EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Research Reports

2011 - 2021

From University of Warsaw, Faculty of Management
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2, issue 35, 2021

Wspolczesne kompetencje menedzerskie. Badania empiryczne w obszarze edukacji (Contemporary Managerial Competences. Empirical Studies in the Field of Education) pp. 4-16 Downloads
Agnieszka Postula
Lider czy liderka? Konsekwencje stosowania feminatywow dla postrzegania przywództwa (Leader or Leaderess? Consequences of Using Feminatives for the Perception of Leadership) pp. 17-31 Downloads
Anna O. Kuzminska
Procesy zarzadzania wiedza jako wyzwanie gospodarki opartej na wiedzy (Knowledge Management Processes as a Challenge of Knowledge-Based Economy) pp. 32-45 Downloads
Filip Tu??nik
Higher Education Efficiency and Quality (Efektywnosc i jakosc ksztalcenia wyzszego) pp. 46-60 Downloads
Marcin Dworznik and Krzysztof Opolski
Wspolczesne mechanizmy aukcyjne na potrzeby rynku mediowego (Modern Auction Mechanisms for the Media Market) pp. 61-75 Downloads
Joanna Rachubik, Dorota Mirowska-Wierzbicka, Wojciech Zawadzki, Maciej Wilamowski, Krzysztof Fiok, Wojciech Maciejewski and Mateusz Szczurek
The Markov Process as a Model of Migration Based on the Example of the Movement of Banknotes (Proces Markowa jako model migracji na przykladzie przemieszczania sie banknotow) pp. 76-92 Downloads
Arkadiusz Manikowski
Przestepstwo falszu intelektualnego dokumentu w postaci faktury (The Crime of Intellectual Forgery of Documents in the Form of Invoices) pp. 93-104 Downloads
Anna Wochowska-Petrykowska

Volume 2, issue 33, 2020

Wplyw struktury wlasnosci instytucji finansowych w krajach UE na rozwoj spoleczno-gospodarczy (The impact of the ownership structure of financial institutions in EU countries on the socio-economic development) pp. 5-17 Downloads
Stanislaw Flejterski and Marta Postula
Wykorzystanie metody DEA do pomiaru efektywnosci liceów ogolnoksztalcacych w Szczecinie (The use of the DEA method to measure the efficiency of high schools in Szczecin) pp. 18-31 Downloads
Łukasz Brzezicki
Analiza emisji zanieczyszczen sektora energetyczno-przemyslowego z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego i metody TOPSIS (Analysis of pollution emission of the energy-industrial sector with use the fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS method) pp. 32-45 Downloads
Dominika Siwiec and Andrzej Pacana
Wykorzystanie serwisu LinkedIn przez uczelnie publiczne, jako narzedzia komunikacji z otoczeniem (The use of LinkedIn by public universities as a communication tool with the environment) pp. 46-57 Downloads
Jakub Tomczak
Students Under Stress (Why Are Cultural Differences Stressful?) (Uczniowie w stresie ) pp. 58-68 Downloads
Amir M. Maleki and Fariborz Rahimnia
Nieruchomosci inwestycyjne – niechciana (?) kategoria aktywów – analiza wybranych problemów i wnioski z dyskusji na lamach czasopisma SKwP „Rachunkowosc” (Investment real estate – unwanted (?) category of assets – analysis of selected problems and conclusions from discussions in the journal SKwP “Accounting”) pp. 68-79 Downloads
Katarzyna Trzpiola
Forfaiting by Waiver as an Alternative to Project Financing for the Realization of Public-Private Partnership Projects in Poland (Forfaiting przez zrzeczenie jako alternatywa finansowania projektu w celu realizacji projektow partnerstwa publiczno- prywatnego w Polsce) pp. 80-87 Downloads
Maria Schulders

