EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Iktisat Isletme ve Finans

1987 - 2015

Current editor(s): Ali Bilge

From Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 17, issue 201, 2002

Türk Sermaye Piyasaları: İlk 20 Yılın Özet Bilançosu pp. 5-9
Abdullah Akyüz
Seçim Sonrası Türkiye Londra’dan Nasıl Görünüyor? pp. 10-12
Yaz Muradoglu
Türkiye’deki Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi pp. 13-19
Serpil Canbaş and Yılmaz Kandir
Türkiye’de Birincil Halka Arz Uygulamalarının Analizi pp. 20-31
Elif Karaaslan, Fazıl Gökgöz and Yalçın Karatepe
Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Takas Odası Ve Teminatlar pp. 32-43
Güven Sayilgan, Nur Keyder and Özge Bozkurt
İMKB’de Fiyat-Hacim İlişkisi Granger Nedensellik Testi pp. 44-47
Atilla Gökçe
İstanbul Menkul Kıymet Borsasında Düşük Fiyat pp. 48-55
Cihan Ekşi̇, M. Baha Karan and Metin Toprak
Finansal Türev Piyasalardaki Riskler pp. 56-70
Yücel Ayriçay
Türk Sermaye Piyasası İçin Yeni Bir Yatırım Alternatifi: Borsada İşlem Gören Fonlar (Exchange Traded Funds) pp. 71-86
Recep Bi̇ldi̇k
Türkiye Ekonomisinin Finansman Dengesinin Sermaye Piyasası Açısından İncelenmesi (1990-2002) pp. 87-103
Mehmet Ci̇van and Murad Kayacan
Riskteki Değer (Value At Risk, Var) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına Uygulanması pp. 104-111
Hasan Şahi̇n
Firma Değerlemesinde Muhasebe Karlarının Rolü: İMKB''de Deneysel Bir Araştırma pp. 112-122
Gökhan Özer and Sohbet Karbuz
1991-2002 Döneminde Çeşitli Yatırım Araçlarının Uzun Dönem Getirileri pp. 123-132
Galip Altinay

Volume 17, issue 200, 2002

Türk-Amerikan İlişkileri Üzerine Gözlemler pp. 5-9
Abdullah Akyüz
Seçimleri Kim Kazanır? pp. 10-13
Yaz Muradoglu
Uluslararası İktisatçılar Birliği Kongresi pp. 14-17
Ercan Uygur
Türkiye Ekonomisi İçin Kriz Sonrası Alternatif Uyum Stratejileri pp. 18-28
Ebru Voyvoda and Erinc Yeldan
Finansal Aksaklıklar Ve Yükselen Piyasalarda Döviz Kuru Politikasi (Ya Da Pampalarda Makroekonomik Politika Uygulamak) pp. 29-35
Andres Velasco and Francisco Whi̇taker
Washington Konsesüsünü Yeniden Düşünmek: Asya Sanayi Politikalarından Çıkarılacak Dersler pp. 36-41
Howard Pack and Marcus Noland
Türkiye’de Mali Tevzin Ve İller Bazında Bazı Mali Ve Sosyal Göstergelerin Karşılaştırması pp. 42-48
Bilin Neyapti
Orta Vadeli Büyüme pp. 49-60
Timuçin Sanalan
Şirketlerin Sermaye Artımları Uzun Dönemde Yatırımcısı İçin Yararlı mı? pp. 61-72
Halit Gönenç
Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanan Yabancı Direkt Sermaye Politikaları pp. 73-84
Bayram Güngör
Basel Bankacılıkta Etkin Gözetim Ve Denetime İlişkin Temel Prensiplerine Türk Bankalar Kanununun Uyumu pp. 85-90
Bahar Erdal
Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Elektronik Ticaretin Kullanımı: İzmir Örneği pp. 91-100
Yaprak Gülcan

Volume 17, issue 199, 2002

Irak ve Türkiye pp. 5-8
Abdullah Akyüz
Türkiye’de Enflasyonun Siyasal Ekonomisi pp. 9-30
Atilla Sönmez
Siyasal Partiler: İşlev ve Davranışları pp. 31-48
Fuad Aleskerov, Hasan Ersel and Yavuz Sabuncu
Türkiye’de Tarımsal Destek Harcamalarının Enflasyonist Etkileri: Ekonometrik Bir İnceleme pp. 49-60
Bülent Mi̇ran, Canan Abay and Serdar Sayan
Beklentileri ve Sonuçlarıyla Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi pp. 61-69
Sohbet Karbuz
Yeni Ekonomide Para Politikası ve Merkez Bankacılığının Geleceği pp. 70-86
Haydar Akyazi
Fona (Tmsf) Devredilen Ticaret Bankalarının Finansal Performansları Açısından Diğerleri İle Karşılaştırılması pp. 87-100
S. Ümit Oktay Firat and Ayşe Demi̇rhan

