EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Вісник економіки транспорту і промисловості

2009 - 2015

From:
CyberLeninka
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта
Series data maintained by CyberLeninka ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


2015, issue 52

Концепція інноваційного розвитку економіки України pp. 9-20 Downloads
Дикань В.Л.
Оценка эффективности трансформации институциональных основ государственного регулирования железнодорожного транспорта pp. 20-29 Downloads
Буровцев В.В.
Разработка схемы процесса принятия решений на предприятии в условиях риска и неопределенности pp. 29-33 Downloads
Воловельская И.В. and Караченцев Р.М.
Построение многофакторной модели технологической подготовки производства промышленных предприятий в условиях дискретно-нестабильных программ выпуска pp. 33-37 Downloads
Гордеев А.С.
Due Diligence як комплексна система захисту від підприємницьких ризиків та побудови стратегії pp. 37-45 Downloads
Кондратенко Д.В. and Мужилівський В.В.
Інтелектуально-кадрова складова економічної безпеки підприємств залізничного транспорту: напрямки забезпечення pp. 45-52 Downloads
Міщенко С.П.
Необхідність та особливості стратегічного планування машинобудівельних підприємств pp. 52-61 Downloads
Михальченко Г.Г.
Фінансовий механізм розвитку підприємств в кризових умовах функціонування pp. 61-67 Downloads
Мушникова С.А.
Теоретичні аспекти підвищення конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України pp. 67-73 Downloads
Обруч Г.В.
Техніко-технологічний розвиток підприємств залізничного транспорту: проблеми та стратегічні пріоритети pp. 74-78 Downloads
Соломніков І.В.
Інвестиційна складова в контексті аналізу обгрунтування витрат на просування нового продукту на ринок pp. 79-84 Downloads
Сичова О.Є. and Чупир О.М.
Аналіз внутрішнього потенціалу автосервісного підприємства в рамках логістичної концепції pp. 84-94 Downloads
Юськів Б.М. and Юськів В.М.
Методичні аспекти оцінки конкурентного статусу машинобудівних підприємств pp. 94-100 Downloads
Яценко Б.І.
Раціональне використання рейкового транспорту у великих містах України pp. 101-107 Downloads
Бараш Ю.С. and Адамян Ю.П.
Інформаційні технології підвищення ефективності пасажирських перевезень pp. 107-110 Downloads
Дикань В.Л. and Єлагін Ю.В.
Особливості удосконалення корпоративної інформаційної системи на залізничному транспорті pp. 110-114 Downloads
Зубенко В.О. and Нуруллаєва Р.Р.
Забезпечення економічної безпеки локомотивного депо в умовах реформування галузі pp. 114-120 Downloads
Назаренко І.Л., Сухорукова Т.Г. and Кірія Н.
Аналіз доходів від вантажних перевезень підприємства залізничного транспорту з метою управління pp. 120-126 Downloads
Пінчук О.П. and П'Ятигорець Г.С.
Модель стратегічного розвитку підприємств транспортної галузі в інноваційній економіці pp. 126-131 Downloads
Синиця Л.В.
Приоритетные направления инвестиций на усовершенствование технико-технологической базы в условиях ограниченных финансовых ресурсов pp. 132-136 Downloads
Маслова В.А. and Шраменко Е.В.
Комерціалізація наукових розробок: проблеми, підходи, оцінка економічної ефективності pp. 136-141 Downloads
Полякова О.М.
Теоретичні аспекти формування стратегія інноваційного розвитку підприємств каменеобробної галузі pp. 142-149 Downloads
Толстова А.В. and Кок Д.Б.
Інноваційно-інвестиційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств на глобальних конкурентних ринках pp. 149-157 Downloads
Уткіна Ю.М. and Сюсько К.Ю.
Фактори впливу на грошовий потік в сфері інвестиційної діяльності pp. 157-162 Downloads
Щербань О.Д.
Стратегічні орієнтири щодо удосконалення системи управління якістю на вітчизняних промислових підприємствах pp. 163-171 Downloads
Дикань О.В.
Особливості впровадження концепції управління змінами на вітчизняних підприємствах pp. 171-175 Downloads
Зубенко В.О. and Чмух Ю.М.
Удосконалення управління витратами підприємств транспортної галузі в сучасних умовах pp. 175-179 Downloads
Каличева Н.є and Вибойченко Ю.С.
Система управління витратами на підприємствах - виробниках рухомого складу залізничного транспорту pp. 179-186 Downloads
Кірдіна О.Г.
Стратегічне управління залізничним транспортом України pp. 187-190 Downloads
Чудомєх І.О.
Проблемы налогообложения электронной коммерции pp. 191-201 Downloads
Исмайылов Магсад Эльдар Оглы
Вплив фінансово-економічної кризи на доходи та витрати населення України pp. 202-210 Downloads
Богоявленський О.В. and Ворфоломєєва М.О.
Новітня модель впровадження дистанційного навчання в вищих навчальних закладах України pp. 211-215 Downloads
Гузь Л.А. and Фінагіна О.В.
Підвищення сталості соціально-економічного розвитку і забезпечення економічної безпеки регіонів pp. 215-219 Downloads
Пакуліна А.А., Пакулін С.Л. and Корсунський Г.Ю.
Методологические подходы к иссследованию категории «Качество жизни» pp. 219-225 Downloads
Тихонравов С.Н. and Комаренко О.А.