Volume 2, issue 31, 2019

Kontakt z beneficjentem jako czynnik sukcesu wolontariatu pracowniczego (Contact With Beneficiaries as a Success Factor of Corporate Volunteering) pp. 5-13 Downloads
Barbara Jozefowicz, Iwona Escher and Aldona Glinska-Newes
Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu – czy to sie oplaca? Analiza stop zwrotu indeksow zrownowazonego rozwoju wzgledem tradycyjnych indeksow gieldowych (Corporate Social Responsibility – Is It Worth It? Analysis of Rates of Return of Sustainable Development Indexes in Relation to Traditional Stock Indexes) pp. 14-24 Downloads
Rafal Miedziak and Filip Wojcik
Oczekiwania start-upow wzgledem instytucji wsparcia przedsiebiorczosci wplywajace na ilosc i jakosc kreowanych podmiotow (Startups’ Expectations Regarding Entrepreneurship Support Institutions: How These Expectations Influence the Quantity and Quality of Established Entities) pp. 25-32 Downloads
Maciej Chrzanowski and Piotr Zawada
Wymiary zarzadzania energia: podejscie multilateralne (Dimensions of Energy Management: Overall Approach) pp. 33-40 Downloads
Jan Polaszczyk
Zarzadzanie placowka medyczna – optymalizacja dzialan organizacyjnych na przykladzie przychodni przyszpitalnej (Medical Institution Management – Optimization of Organizational Activities: An Example of a Hospital Clinic) pp. 41-47 Downloads
Jolanta Meller
Proba niektorych panstw czlonkowskich UE zmiany unijnych regul kontroli koncentracji dla ulatwienia tworzenia „czempionow europejskich” (Attempt of Certain EU Member States to Change EU Concentration Control Rules in Order to Facilitate the Creation of ‘EU Champions’) pp. 48-58 Downloads
Tadeusz Skoczny
Fluktuacja sprzedawcow przyczyny i konsekwencje (Seller fluctuation – causes and consequences) pp. 59-66 Downloads
Krzysztof Cybulski

Volume 2, issue 29, 2018

Wejscia na rynek nowych firm a konkurencyjnosc przedsiebiorstw istniejacych (The entrance of new companies into a??market versus the competitiveness of existing market players) pp. 7-17 Downloads
Aleksandra Gawel
The Impact of Control Preferences Fit Between Employees and Their Supervisors on Employee Job Satisfaction (Znaczenie dopasowania preferencji kontroli pomiedzy podwladnym i przelozonym dla satysfakcji z pracy pracowników) pp. 18-32 Downloads
Anna Olga Kuzminska and Daniel Pazura
Vietnamese and Chinese Culture and Motives for Being an Entrepreneur Among Immigrants From Vietnam and China Settled in Poland (Wietnamska i chinska kultura oraz motywy przedsiebiorcze wsrod imigrantow z Wietnamu i Chin osiadlych w Polsce) pp. 33-40 Downloads
Agnieszka Brzozowska
Changes of Venture Capital Financing in the USA and in Europe (Zmiany w finansowaniu kapitalem venture w USA i Europie) pp. 41-46 Downloads
Elzbieta Pohulak-Zoledowska
Car Sharing in Poland – The Perspective of Operators and Cities in the First Comparative Research Study (Carsharing w Polsce – perspektywa operatorow i miast w pierwszym badaniu porownawczym) pp. 47-63 Downloads
Grzegorz Tchorek, Filip Targowski, Pawel Krzewicki, Waldemar Koziol and Stefan Wojtowicz
The Influence of the CRD/CRR Package and the Banking Union on the Banking Market in Poland (Wplyw pakietu CRD/CRR i unii bankowej na rynek bankowy w Polsce) pp. 64-72 Downloads
Malgorzata Mikita
Mutual Relations of Macroeconomic Balances – Conclusions From International Comparisons (Wzajemne relacje bilansów makroekonomicznych – wnioski z porownan miedzynarodowych) pp. 73-108 Downloads
Jerzy Zyzynski
Zmiany w podatku VAT w kontekscie przeciwdzialania zjawisku unikania i uchylania sie od opodatkowania w latach 2016–2018 (Changes in Value Added Tax in the Context of Counteracting Tax Avoidance and Tax Evasion at Years 2016–2018) pp. 109-119 Downloads
Robert Wolanski
Charakterystyka wietnamskiego przedsiebiorcy w Polsce – analiza metafor (Characteristics of Vietnamese entrepreneur in Poland – metaphor analysis) pp. 120-130 Downloads
Agnieszka Brzozowska
Creative Corporate Communication in Social Media – How to Effectively Build Relations and Receive High Quality Resumes From Younger Generations (Kreatywna komunikacja korporacyjna w mediach spolecznosciowych – jak skutecznie budowac relacje i zdobywac jakosciowe zyciorysy od mlodych pokolen) pp. 131-146 Downloads
Barbara Drapala
Podzial interesariuszy oraz przedstawienie matryc (Mendelowa & Power-Interest Grid) jako narzedzi decyzyjnych dla case study Przedsiebiorstwa Chemicznego „Olej" (Stakeholders’ Divisions and the presentation of the matrixes (Mendelow’s & Power-Interest Grid) as the decision tools for case study of Chemistry Enterprise “OLEJ”) pp. 147-156 Downloads
Sylwia Dudkowiak

