EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Research Reports

2011 - 2021

From University of Warsaw, Faculty of Management
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 1-2, issue 14-15, 2012

Time-lag and Business. On Non-Economic Determinants of Economic Parameters (Time-lag i biznes. O pozaekonomicznych wyznacznikach parametrów ekonomicznych) pp. 7-15 Downloads
Marek Goliszewski
Terms of trade and economic growth in Poland in the period 1980?–2009 (Terms of trade i wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1980?–2009) pp. 16-24 Downloads
Piotr Misztal
Determinants of corporate capital structure in the trade-off theories (Determinanty struktury kapitalowej w teoriach substytucji) pp. 25-47 Downloads
Marek Barowicz
Risk Based Internal Audit ?An Empirical Model For Implementation pp. 48-58 Downloads
Mohammad Ali Bagherpour Velashani, Mostafa Jahanbani and Somayeh Zafarzade
Challenges and threats of the economy modernization as the result of territorial division into regions in Poland (Wyzwania i zagrozenia modernizacyjne gospodarki wynikajace z podzialu terytorialnego Polski na regiony) pp. 59-77 Downloads
Ryszarda Bolonek
The significance of selected models in building learning organizations (Znaczenie wybranych modeli w budowie organizacji uczacych sie) pp. 78-91 Downloads
Adrianna Jednoralska
Considerations concerning the efficiency and competitiveness of the third party payer on the basis of the National Healthcare Fund (Rozwazania o efektywnosci i konkurencyjnosci platnika trzeciej strony na przykladzie Narodowego Funduszu Zdrowia) pp. 92-104 Downloads
Piotr Bromber
Motivation as a determinant of starting a professional career and of being successful in the labour market (Motywacja jako determinant rozpoczecia kariery zawodowej i powodzenia na rynku pracy) pp. 105-127 Downloads
Monika Jadacka and Tomasz Zalega
Marketing communication of retail trade companies in Poland. The results of research conducted by means of expert method (Komunikacja marketingowa detalicznych przedsiebiorstw handlowych w Polsce. Wyniki badan prowadzonych metoda ocen ekspertow) pp. 128-139 Downloads
Marek Drzazga
The new model of consumption of television content ?the user gains the advantage over the television provider (Nowy model konsumpcji tresci telewizyjnych ?uzytkownik zdobywa przewaga nad oferentem telewizji) pp. 140-151 Downloads
Monika Mizielinska-Chmielewska
The new model of consumption of television content ?the user gains the advantage over the television provider (Nowy model konsumpcji tresci telewizyjnych ?uzytkownik zdobywa przewaga nad oferentem telewizji) pp. 152-166 Downloads
Michal Latusek and Tomasz Zalega

Volume 1-2, issue 12-13, 2011

Doktryna neoliberalna jako ideologia zarzadzania pp. 7-12 Downloads
Marian Dobrzynski
Wspolczesny menedzer w organizacji pp. 13-20 Downloads
Jacek Nazdrowicz
Instytucja rachunku dochodow wlasnych a wydzielony rachunek (dochodow) niektorych panstwowych i samorzadowych jednostek budzetowych zaliczanych do sektora finansow publicznych pp. 21-26 Downloads
Andrzej Gorczynski
Ocena sytuacji spolki ?nowe wyzwanie dla rady nadzorczej pp. 27-30 Downloads
Ewa Pietrusinska
Opodatkowanie transgranicznego handlu energia elektryczna w Unii Europejskiej pp. 31-36 Downloads
Pawel Kossecki
Problem transferu ryzyka i jego kosztow pp. 37-47 Downloads
Renata Karkowska
Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych pp. 48-64 Downloads
Zbigniew Ciekanowsk and Zenon Stachowiak
Uzytkowanie mieszkania i jego wyposazenie wsrod polskich elit ekonomicznych ?ujecie empiryczne pp. 65-78 Downloads
Tomasz Zalega
Mikrouwarunkowania potrzeb i zachowan rynkowych gospodarstw domowych a nowa konsumpcja pp. 79-106 Downloads
Tomasz Zalega
Metodologia okreslania wynagrodzenia Organizacji Zbiorowego Zarzadzania prawami autorskimi od podmiotow korzystajacych z utworow audiowizualnych na polu reemisji programow telewizyjnych i radiowych pp. 107-111 Downloads
Pawel Kossecki
E-reklama ?nowa forma reklamy na rynku internetowym pp. 112-116 Downloads
Agnieszka Kus
Stare Miasto jako biznes pp. 117-132 Downloads
Joanna Kozak-Smieciuch and Joanna Wawer

