EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Český finanční a účetní časopis

2006 - 2020

Current editor(s): Karel Brůna

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2020, issue 3-4, 2020

Trust funds in the Czech Republic (Analýza zakládání svěřenských fondů v České republice) Downloads
Michal Šindelář –Tereza Čudová
Effect of tax deductibility on technical reserves recognized by Czech and Slovak insurance companies (Vliv daňové uznatelnosti na výši technických rezerv tvořených českými a slovenskými pojišťovnami) Downloads
Jan Hájek
Work motivation. Self-determination theory: literature review (Motivace v pracovním prostředí. Teorie sebeurčení a její vývoj: Literární rešerše) Downloads
Kateřina Knorová –Jana Fibírová
Requirements for cash flows reporting in the Czech legislation and their development in time (Požadavky na vykazování informací o peněžních tocích v české legislativě a jejich vývoj v čase) Downloads
Lucie Brabcová
IFRS implementation in healthcare facilities in the United Kingdom: (un)intended effects (Implementace IFRS ve zdravotnických zařízeních ve Velké Británii – (ne)zamyšlené dopady) Downloads
Anita Golovkova

Volume 2020, issue 2, 2020

Factors of tax evasion in Visegrad countries (Faktory daňových úniků v zemích Visegradské čtyřky) Downloads
Dominika Havrdová –Hana Zídková
Valid commercial reasons for mergers (Řádné ekonomické důvody realizace fúzí z pohledu daňového práva a ekonomie) Downloads
Jáchym Lukeš
Verification of Feldstein-Horioka Puzzle (Example of European Union Countries) (Verifikace Feldsteinovy–Horiokovy hádanky (příklad zemí Evropské unie)) Downloads
Kateřina Šímová

Volume 2020, issue 1, 2020

Context of external economic imbalances adjustments and long-term economic growth (Analýza souvislostí strukturální nápravy vnější ekonomické nerovnováhy a dlouhodobého ekonomického růstu) pp. 5-26 Downloads
Jiří Pour
Efficiency of Public Procurement in the Slovak Health Care (Efektívnosť verejného obstarávania v slovenskom zdravotníctve) pp. 27-39 Downloads
Juraj Nemec, Matúš Grega, Mária Horehájová and Matus Kubak
Economic policy response to internal and external shocks (Reakce hospodářské politiky na vnitřní a vnější šoky) pp. 41-62 Downloads
Pavel Morda
Pension reform for the future (Důchodová reforma pro budoucnost) pp. 63-82 Downloads
Jiří Pochman

Volume 2019, issue 4, 2019

How Czech companies comply with the disclosure requirements of IAS 36 (Jak české společnosti dodržují požadavky pro vykazování IAS 36) pp. 5-14 Downloads
Pavel Huňáček
Factor affecting the cost of borrowed capital from the perspective of the appraiser (Faktory ovlivňující výši nákladů cizího kapitálu z pohledu odhadce) pp. 15-30 Downloads
Lucie Rudolfová
Analysis of macroprudential policy approaches in the practice of the Czech Republic (Analýza přístupů makroobezřetnostní politiky v praxi ČR) pp. 31-55 Downloads
Naďa Blahová
Management accounting change in the Czech Republic: 1989–2019 (Vývoj manažerského účetnictví v České republice: 1989-2019) pp. 57-80 Downloads
Jaroslav Wagner, Jana Fibírová and Aneta Křehnáčová

Volume 2019, issue 3, 2019

The influence of the work of Luca Pacioli on the development of accounting in our country (Vliv díla Luca Pacioliho na vývoj účetnictví na našem území) pp. 5-16 Downloads
Pavla Slavíčková
Analysis of the impact of IFRS 9 on the banking sector in the Czech Republic (Analýza dopadů IFRS 9 na bankovní sektor v České republice) pp. 17-31 Downloads
Jáchym Lukeš
Tax advantage for families with children (Daňové zvýhodnění rodin s dětmi) pp. 33-51 Downloads
Věra Vlková
Intellectual capital reporting in accordance with IFRS (Vykazování intelektuálního kapitálu v návaznosti na standardy IFRS) pp. 53-70 Downloads
Martin Kučera