Volume 2, issue 28, 2018

Determinants of science-business cooperation in pharmaceutical production – case study (Determinanty wspolpracy nauki i biznesu w branzy farmaceutycznej – case study) pp. 7-14 Downloads
Monika Jakubiak and Pawel Chrapownicki
Multi-dimensional nature of the phenomenon of fraud in sales organizations. Undiscovered land of research opportunity. (Wielowymiarowy charakter zjawiska defraudacji w organizacjach sprzedazy. Niezbadany obszar mozliwosci badawczych) pp. 15-25 Downloads
Krzysztof Cybulski
Zarzadzanie energia w regionalnych dyrekcjach ochrony srodowiska zarejestrowanych w systemie ekozarzadzania i audytu EMAS – aspekty wybrane (Energy management in regional directorates for environmental protection registered in the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) – selected aspects) pp. 26-36 Downloads
Marzena Hajduk-Stelmachowicz
How to manage senior employees? Theories and current fields of research in an organizational context (Jak zarzadzac pracownikami dojrzalymi? Teorie i aktualne obszary badawcze w kontekscie organizacji) pp. 37-51 Downloads
Tanja Kosowski
Moving beyond the ‘black box’ approach to public interventions promoting research, development and innovation. The concept of behavioural additionality (Otwieranie „czarnej skrzynki” interwencji publicznych na rzecz badan, rozwoju i innowacji. Koncepcja efektu dodatkowosci behawioralnej) pp. 52-64 Downloads
Paulina Kubera
Interdependence of Ratios in Banking Stability Pentagon (Wspolzaleznosc wskaznikow w Pieciokacie Stabilnosci Bankowej) pp. 65-79 Downloads
Katarzyna Kubiszewska
Biomasa lak legowych jako integrator polityki energetycznej, przestrzennej oraz wodnej (Biomass of riparian meadows as an integrator of energy policy, spatial and water) pp. 80-89 Downloads
Krzysztof Kud
Inzynieria pojeciowa a teorie zarzadzania i organizacji (Conceptual Engineering and Organization and Management Theory) pp. 90-100 Downloads
Piotr Tomasz Makowski
Zwyczaje zywieniowe osob pracujacych w systemie zmianowym a stan ich zdrowia (Eating behavior of shift workers and their health condition) pp. 101-110 Downloads
Agnieszka Momora and Jan Krupa
Entrepreneurial Intentions of Women: A literature review (Intencje przedsiebiorcze kobiet: przeglad literatury) pp. 111-125 Downloads
Bhairab Chandra Patra and Usha Lenka
Token-based blockchain financing and governance: A transaction cost economics approach (Tokeny w finansowaniu i zarzadzaniu blockchainem: Perspektywa ekonomii kosztów transakcyjnych) pp. 126-139 Downloads
Leslaw Pietrewicz
Vertical and horizontal technology transfer and firm innovativeness (Poziomy i pionowy transfer technologii a innowacyjnosc przedsiebiorstw) pp. 140-153 Downloads
Karina Sachpazidu-Wójcicka
Starzenie sie personelu medycznego – wyzwanie dla polskiego systemu ochrony zdrowia (Aging of medical personnel – a challenge for the Polish healthcare system) pp. 154-166 Downloads
Zofia Skrzypczak
Optymalne obciazenia poznawcze pracownika (The optimum cognitive load of the employee) pp. 167-177 Downloads
Grazyna Wieczorkowska and Magdalena Sieradzka