Volume 1, issue 34, 2021

Pricing Strategies – Comparative Analysis of Non-Exporting Enterprises and of Intense Exporters Based on the Example of Polish SMEs (Strategie cenowe – analiza porownawcza nieeksportujacych przedsiebiorstw i intensywnych eksporterow na przykladzie polskich MSP) pp. 5-17 Downloads
Adam Oleksiuk
Wykorzystanie ekonomii behawioralnej do wyjasnienia zachowan konsumentow na rynku energii elektrycznej (A behavioural perspective on the consumer decision-making process in the electricity market) pp. 18-27 Downloads
Aleksandra Aziewicz
Wplyw wprowadzenia limitów dla transakcji gotowkowych typu B2B w Polsce w 2017 r. na wartosc obiegu gotowkowego (Impact of the limit introduction for B2B cash transactions on the value of cash circulation in Poland in 2017) pp. 28-43 Downloads
Arkadiusz Manikowski
Modele dyskryminacyjne jako narzedzie oceny zagrozenia upadloscia przemyslowych grup kapitalowych – sektor chemiczny (Discriminatory models as a tool for bankruptcy risk assessment industrial capital groups – the chemical sector) pp. 44-60 Downloads
Eryk Bobowski
Wplyw stosowania idei spolecznej odpowiedzialnosci na wyniki finansowe – ocena istotnosci statystycznej na przykladzie przedsiebiorstw dzialajacych w Polsce (Impact of applying the idea of social responsibility on financial results – assessment of statistical significance on the example of enterprises operating in Poland) pp. 61-74 Downloads
Beata Mirowska
Reklama suplementow diety a reklama leków – podobienstwa i roznice (Advertising of dietary supplements and advertising of drugs – similarieties and differences) pp. 75-82 Downloads
Joanna Chlebiej
Zanim nastolatek zacznie zmieniac swiat. Przedsiebiorczosc nastolatkow (adolescent entrepreneurship) – systematyczny przeglad literatury (Before a teenager starts to change the world. Adolescent entrepreneurship: a systematic literature review) pp. 83-101 Downloads
Grzegorz Simborowski
Platformizacja gospodarki cyfrowej – nowe wyzwania dla regulacji (Platformization in the digital economy – new challenges for regulation) pp. 102-118 Downloads
Wlodzimierz Szpringer
Zarzadzanie inspekcja ochrony roslin w turbulentnym swiecie – od rygorystycznej kontroli do elastycznego nadzoru? (Plant protection inspection management in a turbulent world – from stringent control to flexible supervision?) pp. 119-133 Downloads
Michal Koltuniak
Segment ubezpieczen rynków Advenced Emerging (Insurance Segment of Advanced Emerging Markets) pp. 134-149 Downloads
Tadeusz Winkler-Drews
Economics and Economic Order of Societies (Ekonomia i porzadek ekonomiczny spoleczenstw) pp. 150-160 Downloads
Zbigniew Hockuba
Administracja publiczna jako organizacja uczaca sie – badanie uslugobiorcow PIORiN (Public administration as a learning organization – a survey of PIORiN service users) pp. 161-174 Downloads
Pawel Klobukowski and Kalina Klobukowska
Instrumenty finansowe i strategie inwestycyjne oparte na zmiennosci – autorskie strategie i produkty finansowe neutralne rynkowo (Financial instruments and investment strategies based on volatility – proprietary strategies and market-neutral financial products) pp. 175-179 Downloads
Iwona Sroka and Kamil Seliga