Volume 17, issue 198, 2002

Kobi Finansmanı: Venture Capital Ve Angel pp. 3-16
Nevzat Aypek
Seçim Tahminleri pp. 5-8
Yaz Muradoglu
Sürdürülebilir Kalkınmanın Zaman Yolculuğu pp. 9-12
Sohbet Karbuz
Sürdürülebilir Kalkınma - 1 pp. 13-43
Osman Aydoğuş, Meneviş Öğüt, Nese Kumral, Ayşen Kaya, Metin Karadag, N. Oğuzhan Altay and Ali Bi̇lge
Dünyada Ve Türkiye''de Bankacılık Sisteminin Ortaya Çıkışı Ve Tarihsel Gelişiminin Değerlendirilmesi pp. 17-29
M. Serhan Oksay
Tekstil Sektöründe 1997-2000 Yılları Arasında Likidite ve Borçluluk Oranlarının İncelenmesi pp. 30-36
Müge İşeri̇
Başaran Toplum pp. 37-46
Gürhan Uysal
Dünya Bankasının Yıllık Kalkınma İktisadi Konferansından İzlenimler pp. 44-47
Serdar Sayan
Sivas İl Merkezinde Oturanların Eğitim Düzeylerine Göre, Türkiye’nin Avrupa Birliği''ne Tam Üyeliğine Bakışları pp. 47-62
Hatice Erkekoğlu and Osman Demi̇r
Dornbush… Yada Chicago Light pp. 48-52
A. Molla Serasker
Küresel İktisadi Kriz ve Türkiye - 2 pp. 53-60
Rudiger Dornbush
Türkiye’de İktisat Politikası Rejiminin Ampirik Olarak Belirlenmesi pp. 61-70
Erdinc Telatar
Vergi Rekabeti, Mali Denkleştirme Ve Avrupa Birliği pp. 63-71
Hakkı Odabaş and İsa Sağbaş
Dış Ticaret Serbestinin Türk İmalat Sanayi Sektörleri Üzerindeki Yoğunlaşma Ve Karlılık Etkisi pp. 71-89
Arzu A. Wi̇gyel and Sevinç Mihçi
Yüksek Öğretimde İş Tatmini Ve Tatminsizlik pp. 72-81
Kadir Ardiç and Türker Baş
Ekonomik Büyüme Ve Sosyal Sermaye: Ampirik Bir Kanıt pp. 82-90
Mehmet Karagül and Selçuk Akçay
Sermaye Piyasası Gelişmesi Ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: OECD Ülkeleri Örneği pp. 90-100
Alövsat Müslümov and Güler Aras
Türk İmalat Sanayinde Yoğunlaşma: 1980-86 pp. 91-97
Yusuf Akan
İso 9000 Kalite Yönetimi Sistemi İle İso 14000 Çevre Yönetim Sistemi: Benzerlikleri ve Farklılıklar pp. 98-108
Selami Özcan
Hisse Senedi Getirileri, F/K Oranları Ve Franchise Değer pp. 109-114
Mehmet Şen
Değişim ve Değişim Yönetiminde Örgüt Kültürünün Rolü pp. 115-125
Turhan Erkmen
Örgütsel Öğrenme Sürecinin E-Learningin Bireysel Ve Örgütsel Gereklilikleri pp. 126-132
Şule Çeri̇k