2015, issue 51

Маркетингово-логістичний підхід щодо розвитку транспортно-логістичної інфраструктури підприємств залізничного транспорту pp. 9-16 Downloads
Дикань В.Л. and Кузьменко А.В.
Обгрунтування методу визначення та оцінки компетенцій працівників підприємства pp. 16-21 Downloads
Водолажська Т.О.
Моделювання функціонального конфлікту при трансформації організаційної структури підприємства pp. 22-28 Downloads
Гетьман О.А.
Економічна безпека підприємства:еволюція визначення, складові, загрози pp. 29-34 Downloads
Гладух М.В.
Особливості формування фінансової стратегії підприємств залізничного транспорту pp. 35-39 Downloads
Карачарова К.А.
Принципи функціонування системи забезпечення економічної безпеки підприємства pp. 39-44 Downloads
Павличенко В.М.
Формування конкурентної стратегії підприємств залізничного транспорту України pp. 44-47 Downloads
Підопригора І.В.
Методика діагностики фінансового стану машинобудівного підприємства pp. 48-51 Downloads
Пономаренко Є.В.
Стратегії економічної безпеки підприємства pp. 51-55 Downloads
Роженко О.В.
Совершенствование системы найма персонала на предприятиях железнодорожного транспорта pp. 56-61 Downloads
Сухорукова Т.Г. and Назаренко И.Л.
Системна оптимізація обсягу послуг (робіт) портового оператору та сторонньої організації pp. 61-67 Downloads
Холоденко А.М. and Наврозова Ю.О.
Система економічної безпеки підприємств залізничного транспорту pp. 67-72 Downloads
Чередниченко О.Ю.
Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності систем теплопостачання pp. 73-77 Downloads
Ширяєва Н.В. and Білоцерківський О.б
Розвиток ринку електричної енергії України з позиції його національних інтересів в енергетичній сфері pp. 78-84 Downloads
Гаврикова А.О.
Кумівський капіталізм як явище сучасної економіки України pp. 84-88 Downloads
Тертичний О.О. and Бородавка О.А.
Підходи до визначення економічної ефективності технічних засобів в місцях перетину транспортних потоків на одному рівні pp. 89-94 Downloads
Блиндюк В.С.
Фактор розвитку національних морських транспортних систем на стадії глобалізації pp. 94-99 Downloads
Голубкова И.А.
Щодо питання оцінки ефективності діяльності залізничного транспорту pp. 99-104 Downloads
Задоя В.О.
Державна підтримка суднобудівної галузі як напрямок розвитку експортного потенціалу країни pp. 104-108 Downloads
Котлубай В.О.
Динамичность многообразия в развитии торгового судоходства pp. 108-113 Downloads
Сенько Е.В.
Приватно-державне партнерство - крок залізничної галузі до соціальної відповідальності pp. 113-120 Downloads
Шкуліпа Л.В.
РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТВОРЕННі ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕДУМОВ ВІДТВОРЕННЯ КАПІТАЛУ ПОРТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ pp. 121-125 Downloads
Брагарник О.О.
Вибір методу фінансування інвестиційних проектів нафтопереробного підприємства pp. 125-131 Downloads
Опікунова Н.В. and Лопата В.Г.
Маркетингові дослідження споживчої цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту pp. 132-138 Downloads
Легкий С.А.
Концептуальні положення управління інтелектуальним капіталом підприємства pp. 138-143 Downloads
Терещенко Д.А. and Макарова А.С.
Маркетингові стратегії в антикризовому управлінні підприємством pp. 143-149 Downloads
Терещенко Д.А. and Тітова Н.О.
Особенности развития круизного сегмента рынка морской торговли pp. 150-155 Downloads
Ковылина М.А.
Формування ефективної процентної політики вітчизняних банків: практичний досвід її реалізації pp. 155-160 Downloads
Остропольська Є.В.
Роль сучасних логістичних систем в активізації зовнішньоекономічної діяльності в нових країнах-членах ЄС pp. 161-168 Downloads
Сідоров В.і and Азібек'ян Г.Я.
Якість системи освіти як основа інноваційної економіки pp. 169-174 Downloads
Бабенко В.А.
Ефективна і гнучка соціальна політика в умовах глобалізації pp. 174-178 Downloads
Пакуліна А.А., Пакуліна Г.С. and Бондарєв С.Е.