Volume 1, issue 32, 2020

Dzialalnosc Uniwersytetow Dzieciecych w Polsce (Activities of Children’s Universities in Poland) pp. 5-20 Downloads
Łukasz Brzezicki
Pozytywne relacje interpersonalne a dzielenie siê wiedza w zespolach menedzerow najwyzszego szczebla (Positive interpersonal relationships and knowledge sharing in top management teams) pp. 21-33 Downloads
Aldona Glinska-Newes, Agnieszka Sopinska and Alicja Luka
Review and Analysis of Selected Customer Value Measurement Methods (Przeglad i analiza wybranych metod pomiaru wartosci klienta) pp. 34-46 Downloads
Maria Kubacka
Realizacja zalozen polityki energetycznej w polskich przedsiebiorstwach zarejestrowanych w systemie EMAS (The Implementation of Energy Policy in Polish Enterprises Registered in the EMAS System) pp. 47-58 Downloads
Jadwiga Nycz-Wrobel
Impact of Wind Farms on the Economic and Financial Standing of the Korsze Commune (Wplyw elektrowni wiatrowych na sytuacje ekonomiczna gminy miejsko-wiejskiej) pp. 59-69 Downloads
Izabela Rogalska, Damian Opalach and Radoslaw Sanko
The Potential of German Administrative Models for the Resolution of Public-Private Partnership Barriers in Poland (Potencjal niemieckich modeli administracyjnych dla rozwiazywania barier partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce) pp. 70-80 Downloads
Maria Schulders
Podejscie do bojkotow konsumenckich mlodych konsumentow pokolenia Y w Polsce i Francji (Consumer Boycotts in Perspectives of Young Consumer of Generation Y in Poland and France) pp. 81-93 Downloads
Ma³gorzata Szwed
Electric Car Sharing as an Interdisciplinary Test Ground of Various Fields of Study (Wspoldzielenie pojazdow elektrycznych jako interdyscyplinarne pole badawcze roznych obszarow nauki) pp. 94-107 Downloads
Grzegorz Tchorek, Agnieszka Allen, Katarzyna Dziewanowska, Tomasz Geodecki, Waldemar Koziol, Michal Kurtyka, Jurand Skrzypek, Filip Targowski and Stefan Wojtowicz
Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu i spoleczna odpowiedzialnosc nauki – w poszukiwaniu analogii pp. 108-120 Downloads
Marcin Zemigala

Volume 1, issue 30, 2019

Smart Specialisation in Moderately Innovative Regions – A Qualitative Study of Poland and Lithuania (Inteligentna specjalizacja w regionach umiarkowanie innowacyjnych – badanie jako??ciowe Polski i Litwy) pp. 5-19 Downloads
Svetlana Keil
Determinants of Central Eastern European Banks’ Adequacy Risk (Determinanty ryzyka adekwatnosci kapitalowej banków Europy Srodkowo-Wschodniej) pp. 20-30 Downloads
Jowita Grzelak
Optimal Policy for Investment in Human Capital in the Light of Optimal Tax Theory (Inwestycje w kapital ludzki w swietle optymalnej teorii podatkowej) pp. 34-42 Downloads
Sylwia Radomska
Analysis of Factors Determining the Credit Rating of Banks from Western European Countries (Analiza czynników determinujacych rating kredytowy bankow z krajow Europy Zachodniej) pp. 43-55 Downloads
Dorota Krol
Znaczenie wladztwa podatkowego dla budzetow gmin (The importance of tax authority for the budgets of municipalities) pp. 56-66 Downloads
Agnieszka Krzeminska
Koncepcja kierunkow rozwoju systemow informatycznych (The concept of directions of development of information systems) pp. 67-79 Downloads
Patryk Krajewski and Witold Chmielarz
Benedetto Cotrugli – prekursor nauki i dydaktyki w rachunkowosci oraz jego wybrani nastepcy. Droga podwojnego zapisu z ziemi wloskiej do Polski (Benedetto Cotrugli – a precursor of science and didactics in accounting and his chosen successors. The double-entry bookkeeping system’s journey from the Italian land to Poland) pp. 80-89 Downloads
Agnieszka Kozlowska
Wewnetrzne zrodla rozwoju przedsiebiorstw typowe dla malych i srednich firm spozywczych (Internal sources of company development typical for small and middle size food enterprises) pp. 90-100 Downloads
Pawel Swierkula
Znaczenie kultury w procesie organizacji imprez sportowych (The meaning of culture in the process of organising sports events) pp. 101-112 Downloads
Rafal Szlachta