Volume 17, issue 197, 2002

Hem Bölgesel, Ulusal Hemde Global Bir Teknik: Bartering, ve Kobi’Lerimiz pp. 3-11
Turan Öndeş
ABD’de Güven Bunalımı: Piyasa Sistemi Tıkandı mı? pp. 5-9
Abdullah Akyüz
İki Konferans Bir Ülke pp. 10-13
Yaz Muradoglu
Üniversite Öğretim Elemanlarında İş Doyumu ve Motivasyon (Muğla Üniversitesi İİBF Örneği) pp. 12-17
Edip Örücü and Ramazan Çolak
Türkiye’de Finansal Krizin Oluşumu pp. 14-46
Korkut Boratav and Yılmaz Akyüz
Türkiye’de Bütçe Açığı ve Faiz Oranlari Arasındaki İlişki pp. 18-28
İhsan Günaydin
Kaos Yönetimi pp. 29-39
Hasan Lati̇f
Örgüt Hiyerarşisi İçerisinde Yöneticilerin Yetki Devri Sorunu: Hastane Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Uygulama pp. 40-51
Filiz Nurullahoğlu and M. Atilla Aricioğlu
Türk Bankacılık Sisteminde Finansal Risk Analizi pp. 47-67
Ayhan Tosuner, Esra M. Aydoğan and Semra Pekkaya
Uluslar Arası Turizmin Geleceği ve Türkiye pp. 52-57
Erkan Poyraz
Toplam Kalite Yönetiminin Türkiye’deki İşletmelerde Uygulama Sonuçları pp. 58-65
Birdoğan Baki̇
İşletme Tekniklerinin Kamu Örgütlerini Etkileme Süreci pp. 66-70
Metin Karadağ
Mali Sektör 2002-2007 pp. 68-87
Eda Ali̇dedeoğlu and Giyas Gökkent
Öğretim Elemanları ve Sanayi Açısından Üniversite Sanayi İşbirliği pp. 71-87
Muhsin Hali̇s and Sabahat Bayrak
Türkiye’de Banka Kredileri ve Büyüme pp. 88-100
Samih Güven
Güney Ege’de Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi pp. 88-94
Ozan Bahar
Avrupa Birliği Türkiye Mali İşbirliği pp. 95-108
Aydın Findikçi
Liderlik Vasıfları Açısından Empati pp. 109-114
Taner Acuner

Volume 17, issue 196, 2002

Kurumsallaşmanın Önemi Ve Daron Acemoğlu pp. 5-8
Abdullah Akyüz
İki Konferans Bir İnsan pp. 9-12
Yaz Muradoglu
Türkiye AB İlişkilerinde Neredeyiz? pp. 13-44
Erdinç Tokgöz, Şükrü Sina Gürel, Ercan Uygur, Erol Mani̇sali, Yavuz Zeyti̇noğlu and Ahmet Şahi̇nöz
Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye’Deki Özel Ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama pp. 45-55
Ö. Faruk Çolak and Şenol Altan
Türkiye İmalat Sanayinde ve Ülke Rekabet Gücündeki Gelişmeler pp. 56-69
B. Ali Eşi̇yok
Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye’de Uygulanan İhracat Teşviklerinin Uyumlaştırılması pp. 70-80
Engin Erdoğan and Meliha Ener
Dünyada Özel Emeklilik Sistemleri Ve Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununa Eleştirisel Bir Bakış pp. 81-91
Ilhan Ege
Küresel Kapitalizm Ulu Devletlerin Sonu Mu? pp. 92-100
Serap Durusoy

Volume 17, issue 195, 2002

Tek Günah Keçisi İMF mi? pp. 5-8
Abdullah Akyüz
Vergi Salarak Seçim Kazanmak Mümkün mü? pp. 9-12
Yaz Muradoglu
Arjantin: On Yıllık Bir Konvortibilite Rejimiin Hikayesi pp. 13-28
Roberto Frenkel
Türkiye’nin Borç Dinamiği pp. 29-45
Nuri Yildirim
2023 Türkiye Vizyonu Gelecek Aslında Şimdi Başlıyor pp. 46-70
Mehmet Öğütçü
Türk Bankacılık Sektöründe Füzyon pp. 71-79
N. Oğuzhan Altay
Türk Bankacılık Sistemi Ve Kriz pp. 80-92
Aburrahman Benli̇ and Gökhan Sönmezler

Volume 17, issue 194, 2002

Kriz Nereden Nereye - Açılış Konuşması pp. 7-15
Kemal Dervi̇ş
Kriz Nereden Nereye - Panel 1 - Kriz Ve Sonrası pp. 16-38
Merih Celasun, Kenan Bulutoğlu, Korkut Boratav, Baran Tuncer and Oktar Türel
Kriz Nereden Nereye - Panel 1 - Kriz Ve Sonrası - İkinci Tur Konuşmalar - Sorular Ve Yanıtlar pp. 39-50
Baran Tuncer, Oktar Türel, Merih Celasun, Korkut Boratav and Kenan Bulutoğlu
Kriz Nereden Nereye -Panel 1 - 2002 Para Politikaları pp. 51-59
Süreyya Serdengeçti̇
Kriz Nereden Nereye - Panel 2 - Finansal Yapı Ve Krizler pp. 60-89
Ercan Uygur, Yakup Kepenek, Erinc Yeldan, Nazim Ekinci and Taner Berksoy
Kriz Nereden Nereye -Tartışma Platformu pp. 90-94
Taner Berksoy and Oktar Türel