Volume 2, issue 25, 2017

Management and the digital transformation of an institution's identity in the field of education (Zarzadzanie a cyfrowa transformacja tozsamosci instytucji edukacyjnych) pp. 7-14 Downloads
Katarzyna Baliga-Nicholson
Performance budget and violation of public finance discipline in related to public expenditure (Budzet zadaniowy a naruszenia dyscypliny finansow publicznych zwiazane z wydatkami publicznymi) pp. 15-24 Downloads
Wojciech Bozek
Nursing services for elderly people in Poland (Uslugi opiekuncze dla osob starszych w Polsce) pp. 25-37 Downloads
Ewa Krakowinska
Application of theories of firm to sharing economy platforms based on Uber example (Aplikacja teorii istnienia przedsiebiorstw dla podmiotow ekonomii wspoldzielenia na przykladzie firmy Uber) pp. 38-46 Downloads
Tomasz Meksula
Criminal liability of the Supervisory Board pursuant to art. 296 of the Criminal Code (Odpowiedzialnosc czlonka rady nadzorczej na podstawie art. 296 k.k.) pp. 47-55 Downloads
Marcin Piotrowski
Criminal liability of board members (Odpowiedzialnosc karna czlonkow zarzadu w spolkach kapitalowych ) pp. 56-65 Downloads
Aleksandra Polinska
Contemporary Trends in Management Education versus Student Expectations (Wspolczesne trendy w edukacji menedzerskiej a oczekiwania studentow) pp. 66-73 Downloads
Agnieszka Postula
Elements of unconventional monetary policy at the European Central Bank (Elementy niekonwencjonalnej polityki pienieznej Europejskiego Banku Centralnego) pp. 74-83 Downloads
Andrzej Raczko
The concept of competence and financial division tasks of the local government unit (Koncepcja kompetencyjno-finansowego podzialu zadan jednostki samorzadu terytorialnego) pp. 84-105 Downloads
Anna Strzelczak
Challenges for the protection of personal data in the economic turnover before the entrance into force of the General Data Protection Regulation (GDPR) (Wyzwania dla ochrony danych osobowych w obrocie gospodarczym przed wejsciem w zycie Rozporzadzenia Ogolnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)) pp. 106-118 Downloads
Zuzanna Suminska and Igor Postula

Volume 2, issue 24, 2017

Entrepreneurial Behaviour of the Elderly in Poland – Chosen Aspects (Zachowania przedsiebiorcze osob starszych w Polsce – wybrane aspekty) pp. 7-17 Downloads
Malgorzata Gajowiak
Internet as a Tool to Promote Women’s Entrepreneurship. Selected Aspects (Internet jako narzedzie wspierania przedsiebiorczosci kobiet. Wybrane problemy) pp. 18-29 Downloads
Paulina Siemieniak, Ma³gorzata Rembiasz and Jakub Pawlak
Developing Corporate Entrepreneurship by Adopting Learning Practices of Startups (Rozwijanie korporacyjnej przedsiebiorczosci poprzez wykorzystanie praktyk uczenia siê start-upow) pp. 30-40 Downloads
Grazyna Urbanik-Papp
Low-Cost Versus Frugal Innovation Building Blocks & the Fundamentals of Jugaad Business Modeling (Podstawy innowacji niskokosztowych w porownaniu z innowacjami oszczednosciowymi oraz fundamenty tworzenia modeli biznesowych typu jugaad) pp. 41-47 Downloads
Jamal Boukouray
The institutional innovation in terms of transition of the environment (Innowacja instytucjonalna w warunkach transformacji otoczenia) pp. 48-59 Downloads
Agnieszka Dziubinska
Efficiency in the provisions of the Public Finance Act (Efektywnosc w przepisach ustawy o finansach publicznych) pp. 60-67 Downloads
Piotr Sokol
Financing the spending of the public finance sector in the case of a fiscal deficit (Finansowanie wydatkow sektora finansów publicznych w warunkach deficytu fiskalnego) pp. 68-79 Downloads
Joanna Marczakowska-Proczka
Financial stability of rural communes in Poland (Stabilnosc finansowa gmin wiejskich w Polsce) pp. 80-96 Downloads
Agnieszka Kozera
The Role of Projects in Long-Term Financial Forecasts of Voivodship Local Goverments in Poland (Rola przedsiewziec w wieloletnich prognozach finansowych samorzadow wojewodzkich ) pp. 97-104 Downloads
Iwona Podpora
A comparative analysis of financial results and indebtedness of local government subsector in Poland compared to other Member States of the European Union (Analiza porownawcza wynikow finansowych i zadluzenia podsektora samorzadowego w Polsce na tle innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej) pp. 105-123 Downloads
Ewelina Piekarska
Evaluating the effectiveness of risk management with the use of internal audit in the public sector units Silesian region (Ocena efektywnosci zarzadzania ryzykiem z wykorzystaniem audytu wewnetrznego w jednostkach sektora publicznego woj. slaskiego) pp. 124-130 Downloads
Beata Czuba-Kulisinska and Mariusz Staskiewicz
Contemporary Banking in Conditions of Instability of Public Finances (Wspolczesny sektor bankowy w warunkach niestabilnosci finansow publicznych) pp. 131-141 Downloads
Ewa Gubernat-Ulatowski
Low interest rates and life insurance with equity insurance fund on German market (Niskie stopy procentowe a ubezpieczenia na zycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitalowym na rynku niemieckim) pp. 142-149 Downloads
Patrick Matussek