Volume 1, issue 27, 2018

Sustainable Finance in the Face of the Financial Exclusion Problem (Finanse zrownowazone wobec problemu wykluczenia finansowego) pp. 7-21 Downloads
Magdalena Ziolo and Dominika Dzikowska
Social Entrepreneurship and Its Role in Sustainable Development: Regulation, Funding and Trust Building (Przedsiebiorczosc spoleczna i jej rola w zrownowazonym rozwoju – regulacja, finansowanie i budowa zaufania) pp. 22-33 Downloads
Inna Khovrak
Talent Management Practices as an Instrument for Stimulating Employees’ Entrepreneurship(Praktyki zarzadzania talentami jako instrumenty stymulowania przedsiebiorczosci pracownikow) pp. 34-44 Downloads
Aneta Karasek
Information Asymmetry and Financial Statement (Asymetria informacji a sprawozdanie finansowe) pp. 45-53 Downloads
Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
The Hedging of Interest Rate Risk in Enterprises’ Loans (Zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w kredytowaniu dzialalnosci przedsiebiorstw) pp. 54-64 Downloads
Monika Klimontowicz and Anna Pyka
Emerging Trends in Entrepreneurial Finance: The Rise of ICOs (Nowe trendy w finansowaniu przedsiebiorczosci. Rozkwit ICO) pp. 65-78 Downloads
Leslaw Pietrewicz
Motives for Financial Statement Fraud and Professional Ethics (Motywy falszowania sprawozdan finansowych a zasady etyczne) pp. 79-89 Downloads
Marek Sylwestrzak, Anna Białek-Jaworska and Krzysztof Opolski
Strategies for Developing On-Line Business Models in Retail Banking (Strategie rozwoju modeli biznesowych on-line w bankowosci detalicznej) pp. 90-104 Downloads
Marcin Kotarba
Internet Reporting Index of Companies Listed in the Alternative Trading System New Connect Organized by the Warsaw Stock Exchange (Indeks Raportowania Internetowego spolek notowanych w alternatywnym systemie obrotu New Connect organizowanym przez Gielde Papierow Wartosciowych w Warszawie) pp. 105-117 Downloads
Mateusz Mogilski
Implementation of International Auditing Standards in Polish Medium and Small Auditing Companies (Implementacja miedzynarodowych standardow badania sprawozdan finansowych do malych i srednich kancelarii bieglych rewidentow) pp. 118-126 Downloads
Lukasz Bielecki
Investors’ Reaction to a Published Recommendation (Wplyw opublikowanej rekomendacji na reakcje inwestorow) pp. 127-135 Downloads
Kamil Polak
Importance of Non-Financial Data for Users of Financial Statements (Znaczenie danych niefinansowych dla odbiorcow sprawozdania finansowego) pp. 136-142 Downloads
Izabela Emerling
The Impact of Corporate Governance on the Value of Enterprises (Wplyw corporate governance na wartosc przedsiebiorstwa) pp. 143-150 Downloads
Anna Wierzbicka
Selected Methods of Risk Evaluation of Start-Up Enterprises (Wybrane metody oceny ryzyka przedsiewziec start-upowych) pp. 151-159 Downloads
Karolina Koziol and Rafa³ Pitera
The Concept of Competence and Financial Division of Tasks of a Local Government Unit (Koncepcja kompetencyjno-finansowego podzialu zadan jednostki samorzadu terytorialnego) pp. 160-182 Downloads
Anna Strzelczak

