EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Český finanční a účetní časopis

2006 - 2022

Current editor(s): Karel Brůna

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2022, issue 1, 2022

The role of mergers in the acquisition process of real estate funds and the abuse of tax law (Role fúzí v akvizičním procesu nemovitostních fondů a zneužití daňového práva) Downloads
Jáchym Lukeš
Development of cameral accounting in Czechia and abroad (Vývoj kamerálního účetnictví u nás a v zahraničí) Downloads
Pavla Slavíčková
The accuracy of state budget planning: case of the Czech Republic (Úspěšnost plánování státního rozpočtu ČR) Downloads
Jiří Šindelář
Analysis of cross-border mergers of Czech companies with a primary focus on Czech-German (Analýza přeshraničních fúzí českých společností s primárním zaměřením na česko-německé) Downloads
Patrik Marek

Volume 2021, issue 4, 2021

Audit quality in the Czech Republic with a focus on auditors of public interest entities (Kvalita auditu v České republice se zaměřením na auditory subjektů veřejného zájmu) Downloads
Michal Šindelář -Libuše Müllerová
Impact of Svarc system on Tax Revenues in the Czech Republic (Dopad švarcsystému na daňové příjmy v České repubice) Downloads
Savina Finardi -Anna Melicharová
Taxation in Developed Countries: Response to External Shocks in 2008-2009 and 2020 (Zdanění ve vyspělých zemích: reakce na vnější šoky 2008-2009 a 2020) Downloads
Leoš Vítek -Markéta Arltová -Květa Kubátová
The impact of performance measurement and reward systems on work behaviour, motivation and performance: Qualitative study (Vliv systému měření výkonnosti a odměňování na pracovní chování, motivaci a výkonnost: Kvalitativní studie) Downloads
Kateřina Knorová
Artificial intelligence in management accounting (Využití umělé inteligence v manažerském účetnictví) Downloads
Aneta Zemánková

Volume 2021, issue 3, 2021

Business combinations under common control (Podnikové kombinace pod společnou kontrolou) Downloads
Adéla Schrecková
Resolving of failing financial institutions: from bail-out to bail-in (Řešení selhávajících finančních institucí aneb od bail-out k bail-in) Downloads
Lukáš Fiala
Redistributive effects of the Czech pension system - microeconomic approach (Redistribuční dopady českého důchodového systému - mikroekonomický přístup) Downloads
Alena Vančurová -Eliška Čejková -Stanislav Klazar

Volume 2021, issue 2, 2021

250 years of the Vienna Stock Exchange: Boom, collapse and long term stagnation (250 let vídeňského burzovního trhu: boom, krach a dlouhodobá stagnace) Downloads
Petr Musílek
Analysis of the export and import function of the Czech Republic: aggregate and structural view (Analýza exportní a importní funkce ČR - agregovaný a strukturální pohled) Downloads
Filip Pastucha
The effect of the international movement of the factor of production (capital and labor) on the balance of primary incomes (Vliv mezinárodního pohybu výrobního faktoru kapitálu a práce na bilanci prvotních důchodů) Downloads
Ondřej Šíma

Volume 2021, issue 1, 2021

Compliance with fiscal rules in EU countries (Dodržování fiskálních pravidel v zemích EU) pp. 5-21 Downloads
Pavel Morda
Competition in public procurement in the Czech healthcare system and its impact on the final price (Konkurencia vo verejnom obstarávaní v českom zdravotníctve a jej dopad na finálnu cenu) pp. 23-35 Downloads
Mária Horehájová -Milan Křápek -Juraj Nemec
Tax, financial and macroeconomic factors of corporate giving in the context of the Czech economy (Daňové, finanční a makroekonomické faktory firemního dárcovství v podmínkách české ekonomiky) Downloads
Marek Halada

Volume 2020, issue 3-4, 2020

Requirements for cash flows reporting in the Czech legislation and their development in time (Požadavky na vykazování informací o peněžních tocích v české legislativě a jejich vývoj v čase) pp. 5-23 Downloads
Lucie Brabcová
Effect of tax deductibility on technical reserves recognized by Czech and Slovak insurance companies (Vliv daňové uznatelnosti na výši technických rezerv tvořených českými a slovenskými pojišťovnami) pp. 25-37 Downloads
Jan Hájek
Trust funds in the Czech Republic (Svěřenské fondy v České republice) pp. 39-52 Downloads
Michal Šindelář -Tereza Čudová
IFRS implementation in healthcare facilities in the United Kingdom: (un)intended effects (Implementace IFRS ve zdravotnických zařízeních ve Velké Británii - (ne)zamyšlené dopady) pp. 53-70 Downloads
Anita Golovkova
Work motivation. Self-determination theory: literature review (Motivace v pracovním prostředí. Teorie sebeurčení a její vývoj: Literární rešerše) pp. 71-93 Downloads
Kateřina Knorová -Jana Fibírová