Volume 2, issue 22, 2016

Factors Determining the Development of Product Eco-Innovations. The Evidence from Poland (Czynniki wplywajace na rozwoj ekoinnowacji produktowych w Polsce) pp. 7-22 Downloads
Magdalena Marczewska
The Role of the Soft Innovation in the Research of Low-Tech Sectors on the Example of Food Industry (Rola innowacji miekkich w badaniach innowacyjnosci przedsiebiorstw z sektorow niskotechnologicznych na przykladzie sektora spozywczego) pp. 23-32 Downloads
Magdalena Klimczuk-Kochańska
Agri-Food Industry as Priority in Smart Specialization Strategies in EU Member States (Sektor rolno-spozywczy jako priorytet w strategiach inteligentnych specjalizacji panstw Unii Europejskiej) pp. 33-47 Downloads
Marcin Kardas
Credit Ratings Inflation Phenomenon – Are There Any Diffrences in the Credit Ratings Determinants? (Zjawisko inflacji credit ratingow – czy wystepuja roznice w determinantach credit ratingow?) pp. 48-59 Downloads
Patrycja Chodnicka-Jaworska
Effect of Earnings Quality on the Returns-Earnings Relationship: Evidence from the Warsaw Stock Exchange (Wplyw jakosci zysku na zaleznosc pomiedzy zyskiem a stopa zwrotu z akcji na przykladzie GPW w Warszawie) pp. 60-77 Downloads
Rafa³ Cieslik
Does the Control of the Board of the Bank Encourage Its Stability? The Survey of Corporate Governance Practices in Europe in the Years 2003–2014 (Czy kontrola zarzadu banku sprzyja jego stabilnosci? Badanie praktyk corporate governance w Europie w latach 2003–2014) pp. 78-89 Downloads
Renata Karkowska
Home Infrastructure and Consumption of Selected Food Products Among People Aged 65+ in the Light of the Results of the Author’s Own Research (Infrastruktura domowa i spozycie wybranych produktow zywnoœciowych wsrod osob w wieku 65+ w swietle wynikow badam wlasnych) pp. 90-107 Downloads
Tomasz Zalega
Modelling for the Index of Residential Property Prices in Poland (Modelowanie indeksu cen nieruchomosci mieszkaniowych w Polsce) pp. 108-118 Downloads
Rafal Zbyrowski
Problems with Measurement of Trust and Trustworthiness. What Best Predicts Trust Game Outcomes? (Zaufanie i wiarygodnosc: pomiar i wplyw informacji o przynaleznosci grupowej ) pp. 119-130 Downloads
Anna O. Kuzminska
Employee and Employer as Perceived by Management Students – Challenges for Management Education (Pracownik i pracodawca w perspektywie studentow zarzadzania – wyzwania dla edukacji menedzerskiej) pp. 131-145 Downloads
Agnieszka Postula and Anna Pawlowska
Four Methodological Threats in Management Science (Cztery metodologiczne zagrozenia w naukach o zarzadzaniu) pp. 146-156 Downloads
Grazyna Wieczorkowska, Grzegorz Krol and Jerzy Wierzbinski
Factors and the Importance of Formal Training in Knowledge and Skills Acquisition and Development of Employees in Small Technology Firms (Uwarunkowania i znaczenie szkolen w zdobywaniu i rozwijaniu wiedzy pracowników malych firmach technologicznych ) pp. 146-156 Downloads
Adrianna Jaskanis
Empirical Aspects of Internationalization of Polish Enterprises (Teoretyczne i empiryczne aspekty internacjonalizacji polskich przedsiebiorstw) pp. 168-184 Downloads
Pawel Krzewicki
Pooled Modelling of the Product Life Cycle of Feature Films in Poland (Modelowanie panelowe cyklu zycia filmu kinowego w Polsce) pp. 185-193 Downloads
Rafal Zbyrowski and Natalia Gmerek
Determinants and Consequences of Involuntary Turnover of Sales Personnel (Uwarunkowania oraz konsekwencje wymuszonej fluktuacji sprzedawcow) pp. 194-200 Downloads
Krzysztof Cybulski
Foreign Direct Investment and Investment Development Path. The Case of Visegrad Countries (Bezposrednie Inwestycje Zagraniczne a Inwestycyjna Sciezka Rozwoju. Przypadek krajow grupy Wyszehradzkiej) pp. 201-212 Downloads
Grzegorz Tchorek
Fiscal Rules in Poland (Reguly fiskalne w Polsce) pp. 213-223 Downloads
Anna Kawarska
The use of online dating sites to establish social relations (Wykorzystanie portali randkowych do nawiazywania relacji spolecznych) pp. 237-248 Downloads
Oskar Szumski and Marek Zborowski
The Application of the Shepard’s Interpolation for a Property Valuation (Zastosowanie metody Sheparda do szacowania nieruchomosci) pp. 249-256 Downloads
Rafal Zbyrowski
Nurses Wages in Poland in 2010–2014 (Wynagrodzenia pielegniarek w Polsce w latach 2010–2014) pp. 257-269 Downloads
Zofia Skrzypczak and Józef Haczynski