Volume 1, issue 26, 2018

Financial structure and entrepreneurship (Struktura finansowa gospodarki a rozwoj przedsiebiorczosci) pp. 7-22 Downloads
Adam Samborski
Is there a place for tax incentives for SMEs in the qualitative development of the NewConnect market? (Czy jest miejsce dla bodzcow podatkowych dla przedsiebiorstw z sektora MSP w rozwoju jakosciowym rynku NewConnect?) pp. 23-36 Downloads
Pawel Sliwinski, Jacek Krawiec and Tomasz Nowak
Do exchange-traded funds listed on Warsaw Stock Exchange well replicate performance of indices? (Czy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowuja wyniki indeksow?) pp. 37-47 Downloads
Tomasz Miziolek and Ewa Feder-Sempach
Public crisis management in the activities of financial institutions(Publiczne zarzadzanie kryzysowe w dzialalnosci instytucji finansowych) pp. 48-54 Downloads
Janusz Zawila-Niedzwiecki and Antoni Rakoczy
Segmentation Analysis For Polish Digital Startups in Years 2015 and 2016 (Analiza segmentacyjna polskich startupow cyfrowych w latach 2015–2016) pp. 55-67 Downloads
Katarzyna Rostek and Agnieszka Skala
Unused methods of shaping the monetary base (Niewykorzystane metody ksztaltowania bazy monetarnej) pp. 68-75 Downloads
Jan Czekaj
“Hitting two targets with one shot” in the context of Immigrant entrepreneurship: Case studies in Germany related with entrepreneurial migrant activities for the development of the home and host countries („Dwie pieczenie na jednym ogniu” w kontekscie przedsiebiorczosci imigrantow: studia przypadku w Niemczech zwiazane z dzialaniami przedsiebiorczymi imigrantow na rzecz rozwoju kraju pochodzenia i kraju przyjmuj¹cego) pp. 76-87 Downloads
Ben Collins Vershiyi Kwaven, Claudia Nelly Berrones-Flemmig and Utz Dornberger
Strategies for internationalisation of SMEs – based on the example of the company operating in the creative industries sector (Strategie internacjonalizacji firmy rodzinnej na przykladzie sektora kreatywnego) pp. 88-94 Downloads
Monika Fabinska
Social enterprise scaling up strategy – franchise development (Strategia skalowania przedsiebiorstwa spolecznego – rozwoj franczyzy) pp. 95-104 Downloads
Marta Ziolkowska
Entrepreneurial Attitude Orientation and Personality Individual Factors of Leadership Vocational Interests in Women and Men (Postawa przedsiebiorcza i osobowosc jako czynniki indywidualne przywodczych preferencji zawodowych wsrod kobiet i mezczyzn) pp. 105-116 Downloads
Dominika Ochnik
The Development of Entrepreneurship at a Research University (Rozwoj przedsiebiorczosci na uczelni badawczej) pp. 117-126 Downloads
Maksym W. Sitnicki
Assessing the Relevance of Cloud Computing for Micro, Small and Medium Enterprises in the Northern Region of India (Ocena przydatnosci chmury obliczeniowej dla mikro, malych i srednich przedsiebiorstw w polnocnym regionie Indii) pp. 127-136 Downloads
Devesh Kumar, Harsh Vardhan Samalia and Piyush Verma
The role of decision-making cost accounts and other economic calculations in building strategies for small and medium family firms(Rola decyzyjnych rachunkow kosztow i innych rachunkow ekonomicznych w budowaniu strategii malych i srednich firm rodzinnych) pp. 137-144 Downloads
Adriana Kaszuba-Perz
Innovations in Public Administration (Innowacje w administracji publicznej) pp. 145-154 Downloads
Ewa Krok
Understanding Complexity Leadership: Lesson From Emerging Environment (Przywodztwo w warunkach zlozonosci – doswiadczenia z dzialalnosci w warunkach rynkow wylaniajacych sie) pp. 155-172 Downloads
Agnieszka Dziubinska