Volume 17, issue 193, 2002

İki İktisatçı Bir Konferans pp. 7-12
Abdullah Akyüz
Krizden Çıkış pp. 13-15
Yaz Muradoglu
James Tobin pp. 16-24
Özhan Üzümcüoğlu
Tobin''i Özlemek pp. 25-26
Paul Krugman
Gündemden İki Nobel Seçkini: Nash Ve Tobin pp. 27-33
M. Serhan Kara
James Tobin''le Söyleşi pp. 34-36
James Tobin
Nobel Ekonomi Ödülünün Tarihçesi Ve 2000 Yılı Nobel Ekonomi Ödülü: James J.Heckman Ve Daniel L.Mcfadden pp. 37-42
Nihal Y. Mizrak
Türkiye’nin Az Gelişmişliği Üzerine pp. 43-50
Cem Somel
Arjantin Krizi: Dış Borç ile Tango pp. 51-66
Nurhan Yentürk
Denetim Riski Ve Belirsizliğin Ölçümlenmesinde Farklı Bir Teknik: Bulanık Mantık pp. 67-76
Z. Cengiz Toraman
Enflasyon Hedefleme Stratejisinde Ekonomik Performans Analizi Ve Şili Uygulaması pp. 77-94
Halil Altintaş

Volume 17, issue 192, 2002

Enron Skandalı Ve Sermaye Piyasaları pp. 7-13
Abdullah Akyüz
Yolsuzluk Her Yerde Var! pp. 14-17
Yaz Muradoglu
Cumhuriyet Dönemi İktisat Ve Kur Politikaları pp. 18-30
Kemal Kurdaş
Türk Bankacılık Sisteminin Temel Sorunları ve Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması pp. 32-40
Ali İhsan Karacan
Sustainable Investment And Development: An Oecd Perspective pp. 41-51
Mehmet Öğütçü
Kalkınma Finansmanında Yapısal Değişim ve Türkiye Kalkınma Bankası pp. 52-56
M. Cihat Danişman
ABD-Türkiye İlişkileri Stratejik Ortaklıktan Ekonomik Ortaklığı pp. 57-69
M. Serhan Kara
Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Enflasyon Performansı ve Para-Döviz Kuru Bazlı İstikrar Politikaları pp. 70-86
Murat Çeti̇n
Niyet Mektubu Ve 2002 Başında Türkiye Ekonomisi pp. 87-95
Bağımsız Sosyal Bilimciler İktisat Grubu

Volume 17, issue 191, 2002

Ülkelerin İflası Arjantin ve Türkiye pp. 7-13
Abdullah Akyüz
Arjantin Çok Çalışmalı Çok pp. 14-18
Dani Rodrik
Arjantin-Türkiye-Ticaret pp. 19-24
M. Serhan Kara
Arjantin Krizinin Kronolojik İncelemesi pp. 25-31
Sinan Erbaş
Para Krizi Modellerinin Eleştirisi ve Uluslararası Para Sisteminin Düzenlenmesine Yönelik Keynesyen Öneriler pp. 31-53
Sayim Isik and Selahattin Togay
Ticari Bankalarda Riske Maruz Değer (Value At Risk) Yöntemi İle Ölçümlenen Piyasa Riskinin Banka Stratejilerine Katkısı pp. 54-67
K. Evren Bolgün
Türk Bankalarındaki Üretim Değişiklikleri ve Nedenleri pp. 68-78
A. Argun Karacabey
Elektrik Piyasası: Mikro Ve Makro Ekonomik Odaklı Bir Yaklaşım pp. 79-96
İrfan Kalayci

Volume 17, issue 190, 2002

Globalization, Growth And Poverty: Is The World Bank Beginning To Get It? pp. 7-8
Dani Rodrik
Küreselleşme, Büyüme Ve Yoksulluk: Dünya Bankası Anlamaya Başladı mı? pp. 9-10
Dani Rodrik
Keynes, Krizlerin Dinamiği Ve Globalizasyon pp. 11-33
Fahriye Öztürk and Kemal Çakman
Endüstri İçi Ticaret ve Türkiye pp. 34-50
Osman Küçükahmetoğlu
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Sektör Endekslerinde Haftanın Günleri Ve Ocak Ayı Etkilerinin Test Edilmesi pp. 51-59
M. Baha Karan
Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği pp. 60-71
Harun Doğan
Alternatif Parasal Rejimlerde Fiyat İstikrarı Enflasyon Hedeflemesi ve Para Kurulu Örnekleri pp. 72-100
Haydar Akyazi
Page updated 2022-01-25