Volume 2, issue 21, 2016

Attributes of Entrepreneurial Teams as Elements of a Mental Model (Atrybuty zespolu przedsiebiorczego jako elementy modelu mentalnego) pp. 7-16 Downloads
Beata Krawczyk-Brylka
Determinants of Entrepreneurial Attitudes in Relation to Students of Economics and Non-Economics (Determinanty postaw przedsiebiorczych studentow kierunkow ekonomicznych i nieekonomicznych) pp. 7-30 Downloads
Monika Jakubiak and Krystyna Buchta
The use of crowdfunding in the financing of economic activity (Wykorzystanie crowdfundingu w finansowaniu dzialalnosci gospodarczej) pp. 31-41 Downloads
Angelika Kedzierska-Szczepaniak
Budgeting as a Method of Cost Management Using a Residential Community as an Example (Budzetowanie jako metoda zarzadzania kosztami na przykladzie wspolnoty mieszkaniowej) pp. 42-59 Downloads
Bartlomiej Juras and Malgorzata Czerny
The Needs and Possibilities of Application of Management Accounting and Controlling Tools Which Support Risk Identification and Assessment in Successive Phases of Company Growth (Potrzeby i mozliwosci zastosowania narzedzi rachunkowosci zarzadczej i controllingu, wspomagajacych identyfikacje i ocene ryzyka w procesie wzrostu przedsiebiorstwa) pp. 60-70 Downloads
Adriana Kaszuba-Perz
Project Risk Assessment in Enterprises with the Use of TOPSIS Method in the 2014–2020 Perspective(Zarzadzanie ryzykiem projektu w przedsiebiorstwie w ramach perspektywy 2014–2020 z wykorzystaniem metody TOPSIS) pp. 71-79 Downloads
Ludmila Walaszczyk
Uncertainty and Risk in Mainstream Economics: An Outline (Niepewnosc i ryzyko w ekonomii glownego nurtu – zarys problematyki) pp. 80-95 Downloads
Tomasz Zalega
Entrepreneurial orientation of contemporary Polish corporations (Przedsiebiorcza orientacja wspolczesnych polskich korporacji ) pp. 96-106 Downloads
Teresa Piecuch
Entrepreneurial Intentions of Students (Based on the Example of a Chosen University) (Intencje przedsiebiorcze mlodziezy akademickiej (na przykladzie wybranej uczelni)) pp. 107-117 Downloads
Joanna Gajda
Number of Self-Employed Women and Men – Analysis Based on the Sections of the Polish Economy (Liczba kobiet i mezczyzn pracujacych na wlasny rachunek – analiza oparta na sekcjach polskiej gospodarki ) pp. 118-131 Downloads
Anna Turczak
The Mentor’s Role Within the Company (Rola mentora w przedsiêbiorstwie) pp. 132-142 Downloads
Malgorzata Baran
Wages and Pensions in the Future. How Much the Economy Can Afford (Place i emerytury w przyszlosci. Na ile stac gospodarke) pp. 143-156 Downloads
Andrzej Sopocko
Influence of family-oriented benefits on the quality of life of families in Ireland and in Poland in 2004–2013 (Prorodzinne swiadczenia materialne a ksztaltowanie jakosci zycia rodzin w Irlandii i w Polsce w latach 2004–2013 ) pp. 157-169 Downloads
Mariola Zalewska and Natalia Sierzega
The choice of earning form and maximization of net salary. The employment contract, civil contracts and own business (Wybor formy zarobkowania a maksymalizacja wynagrodzenia netto. Umowa o prace, umowy cywilnoprawne i wlasna dzialalnosc gospodarcza) pp. 170-184 Downloads
Igor Postu³a and Olga Augustyniak