Volume 1, issue 23, 2017

Co-Living or a “Sandpit” for Future Entrepreneurs. First Experience from Poland (Co-living lub „piaskownica” dla przyszlych przedsiebiorcow. Pierwsze doswiadczenia z Polski) pp. 7-13 Downloads
Magdalena Popowska
Research on Entrepreneurship – Forms of Entrepreneurship (Badanie przedsiebiorczosci a jej rodzaje) pp. 14-26 Downloads
Julita Wasilczuk
Cross-Border E-Commerce – Myth or Reality. Review of Major Harmonisation Efforts (Transgraniczny handel elektroniczny – mit czy rzeczywistosc. Przeglad glownych dzialan harmonizacyjnych) pp. 27-36 Downloads
Bartosz Targanski and Anna Mokrysz-Olszynska
Success Factors and Benefits of Social Franchising as a Form of Entrepreneurship (Czynniki sukcesu i korzysci franczyzy spolecznej jako formy przedsiebiorczosci) pp. 37-47 Downloads
Marta Ziolkowska
Entrepreneurship in Underdeveloped Economies: A Study of Nigeria (Przedsiebiorczosc w gospodarkach slabo rozwinietych na przykladzie Nigerii) pp. 48-61 Downloads
Abubakar Sadiq Kasum and Umar Gunu
Model of Creative Businesses and Development of the Rural Municipality of Puszcza Marianska (Model kreatywnych biznesow a rozwoj gminy wiejskiej Puszcza Marianska) pp. 62-74 Downloads
Elzbieta Strzelecka and Sylwia Mazgajska
The Role of Local and Regional Factors in the Development of Creative Clusters (Lokalne determinanty rozwoju klastrow przemyslow kreatywnych) pp. 75-82 Downloads
Anna Szopa
Interorganisational Collaboration in View of the Theory of Entrepreneurship (Wspolpraca miedzyorganizacyjna w swietle teorii przedsiebiorczosci) pp. 83-93 Downloads
Rafal Kusa
High Growth Aspirations of Nascent Entrepreneurs: Why Do They Fall? (Wysokie aspiracje wzrostowe preprzedsiebiorcow: dlaczego spadaja?) pp. 94-102 Downloads
Krzysztof Zieba
Ecopreneurship and Green Product Initiative (GPI): An Agenda for Nigeria’s Sustainable Development in the 21st Century (Ekoprzedsiebiorczosc oraz inicjatywa na rzecz ekologicznych produktow – Program zrownowazonego rozwoju Nigerii w XXI wieku) pp. 103-118 Downloads
Oludele Mayowa Solaja
Innovation as a Significant Competitiveness Stimulant for Enterprises and Regions (Innowacje jako kluczowy czynnik stymulujacy konkurencyjnosc przedsiebiorstw i regionow) pp. 119-125 Downloads
Aleksandra Zygmunt
Impact of board’s capital on value of firms – the investment portfolios analysis (Wplyw kapitalu rad nadzorczych na wartosc spolek – analiza portfeli inwestycyjnych) pp. 126-134 Downloads
Piotr Jaworski and Michal Zdziarski
The impact of EU funds on the development of entrepreneurship after Poland’s accession to the EU – a review of selected forms of support (Wplyw funduszy unijnych na rozwoj przedsiebiorczosci po akcesji Polski do UE – przeglad wybranych form wsparcia) pp. 135-152 Downloads
Przemyslaw Dubel
The Activity of Family Businesses and the Phenomenon of Underpricing of Their Shares in IPOs in Poland in the Years 2013–2015 (Aktywnosc firm rodzinnych i zjawisko niedowartosciowania ich akcji w pierwszych ofertach sprzedazy akcji (IPO) w Polsce w latach 2013–2015) pp. 153-161 Downloads
Pawel Perz
Efficiency of Immediate Payment Systems as a Determinant of Safety (Efektywnosc systemow platnosci natychmiastowych jako wyznacznik bezpieczenstwa) pp. 162-177 Downloads
Agnieszka Parkitna, Rafa³ Dolniak and Anna Czarnecka
Organization of the process of mass claims management in banks (Organizacja procesu zarzadzania wierzytelnosciami masowymi w bankach) pp. 178-191 Downloads
Wojciech Kurylek

Volume 1, issue 20, 2016

Determinants of Business Model Maturity (Determinanty dojrzalosci modeli biznesowych) pp. 7-23 Downloads
Anna Białek-Jaworska, Renata Gabryelczyk and Agnieszka Pugaczewicz
Transaction cost in enterprises’ international expansion (Znaczenie kosztow transakcyjnych dla ekspansji zagranicznej przedsiebiorstw) pp. 24-35 Downloads
Katarzyna Bentkowska
Social Cooperatives of Disabled Persons in Poland: Postulates and Reality (Spoldzielnie socjalne osob niepelnosprawnych w Polsce– postulaty a rzeczywistosc) pp. 36-51 Downloads
Marzena Szablowska-Juckiewicz
Professional Knowledge and Skills as a Key Factor in the Development of the Outsourcing of Financial and Accounting Services in Poland (Wyspecjalizowana wiedza i umiejêtnosci determinanta rozwoju outsourcingu uslug finansowo ksiegowych w Polsce) pp. 52-64 Downloads
Anna Bagienska
Corporate Social Responsibility of Chinese SMEs: Implementation and Challenges (Spoleczna odpowiedzialnosc chinskich MSP: wdrozenie, realizacja i wyzwania) pp. 65-79 Downloads
Khaled Mohammed Alqahtani and Pingping Song
Personal, family, local entrepreneurship. Economic initiative at the beginning of XXIth century at Nowy Targ Commune (Przedsiebiorczosc indywidualna, rodzinna, lokalna. Inicjatywa gospodarcza na pocz¹tku XXI wieku w gminie Nowy Targ) pp. 80-87 Downloads
Marta Salyga
Trade, Financial Integration, and Synchronization of Business Cycles in NAFTA Member Countries (Integracja handlowa i finansowa a synchronizacja cykli koniunkturalnych w krajach czlonkowskich NAFTA) pp. 88-100 Downloads
Piotr Misztal
Development Economics: An Outline (Rozwoj zrownowazony a ekonomia zrownowazonego rozwoju – zarys problematyki) pp. 101-122 Downloads
Tomasz Zalega
Message Strategy and Information Content of Advertising in Women’s Magazines in Poland (Strategia przekazu oraz tresc informacyjna reklam w czasopismach kobiecych w Polsce ) pp. 123-135 Downloads
Marcin Nowakowski and Barbara Nowakowska
Gender Differences in Leadership (Roznice w zarzadzaniu miedzy kobietami a mezczyznami) pp. 136-144 Downloads
Anna Gorska
The analysis of the impact of the Warsaw metro stations location on residential property prices in Ursynów district in Warsaw (Analiza wplywu lokalizacji stacji metra warszawskiego na ceny mieszkan na przykladzie dzielnicy Ursynow w Warszawie) pp. 145-155 Downloads
Marcin Torzewski
Technical innovations in implementation of e-services for entrepreneurs, based on example of Point of Single Contact (Innowacje technologiczne we wdrazaniu e-uslug dla przedsiebiorstw na przykladzie funkcjonowania Pojedynczego Punktu Kontaktowego) pp. 156-166 Downloads
Marcin Torzewski
Internal newsletter as an instrument for supporting an implementation human resources management strategy. Case study of Statistical Office in Kielce (Newsletter wewnetrzny jako instrument wspomagajacy realizacje strategii zarzadzania zasobami ludzkimi. Przyklad Urzedu Statystycznego w Kielcach) pp. 167-176 Downloads
Marcin Torzewski
Internal newsletter as an instrument for supporting an implementation human resources management strategy. Case study of Statistical Office in Kielce (Newsletter wewnetrzny jako instrument wspomagajacy realizacje strategii zarzadzania zasobami ludzkimi. Przyklad Urzedu Statystycznego w Kielcach) pp. 178-187
Rafa³ Bernat