Volume 2020, issue 2, 2020

Factors of tax evasion in Visegrad countries (Faktory daňových úniků v zemích Visegradské čtyřky) pp. 5-25 Downloads
Hana Zídková
Valid commercial reasons for mergers (Řádné ekonomické důvody realizace fúzí z pohledu daňového práva a ekonomie) pp. 27-42 Downloads
Jáchym Lukeš
Verification of Feldstein-Horioka Puzzle (Example of European Union Countries) (Verifikace Feldsteinovy-Horiokovy hádanky (příklad zemí Evropské unie)) pp. 43-60 Downloads
Kateřina Šímová

Volume 2020, issue 1, 2020

Context of external economic imbalances adjustments and long-term economic growth (Analýza souvislostí strukturální nápravy vnější ekonomické nerovnováhy a dlouhodobého ekonomického růstu) pp. 5-26 Downloads
Jiří Pour
Efficiency of Public Procurement in the Slovak Health Care (Efektívnosť verejného obstarávania v slovenskom zdravotníctve) pp. 27-39 Downloads
Juraj Nemec, Matúš Grega, Mária Horehájová and Matus Kubak
Economic policy response to internal and external shocks (Reakce hospodářské politiky na vnitřní a vnější šoky) pp. 41-62 Downloads
Pavel Morda
Pension reform for the future (Důchodová reforma pro budoucnost) pp. 63-82 Downloads
Jiří Pochman

Volume 2019, issue 4, 2019

How Czech companies comply with the disclosure requirements of IAS 36 (Jak české společnosti dodržují požadavky pro vykazování IAS 36) pp. 5-14 Downloads
Pavel Huňáček
Factor affecting the cost of borrowed capital from the perspective of the appraiser (Faktory ovlivňující výši nákladů cizího kapitálu z pohledu odhadce) pp. 15-30 Downloads
Lucie Rudolfová
Analysis of macroprudential policy approaches in the practice of the Czech Republic (Analýza přístupů makroobezřetnostní politiky v praxi ČR) pp. 31-55 Downloads
Naďa Blahová
Management accounting change in the Czech Republic: 1989-2019 (Vývoj manažerského účetnictví v České republice: 1989-2019) pp. 57-80 Downloads
Jaroslav Wagner, Jana Fibírová and Aneta Křehnáčová

Volume 2019, issue 3, 2019

The influence of the work of Luca Pacioli on the development of accounting in our country (Vliv díla Luca Pacioliho na vývoj účetnictví na našem území) pp. 5-16 Downloads
Pavla Slavíčková
Analysis of the impact of IFRS 9 on the banking sector in the Czech Republic (Analýza dopadů IFRS 9 na bankovní sektor v České republice) pp. 17-31 Downloads
Jáchym Lukeš
Tax advantage for families with children (Daňové zvýhodnění rodin s dětmi) pp. 33-51 Downloads
Věra Vlková
Intellectual capital reporting in accordance with IFRS (Vykazování intelektuálního kapitálu v návaznosti na standardy IFRS) pp. 53-70 Downloads
Martin Kučera

Volume 2019, issue 2, 2019

Interpretation of the National Accounting Board helps accountants and auditors (Interpretace Národní účetní rady pomáhají účetním a auditorům) pp. 5-20 Downloads
Kateřina Polachová and Libuše Müllerová
Auditor's responsibility in relation to transfer pricing (Odpovědnost auditora ve vztahu k transferovým cenám) pp. 21-36 Downloads
Libuše Müllerová and Michal Šindelář
The Anti-Tax Avodance Directive and its implication to the tax shields: Administrative limitation of tax shield value (Současná hodnota daňových štítů po implementaci "Anti-Tax Avoidance Directive": limitace dosažení daňových úrokových štítů) pp. 37-52 Downloads
Tomáš Brabenec
Three decades of the Czech stock exchange market: missed potential (Tři dekády českého burzovního trhu: nevyužitý potenciál) pp. 53-74 Downloads
Petr Musílek