2015, issue 50

ТЕЗИ ДОПОВіДЕЙ ЗА МАТЕРіАЛАМИ ОДИНАДЦЯТО ї НАУКОВО-ПРАКТИЧНОї МіЖНАРОДНОї КОНФЕРЕНЦії «МІЖНАРОДН І ТРАНСПОРТН І КОРИДОР И ТА КОРПОРАТИВН А ЛОГІСТИК А » pp. 3-153 Downloads
-
Державне регулювання та перспективні напрямки розвитку енергетичного комплексу в Україні pp. 154-157 Downloads
Губанова Н. Н. and Грибинюк Д. В.
Роль суспільства в процесах соціально-економічної трансформації України pp. 157-161 Downloads
Дикань В. В.
Формування структури транспортно-логістичого кластера у транскордонному співробітництві pp. 161-164 Downloads
Озерська Г. В.
Податкові новації 2015 року pp. 164-168 Downloads
Поколодний В. В., Поколодна О. В. and Камаєва Я. В.
Методичний підхід щодо визначення оптимальних зон курсування різних видів пасажирських поїздів pp. 169-176 Downloads
Бараш Ю. С. and Матусевич О. О.
Роль логистики как методологии развития национальной транспортной системы транзитных стран pp. 176-179 Downloads
Елагин Ю. В.
Застосування проактивного підходу при формуванні економічної безпеки на залізничному транспорті pp. 180-184 Downloads
Зайцева І. Ю. and Ковтун Т. В.
Модель економіки та управління господарством пасажирських перевезень залізничного транспорту pp. 184-188 Downloads
Котик В. О. and Котик В. В.
Развитие системы показателей расходования топливно-энергетических ресурсов на тягу pp. 189-193 Downloads
Пащенко А. А.
Методичні підходи щодо зміни форми власності залізниць pp. 194-199 Downloads
Позднякова Л. О. and Дейнека О. Г.
Логістичний підхід до взаємодії магістрального і промислового залізничного транспорту pp. 199-203 Downloads
Полякова О. М.
Методичні підходи до визначення якості транспортного обслуговування вантажовідправників pp. 204-207 Downloads
Семенцова О. В.
Актуальність формування транспортно-логістичних систем в умовах євроінтеграції pp. 207-210 Downloads
Устенко М. О.
Аналіз альтернативних рішень формування технічної бази залізничного транспорту в умовах розвитку мультимодальних перевезень pp. 210-213 Downloads
Шраменко О. В.
Дослідження сутності поняття фінансовий моніторин pp. 214-217 Downloads
Бормотова М. В. and Мухіна К. О.
Основные средства: проблемы характеристики наличия, движения, классификации и оценки эффективности использования pp. 217-221 Downloads
Вовк А. А., Вовк Ю. А. and Чуприкова З. В.
Инструментарий построения моделей многоэтапных задач производственно-транспортной логистики pp. 221-229 Downloads
Гамбаров Л. А., Кузьминчук Н. В. and Чернышёва Н. П.
Фінансове планування в умовах невизначеності pp. 230-232 Downloads
Єрмоленко О. А. and Григоренко К. О.
Актуальні проблеми розвитку системи менеджменту якості промислового підприємства залізничного транспорту pp. 233-239 Downloads
Іванілов О. С. and Гришко О. А.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПіДХОДУ ДО УПРАВЛіННЯ ВИТРАТАМИ ПіДПРИєМСТВ ЗАЛіЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ pp. 239-242 Downloads