Volume 1, issue 18, 2015

Behavioural Economics as a New Trend in Economics – An Overview (Ekonomia behawioraln jako nowy nurt ekonomii - zarys problemtyki) pp. 7-25 Downloads
Tomasz Zalega
Tax effects of converting the partnership into other partnership (Skutki podatkowe przeksztalcenia spolki osobowej w inna spolke osobowa) pp. 26-36 Downloads
Rafal Bernat
The powers of rural districts in Poland (Kompetencje powiatow ziemskich w Polsce) pp. 37-50 Downloads
Iwona Koza
The analysis of the financial community independency level in Mazowieckie province in years 2007-2013 (Analiza poziomu samodzielnosci finansowej gmin w wojewodztwie mazowieckim w latach 2007-2013) pp. 51-58 Downloads
Aneta Dygus
Contemporary economic relations between European Union and China (Wspolczesne relacje ekonomiczne pomiedzy Unia Europejska a Chinami) pp. 59-71 Downloads
Ewa Kedzierska
Methods of the prevention of conflict in the family business - the case study (Sposoby zapobiegania destrukcyjnym konfliktom w firmie rodzinnej – studium przypadku) pp. 72-82 Downloads
Mateusz Kabut
Sukcesja w firmie rodzinnej – droga do rozwoju czy upadku. Studium przypadku pp. 83-97 Downloads
Mateusz Kabut
Governance network and networks governance in the justice system – challenges (Zarzadzanie (wspolzarzadzanie) sieciowe i zarzadzanie sieciami w wymiarze sprawiedliwosci – wyzwania) pp. 98-112
Przemyslaw Banasik and Sylwia Morawska
Communication processes in mergers and acquisitions (Procesy komunikacyjne w fuzjach i przejeciach) pp. 113-125 Downloads
Paulina Gawryszewska