Volume 2019, issue 1, 2019

Implementation of the changes in accounting for the leases in accordance with IFRS 16 in the national accounting regulation in SR from the point of view of an lessee (Aplikace změn účetního zobrazení leasingu podle IFRS v národní účetní legislativě SR z pohledu nájemce) pp. 5-16 Downloads
Miloš Tumpach, Zuzana Juhászová and Zuzana Kubaščíková
On the risk of sovereign exposures (Nad rizikem svrchovaných expozic) pp. 17-33 Downloads
Naďa Blahová
Revenue disclosure requirements: IFRS vs. Czech accounting principles (Požadavky na zveřejnění v oblasti výnosů: IFRS vs. české účetní předpisy) pp. 35-49 Downloads
Petr Vácha
Transparency and Application of IAS 20 by the European Air Navigation Services Providers (Transparentnost a aplikace IAS 20 v podmínkách evropských poskytovatelů letových provozních služeb) pp. 51-63 Downloads
Luboš Hlinovský

Volume 2018, issue 4, 2018

The efficiency of the tertiary education in selected European countries: Focus on Visegrad Group (Efektivnost terciárního vzdělávání ve vybraných evropských zemích: zaměření na země V4) pp. 5-17 Downloads
Pavla Mikušová
Changes in the Demographic Structure and Health Expenditures in the Czech Republic (Změny v demografické struktuře a výdaje zdravotnictví České republiky) pp. 19-31 Downloads
Alena Maaytová, Eva Gajdošová and Lenka Láchová
Characteristics of bookkeeping systems used in Czechoslovakia in the second half of the 20th century (Charakteristiky soustav účtů používaných v Československu ve druhé polovině 20. století) pp. 33-50 Downloads
Miloslav Janhuba and Jaroslava Janhubová
The dependence of the costs of borrowed interest-bearing capital on the chosen financial variables (Závislost nákladů úročeného cizího kapitálu na vybraných finančních ukazatelích) pp. 51-69 Downloads
Lucie Rudolfová
Do Czech small and medium-sized companies disclose non-financial information? (Zveřejňují střední a malé podniky v ČR nefinanční informace?) pp. 71-83 Downloads
Marcela Zárybnická Žárová

Volume 2018, issue 3, 2018

The Development of Legislation of Political Parties and Political Movements in the Czech Republic since 1991 until now with a Focus on Transparency (Vývoj legislativní úpravy politických stran a politických hnutí v České republice od roku 1991 do současnosti se zaměřením na transparentnost) pp. 5-26 Downloads
Marek Jošt
Theoretical approaches to the presentation of expenses in the income statement (Teoretické přístupy k prezentaci nákladů ve výsledovce) pp. 27-40 Downloads
Miloslav Janhuba and Jaroslava Janhubová
Comparison of stress testing models for regulatory purposes by institutions using the IRBA method (Porovnání stres test modelů pro regulatorní účely institucí využívajících IRBA metodu) pp. 41-56 Downloads
Michal Kováč
Genesis of behavioral economics and its applicability in public finance (Vývoj behaviorální ekonomie a možnost jejího uplatnění ve veřejných financích) pp. 57-77 Downloads
Anton Vaskovskyi
Regulation and supervision of distribution of financial products (Regulace a dohled distribuce finančních produktů) pp. 79-88 Downloads
Petr Musílek

Volume 2018, issue 2, 2018

Basic differences in the definition of fixed assets between Czech accounting standards and International public sector accounting standards (Základní odlišnosti ve vymezení dlouhodobých aktiv z pohledu české účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor) pp. 5-23 Downloads
Lukáš Poutník
Assessment of efficiency and productivity of the residential social facilities (Posouzení efektivity a produktivity pobytových sociálních zařízení) pp. 25-41 Downloads
Izabela Ertingerová
Approaches to stress testing for regulatory purposes by institutions using the IRBA method (Konstrukce stres testu pro regulatorní účely modelem VEC) pp. 43-59 Downloads
Michal Kováč
The Expectations Hypothesis in the Theory and Practice of Current Interest Rate Instruments (Hypotéza očekávání v teorii a praxi současných úrokových instrumentů) pp. 61-79 Downloads
Dusan Staniek

Volume 2018, issue 1, 2018

Nature of Audit and Demand for Audit (Podstata auditu a poptávka po auditu) pp. 5-23 Downloads
Michal Bobek
Indicators of financial stability for needs of municipalities (Indikátory finanční stability pro potřeby obcí) pp. 25-45 Downloads
Irena Szarowská, Ingrid Majerová and Jarmila Šebestová
Czech Republic - Tax Paradise for Paying Profits (Česká republika - daňový ráj pro výplatu podílů na zisku) pp. 47-59 Downloads
Jana Skálová and Maria Argenskaya
Possibilities of using blockchain in accounting and auditing: literary research (Možnosti využití blockchainu v účetnictví a auditu: rešerše literatury) pp. 61-75 Downloads
Robert Jurka and Jaroslava Roubíčková
Page updated 2022-11-28