Карачарова К. А. and Павленко Т. С.
Особливості діяльності хендлінгових компаній на ринку авіаперевезень pp. 243-248 Downloads
Крапко О. М. and Назаренко О. В.
Методика оцінки кадрового потенціалу служби залізниці pp. 248-253 Downloads
Назаренко І. Л., Маслова В. О. and Погрібна Я. Д.
Визначення основних властивостей системи забезпечення економічної безпеки підприємства pp. 254-258 Downloads
Павліченко В. М.
Адаптивный подход к регулированию соотношения «Эффект/ затраты» у потребителей и предприятий, изготавливающих энергосберегающую технику для железных дорог pp. 259-266 Downloads
Печеник А. Н., Букреева О. С., Беловол А. В. and Тернюк Н. Э.
Аналіз динаміки формування виробничої програми машинобудівного підприємства в умовах ринкової економіки pp. 266-268 Downloads
Пономаренко Є. В.
Управління економічною безпекою підприємства: організаційний аспект pp. 269-273 Downloads
Ус Ю. В.
Чинники забезпечення економічної ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства pp. 273-277 Downloads
Уткіна Ю. М. and Веретельник Р. Г.
Розвиток засад формування бюджетів портових підприємств pp. 277-281 Downloads
Широков М. А. and Постоленко Ю. П.
Удосконалення сутності та структури інноваційного потенціалу підприємства pp. 282-285 Downloads
Дикань О. В.
Проблеми та перспективи інноваційного розвитку залізничного транспорту pp. 285-289 Downloads
Кірдіна О. Г.
Фінансовий лізинг як найефективніша форма залучення інвестицій в залізничну галузь pp. 289-292 Downloads
Лук'янова О. М. and Васильєв О. Л.
Проблеми формування національної інноваційної системи в Україні pp. 292-296 Downloads
Плугіна Ю. А.
Управління конкурентоспроможністю підприємства pp. 297-301 Downloads
Геращенко І. О. and Шмадченко О. О.
Визначення ефективності системи управління витратами pp. 301-305 Downloads
Лисьонкова Н. М. and Буряковська І. О.
Напрямки удосконалення управління кредитним ризиком pp. 306-309 Downloads
Стешенко О. Д. and Ковальов Б. В.
Інтелектуальні технології удосконалення адаптивного управління на залізничному транспорті pp. 309-313 Downloads
Токмакова І. В.
Формування системи управління персоналом на промислових підприємствах: теоретичний аспект pp. 313-318 Downloads
Чобіток В. І. and Волощенко А. В.
Дослідження сутності ресурсного потенціалу банку pp. 319-321 Downloads
Бойко Д. І. and Териця Д. О.
Проблеми казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами pp. 321-325 Downloads
Зайцева І. Ю. and Пархоменко М. О.
РОЛЬ БАНКіВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У РОЗВИТКУ МАЛОГО БіЗНЕСУ В УКРАїНі pp. 325-329 Downloads
Калініченко Л. Л. and Мусіяка К. В.
Ідентифікація загроз фінансовій безпеці банків pp. 329-333 Downloads
Коковіхіна О. О. and Олійник А. Ю.
Стан та перспективи розвитку безпілотних літальних апаратів в Україні pp. 334-340 Downloads
Купріянова В. С. and Матюшенко І. Ю.