Volume 1, issue 17, 2014

Developing Central And Eastern Europe As A Hub For Global Entrepreneurship: Budapest and Prague As Cases In Point (Rozwoj Europy Srodkowo-Wschodniej jako centrum globalnej przedsiebiorczosci - przyklady Budapesztu i Pragi) pp. 7-18 Downloads
Bala Mulloth and Andreas Antonopoulos
Factors determining entrepreneurship development in small and medium enterprises (Czynniki warunkujace rozwoj przedsiebiorczosci w malych i srednich przedsiebiorstwach) pp. 19-27 Downloads
Magdalena Ratalewska
Entrepreneurship of SME from high-tech sector of the Great Poland (Przedsiebiorczosc MSP sektora high-tech z Wielkopolski) pp. 28-35 Downloads
Malgorzata Gajowiak
How to teach Entrepreneurship: Results of the new teaching methodology in the Course „Creating Innovative Companies” with graduate students (Jak uczyc przedsiebiorczosci – wyniki nowej metodyki nauczania przedmiotu „Tworzenie innowacyjnych firm” wsrod studentow) pp. 36-53 Downloads
Juan J. Jimenez-Moreno
The Coaching Maps – innovative tool, origin and implementation (The Coaching Maps – geneza innowacyjnego narzedzia) pp. 54-61 Downloads
Robert Geisler
Trade integration and business cycles synchronization of Poland (Integracja handlowa a synchronizacja cykli koniunkturalnych Polski i Unii Europejskiej) pp. 62-73 Downloads
Piotr Misztal
Coherence of the Polish system of support of SMEs’ internationalisation – evaluation and recommendations for the new financial perspective 2014–2020 (Spojnosc polskiego systemu wspierania umiedzynarodowienia dzialalnosci malych i srednich przedsiebiorstw w latach 2007–2013 – ocena i rekomendacje na now¹ perspektywê finansow¹ 2014–2020) pp. 74-85 Downloads
Justyna Kulawik-Dutkowska
A Comparative Social Enterprise Analysis: Motives, Processes and Barriers (Analiza porownawcza przedsiebiorstw spolecznych – motywy, procesy i bariery) pp. 86-97 Downloads
Fatih Ozturk
Communications Audit in Measuring the Effectiveness of Communication Strategies in Companies (Audyt komunikacyjny w badaniu efektywnosci procesu komunikacji wewnetrznej przedsiebiorstw) pp. 98-110 Downloads
Micha³ Wilczewski
Barriers for innovation and technology transfer in Poland and methods of overcoming them (Bariery dla innowacji i transferu techniki w Polsce oraz sposoby ich pokonywania) pp. 111-123 Downloads
Filip Tuznik
Barriers for innovation and technology transfer in Poland and methods of overcoming them (Bariery dla innowacji i transferu techniki w Polsce oraz sposoby ich pokonywania) pp. 124-137 Downloads
Agnieszka Chwialkowska
Magic Mirror of Corporation. The Significance of the Leader Autobiographical Story in the Process of Creating the Identity of the Organization (Magiczne zwierciadlo korporacji. Rola narracji biograficznej lidera w ksztaltowaniu tozsamosci przedsiebiorstwa) pp. 138-149 Downloads
Michal Szukala
Scent and sound as a sensory tools of restaurant marketing (Zapach i dzwiêk jako sensoryczne narzedzia marketingu w restauracji) pp. 150-160 Downloads
Paulina Koziara

Volume 1, issue 16, 2013

Collaborative consumption as a new consumer trend (Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki) pp. 7-32 Downloads
Paulina Wardak and Tomasz Zalega
Collaborative consumption as a new consumer trend (Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki) pp. 33-42 Downloads
Pawe³ Klobukowski
Understanding Social Entrepreneurship and Features of It pp. 43-55 Downloads
Fatih Ozturk
Alternative consumption trends in Polish urban households in the period of crisis (Alternatywne trendy konsumenckie w miejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu) pp. 56-78 Downloads
Tomasz Zalega
Bankruptcy open to an arrangement as a way of resolving company’s financial crisis (Upadlosc z mozliwoscia zawarcia ukladu jako sposob wyjscia z kryzysu finansowego przedsiebiorstwa) pp. 79-90 Downloads
Katarzyna Dzegan
The effects of the financial crisis in the UK (Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii ) pp. 91-102 Downloads
Tomasz Lechowicz
The cultural dimension of mergers and acquisitions (Kulturowy wymiar fuzji i przejec) pp. 103-111 Downloads
Paulina Gawryszewska
Harassment – destruction of organisational behaviour (in the opinion of students and graduates Polish) (Mobbing jako destruktor zachowan organizacyjnych (w swietle badañ studentow)) pp. 112-122 Downloads
Kazimierz Mrozowicz
Announcement as an advertisement on the example of Hungarian Internet job offers (Ogloszenie jako reklama na przykladzie wegierskich internetowych ofert pracy) pp. 123-134 Downloads
Agata Keller
Effect of cost efficiency and organizational on competitiveness the company (Wplyw efektywnosci kosztowej oraz organizacyjnej na konkurencyjnosc firmy ) pp. 135-148 Downloads
Tomasz Lechowicz
Page updated 2023-06-03