Volume 2019, issue 2, 2019

Interpretation of the National Accounting Board helps accountants and auditors (Interpretace Národní účetní rady pomáhají účetním a auditorům) pp. 5-20 Downloads
Kateřina Polachová and Libuše Müllerová
Auditor's responsibility in relation to transfer pricing (Odpovědnost auditora ve vztahu k transferovým cenám) pp. 21-36 Downloads
Libuše Müllerová and Michal Šindelář
The Anti-Tax Avodance Directive and its implication to the tax shields: Administrative limitation of tax shield value (Současná hodnota daňových štítů po implementaci "Anti-Tax Avoidance Directive": limitace dosažení daňových úrokových štítů) pp. 37-52 Downloads
Tomáš Brabenec
Three decades of the Czech stock exchange market: missed potential (Tři dekády českého burzovního trhu: nevyužitý potenciál) pp. 53-74 Downloads
Petr Musílek

Volume 2019, issue 1, 2019

Implementation of the changes in accounting for the leases in accordance with IFRS 16 in the national accounting regulation in SR from the point of view of an lessee (Aplikace změn účetního zobrazení leasingu podle IFRS v národní účetní legislativě SR z pohledu nájemce) pp. 5-16 Downloads
Miloš Tumpach, Zuzana Juhászová and Zuzana Kubaščíková
On the risk of sovereign exposures (Nad rizikem svrchovaných expozic) pp. 17-33 Downloads
Naďa Blahová
Revenue disclosure requirements: IFRS vs. Czech accounting principles (Požadavky na zveřejnění v oblasti výnosů: IFRS vs. české účetní předpisy) pp. 35-49 Downloads
Petr Vácha
Transparency and Application of IAS 20 by the European Air Navigation Services Providers (Transparentnost a aplikace IAS 20 v podmínkách evropských poskytovatelů letových provozních služeb) pp. 51-63 Downloads
Luboš Hlinovský

Volume 2018, issue 4, 2018

The efficiency of the tertiary education in selected European countries: Focus on Visegrad Group (Efektivnost terciárního vzdělávání ve vybraných evropských zemích: zaměření na země V4) pp. 5-17 Downloads
Pavla Mikušová
Changes in the Demographic Structure and Health Expenditures in the Czech Republic (Změny v demografické struktuře a výdaje zdravotnictví České republiky) pp. 19-31 Downloads
Alena Maaytová, Eva Gajdošová and Lenka Láchová
Characteristics of bookkeeping systems used in Czechoslovakia in the second half of the 20th century (Charakteristiky soustav účtů používaných v Československu ve druhé polovině 20. století) pp. 33-50 Downloads
Miloslav Janhuba and Jaroslava Janhubová
The dependence of the costs of borrowed interest-bearing capital on the chosen financial variables (Závislost nákladů úročeného cizího kapitálu na vybraných finančních ukazatelích) pp. 51-69 Downloads
Lucie Rudolfová
Do Czech small and medium-sized companies disclose non-financial information? (Zveřejňují střední a malé podniky v ČR nefinanční informace?) pp. 71-83 Downloads
Marcela Zárybnická Žárová

Volume 2018, issue 3, 2018

The Development of Legislation of Political Parties and Political Movements in the Czech Republic since 1991 until now with a Focus on Transparency (Vývoj legislativní úpravy politických stran a politických hnutí v České republice od roku 1991 do současnosti se zaměřením na transparentnost) pp. 5-26 Downloads
Marek Jošt
Theoretical approaches to the presentation of expenses in the income statement (Teoretické přístupy k prezentaci nákladů ve výsledovce) pp. 27-40 Downloads
Miloslav Janhuba and Jaroslava Janhubová
Comparison of stress testing models for regulatory purposes by institutions using the IRBA method (Porovnání stres test modelů pro regulatorní účely institucí využívajících IRBA metodu) pp. 41-56 Downloads
Michal Kováč
Genesis of behavioral economics and its applicability in public finance (Vývoj behaviorální ekonomie a možnost jejího uplatnění ve veřejných financích) pp. 57-77 Downloads
Anton Vaskovskyi
Regulation and supervision of distribution of financial products (Regulace a dohled distribuce finančních produktů) pp. 79-88 Downloads
Petr Musílek

Volume 2018, issue 2, 2018

Basic differences in the definition of fixed assets between Czech accounting standards and International public sector accounting standards (Základní odlišnosti ve vymezení dlouhodobých aktiv z pohledu české účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor) pp. 5-23 Downloads
Lukáš Poutník
Assessment of efficiency and productivity of the residential social facilities (Posouzení efektivity a produktivity pobytových sociálních zařízení) pp. 25-41 Downloads
Izabela Ertingerová
Approaches to stress testing for regulatory purposes by institutions using the IRBA method (Konstrukce stres testu pro regulatorní účely modelem VEC) pp. 43-59 Downloads
Michal Kováč
The Expectations Hypothesis in the Theory and Practice of Current Interest Rate Instruments (Hypotéza očekávání v teorii a praxi současných úrokových instrumentů) pp. 61-79 Downloads
Dusan Staniek