Volume 2, issue 19, 2015

Lean Startup as a New Way of Managing Technology Ventures Illustrated by the Example of Wlcome App pp. 7-21 Downloads
Magdalena Popowska and Patrycja Nalepa
Motivation of Japanese Descending Diaspora Entrepreneurs (Motywacja przedsiebiorcow diaspory japonskiej bedacych potomkami emigrantow) pp. 22-36 Downloads
Aki Harima
The Effects of International Study Tours in the Decision of Students to Go to Work Abroad – The Example of the GGS’ IST to Turkey and Russia (Wplyw miedzynarodowych wizyt studyjnych na decyzje studentow o podjeciu pracy za granica na przykladzie wizyty uczestnikow z Niemieckiej Wyzszej Szkoly Zarzadzania i Prawa w Turcji i Rosji) pp. 37-49 Downloads
Rafael Gonzalez and Christopher Stehr
The Practices of Micro-Innovation in Chinese Enterprises: Traits, Types and Affecting Factors (Praktyki w zakresie mikroinnowacji w przedsiebiorstwach chinskich – cechy, typy i determinanty) pp. 51-65 Downloads
Qing Zhou, Wei Yang, Xiangyuan Ma and Gang Fang
The Key Advantages and Disadvantages of Matrix Organizational Structures (Kluczowe zalety i ograniczenia macierzowych struktur organizacyjnych) pp. 66-83 Downloads
Krzysztof Gos
Investigating the Framework for Examining the Factors Influencing Vocational Education and Training (VET) as the Crucial Factor of Self-Employment and Entrepreneurship Development (Analiza ram badania czynnikow wplywajacych na ksztalcenie i szkolenie zawodowe jako zasadniczy element rozwoju samozatrudnienia i przedsiebiorczosci) pp. 84-94 Downloads
Muhammad Kamran
Priority Criteria and Alternatives for University Business Incubators in the Entrepreneurial Process in Mexico (Priorytetowe kryteria i alternatywy stosowane przez akademickie inkubatory przedsiebiorczosci w procesie przedsiebiorczym w Meksyku) pp. 95-105 Downloads
Lizbeth Martinez Ramirez and Jaime Munoz
Customers and the innovation activity of industrial system in Poland (Odbiorcy w ksztal0towaniu innowacyjnosci polskiego systemu przemyslowego) pp. 106-118 Downloads
Arkadiusz Swiadek and Barbara Czerniachowicz
Good practices in social economy in Poland – about resources, resourcing and related challenges in social entrepreneurship (Analiza dobrych praktyk ekonomii spolecznej w Polsce – o zasobach i ich pozyskiwaniu w przedsiebiorczosci spolecznej) pp. 119-135 Downloads
Marzena Starnawska
Entrepreneurship of Polish Lawyers (Przedsiebiorczosc polskich prawnikow) pp. 136-147 Downloads
Marek Gnusowski
Entrepreneurial Attitudes of Students from the Selected Lublin Universities vs the Development of Academic Entrepreneurship (Postawy przedsiebiorcze studentow wybranych uczelni Lubelszczyzny a rozwoj przedsiebiorczosci akademickiej ) pp. 148-156 Downloads
Monika Jakubiak and Krystyna Buchta
Entrepreneurial Attitudes of Students from the Selected Lublin Universities vs the Development of Academic Entrepreneurship (Ekonomia ewolucyjna jako jeden z nurtow wspolczesnej ekonomii – zarys problematyki) pp. 157-177 Downloads
Tomasz Zalega
Entrepreneurial Attitudes of Students from the Selected Lublin Universities vs the Development of Academic Entrepreneurship (Ekonomia ewolucyjna jako jeden z nurtow wspolczesnej ekonomii – zarys problematyki) pp. 178-190 Downloads
Marzena Mieczkowska and Joanna Ziolo
Page updated 2023-06-03