2015, issue 49

Комплексний підхід до управління стійким розвитком підприємств машинобудування pp. 11-18 Downloads
Дикань В. Л.
The rationale for the creation of cross-sectoral and industrial complexes pp. 18-22 Downloads
Glazkova A. S.
Set of measures to ensure effective management of high-tech industries in Ukraine pp. 23-28 Downloads
Dykan V. V.
Priorities of AIC Ukraine for simulating agricultural trade under association with the EU pp. 28-35 Downloads
Makhanova Iuliia
Problems of formation methodology impact assessment spatial factors on the social and economic development of national economy pp. 36-39 Downloads
Rodchenko V. B.
Развитие стратегического партнерства Украины в контексте трансформации региональных интеграционных процессов pp. 39-43 Downloads
Терновая И. А.
Systematic approach to the choice of rational variant of development of urban passenger transportations pp. 44-53 Downloads
Barash Yu S. and Adamyan Yu
Research of strengths, weaknesses and opportunities and threats of rail freight with SWOT analysis matrix pp. 54-58 Downloads
Vedmid I. S.
Trends in the development of modern railway infrastructure based on marketing and logistics approach pp. 58-64 Downloads
Kopytko V. I.
Development of complex mechanisms of development of transport and logistics infrastructure railways pp. 64-69 Downloads
Kuzmenko A. V.
The main aspects of restructuring railway transport in Ukraine pp. 69-73 Downloads
Makovoz E. V. and Borysov B. I.
Public-private partnership as funding mechanisms for development of transport infrastructure railways pp. 74-79 Downloads
Pashchenko Y. E. and Korin M. V.
Marketing approach to pricing of rail freight pp. 80-83 Downloads
Savitska G. P.
Ensuring the economic safety of railway transport into account the modern informative systems pp. 83-88 Downloads
Timofeeva T. E.
The advantages of realization of strategic business-partnership in railway transport pp. 88-91 Downloads
Tokmakova I. V.
Determination of features of introduction of the concept "economical production" at the enterprises of railway transport pp. 92-95 Downloads
Zubenko V. A. and Grygoryan M. L.
Ensuring efficient use of the production potential of enterprises of railway transport pp. 95-99 Downloads
Zubenko V. A. and Kochukhai I.
Innovation infrastructure improvement of railway transport pp. 99-103 Downloads
Zubenko V. A. and Chernavina I. A.
Features of the organization of the warehouses in logistics systems present conditions pp. 103-106 Downloads
Kalicheva N. E. and Rustamova L. G.
Formation of the system of economic security of entrepreneurship as objective prerequisite for the development of national economy pp. 106-114 Downloads
Kozak L. S. and Fedoruk O. V.
The influence of transfer pricing on the effeciency of logistics management at the international holdings pp. 114-121 Downloads
Kolosok Valeriya and Mordvytska Yulia
The approches to enhancing of economic sequrity of enterprise of railway transport pp. 121-127 Downloads
Kostyuk Z. S.
Corporate conflicts in the system of economic security pp. 127-131 Downloads
Kotov A. and Mozgova L.
Tax security as constituent of economic security of Ukrainian enterprises in the conditions of crisis pp. 131-135 Downloads
Pavlichenko V. N.
The theoretical investigation of essence the concept of "controlling" in the context of implementation the controlling system in enterprises pp. 136-140 Downloads
Popova O. and Makeeva H. G.
Mechanism of introduction the system of controlling in domestic enterprises pp. 140-145 Downloads
Prohorova V. V. and Baranovskaya S. V.
Formalization of approaches to diagnostics of level of financial safety of the enterprises of mechanical engineering pp. 145-149 Downloads
Us U. V.
Proactive strategy of information security of enterprises of construction industry pp. 150-155 Downloads
Cherednychenko A. O.
Engineering enterprise risk assessment: analysis-instrumental technology pp. 155-160 Downloads
Cherepnia G. M.
Development strategy for the financial potential of the enterprise pp. 160-165 Downloads
Chobitok V. I. and Astapova E. V.
Economic stability of enterprise: factors and mechanism of management pp. 165-169 Downloads
Chumak Larisa and Bohdanova Oleksandra
Enhance the evaluation of staff performance pp. 169-173 Downloads
Yanchenko N. V. and Rosa A. A.
Mechanism of management by investment activity on enterprises of railway transport pp. 174-177 Downloads
Daragan O. O.
Ensuring the effectiveness of innovative activity at the enterprises of railway transport pp. 177-180 Downloads
Zubenko V. A. and Conic L. Yu
Approach to analyzing managerial aspects of investment attractiveness pp. 181-184 Downloads
Chumak Larisa and Puhach Inna
Study of main sources and methods of investments enterprises pp. 184-189 Downloads
Scherban E. and Shevchenko I.
Theoretical bases of management product quality as one of the main direction of maintenance of industrial competitiveness pp. 190-195 Downloads
Dykan O. V.
Improving the system of personnel management in a company''s development pp. 195-198 Downloads
Kalicheva N. E. and Stetsyuk M. I.
Marketing management of assortment of products of the enterprise pp. 198-204 Downloads
Kuznecov P., Parfentenko I. and Balagula D.
Determination of efficiency of marketing activity air enterprise on the market today air pp. 204-212 Downloads
Nepop A. V.
Adaptive control by development of domestic enterprises pp. 212-216 Downloads
Tokmakova I. V. and Lytvynova T. S.
Indicators of estimation the service industries'' marketing potential pp. 216-220 Downloads
Iarmosh O. V.
Study of modernization libiya''s economy using methodological approaches Marshall plan pp. 221-227 Downloads
Mahmod Ahmad Yusf Elseada
Socialization of economy as a new paradigm in economic theory pp. 228-231 Downloads
Popadinets E. V.
The analysis of foreign and domestic experience rating evaluation of stability of commercial bank pp. 231-234 Downloads
Fursova V. A. and Pivnenko T. Y.
Of the value of the dimension of Ukraine''s economy and the dominant development economic education pp. 235-239 Downloads
Kompaniets V. V.
Perfection of infrastructure of tourism in composition the social complex of region pp. 240-242 Downloads
Pakulina A. and Pakulina H.
Reflexive management of socio-psychological climate of collective based on value approach pp. 243-247 Downloads
Pushkar O. I. and Khmelevska A. Y.
The classification of the basic approaches to research of the economic psychology pp. 248-250 Downloads
Volovelskaya I. V.
Page updated 2018-02-23