Volume 2018, issue 1, 2018

Nature of Audit and Demand for Audit (Podstata auditu a poptávka po auditu) pp. 5-23 Downloads
Michal Bobek
Indicators of financial stability for needs of municipalities (Indikátory finanční stability pro potřeby obcí) pp. 25-45 Downloads
Irena Szarowská, Ingrid Majerová and Jarmila Šebestová
Czech Republic - Tax Paradise for Paying Profits (Česká republika - daňový ráj pro výplatu podílů na zisku) pp. 47-59 Downloads
Jana Skálová and Maria Argenskaya
Possibilities of using blockchain in accounting and auditing: literary research (Možnosti využití blockchainu v účetnictví a auditu: rešerše literatury) pp. 61-75 Downloads
Robert Jurka and Jaroslava Roubíčková

Volume 2017, issue 4, 2017

The Development of Legislation of Foundations in the Czech Republic since 1990 until now with a Focus on Transparency (Vývoj legislativní úpravy nadací v České republice od roku 1990 do současnosti se zaměřením na transparentnost) pp. 5-23 Downloads
Marek Jošt
Capital Structure of Czech joint stock companies (Struktura kapitálu českých akciových společností) pp. 25-39 Downloads
Lucie Poulová
Financial theory approach to the investigation of the impact of Basel III capital adequacy on commercial banks (Vědecké metody zkoumání dopadu kapitálové regulace obchodních bank) pp. 41-56 Downloads
Petr Pavlík
The Level of Creative Accounting in the Practice of Czech Accounting Entities (Míra kreativního účetnictví v praxi českých účetních jednotek) pp. 57-86 Downloads
Mariana Peprníčková and Lucie Jandová

Volume 2017, issue 3, 2017

Problems with quality in financial distribution - a state or market failure? (Problémy v distribuci finančních produktů: selhání trhu anebo regulace?) pp. 5-17 Downloads
Jiří Šindelář and Michal Erben
Options valuation included jumps in intervention period (Oceňování opcí se zahrnutím skoků v období intervencí) pp. 19-38 Downloads
Martin Diviš
Banking sector of the Czech Republic: development in crisis period and present (Bankovní sektor České republiky: vývoj v krizovém období a současnost) pp. 39-55 Downloads
Zbyněk Revenda
The estimation of Mincer function in conditions of the Czech republic (Odhad Mincerovy funkce v podmínkách České republiky) pp. 57-68 Downloads
Savina Finardi and Jakub Fischer

Volume 2017, issue 2, 2017

Price of Non-proportional Reinsurance based on Experience Rating (Cena v neproporcionálním zajištění na základě Experience Rating) pp. 5-22 Downloads
Adéla Stollinová
Is it an investment in hedge funds actually linked to a higher rate of return and risk compared to alternative investments? (Je s investicí do hedgeových fondů skutečně spojena vyšší výnosnost a riziko v porovnání s alternativními investicemi?) pp. 23-45 Downloads
Jitka Veselá and Martin Chalupa
An analysis of the development of credit unions in modern Czech history with an emphasis on regulatory changes (Analýza vývoje družstevních záložen v novodobé české historii s akcentem na regulatorní změny) pp. 47-69 Downloads
Jakub Cibulka
Potential risks during ERP implementation: view from the perspective of accounting (Potenciální rizika při implementaci ERP systému z pohledu účetnictví) pp. 71-88 Downloads
Jana Singerová

Volume 2017, issue 1, 2017

Impact of financial crisis on ROA differences among industries of the Czech economy (Vliv finanční krize na vývoj rentability aktiv tržních odvětví české ekonomiky) pp. 5-16 Downloads
Ladislav Šiška
External Equilibrium from the Point of View of International Investment Position (Vnější rovnováha z pohledu investiční pozice vůči zahraničí) pp. 17-40 Downloads
Jana Marková
Arrears on the tax on immovable property (Nedoplatky na dani z nemovitých věcí) pp. 41-52 Downloads
Jana Janoušková and Šárka Sobotovičová
The impacts of reintroducing the concept of gross wages as a tax base of personal income tax in the Czech Republic (Dopady znovuzavedení koncepce hrubé mzdy jako základu daně z příjmů fyzických osob v ČR) pp. 53-69 Downloads
Alena Vančurová and Stanislav Klazar
Cross-border mergers on the rise - are they? (Přeshraniční fúze na vzestupu - nebo ne?) pp. 71-87 Downloads
Iveta Plucarová and Jana Skálová
Page updated 2021-05-09