EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Iktisat Isletme ve Finans

1987 - 2015

Current editor(s): Ali Bilge

From Bilgesel Yayincilik
Bibliographic data for series maintained by Ali Bilge ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 21, issue 249, 2006

Doha Round’un iflası: Gelişmekte olan ülkeler için kaçırılan bir fırsat mı? Kıl payı kurtuluş mu? pp. 5-8
Yılmaz Akyüz
Rüşvet Pazarı (ya da Yolsuzluk!) pp. 9-12
Uğur Emek
Hidrojen ekonomisine doğru pp. 13-29
Çelik ARZUM Erken
Makroekonomik değişkenlerin borsa getirisi ve oynaklığı üzerindeki etkisi: Türkiye örneği pp. 30-36
Sıdıka Başçı and Nildag Ceylan
İhracata dayalı büyüme hipotezinin Türkiye’de 1974-2004 dönemi için sınır (bound) testi yaklaşımı ile incelenmesi pp. 37-45
Erman Erbaykal and Dilek Sürekçi̇
İlk beş yüz imalat sanayi kuruluşunun etkinlik analizi ve sigma yakınsaması-Türkiye örneği: 1993-2000 pp. 46-60
Recep Kök and M. Ensar Yeşi̇lyurt
Fama-French üç faktör varlık fiyatlama modelinin İMKB’de uygulanması pp. 61-71
M.Mete Doğanay
Tatmini arttıkça bağlılık artar mı? Örgütsel bağlılık ve iş tatmini kavramları. “Kamu ve özel sektörde çalışanların algı farklılıklarının analizi” pp. 72-80
Uğur Zel and H. Nejat Basim
Küçük ve orta ölçekli yatırım yapacak girişimcilerin swot analizi ile araştırılması: Ş.Urfa ve Bursa illeri karşılaştırması pp. 81-94
H. Mustafa Paksoy
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında değişkenlik (oynaklık) davranışı üzerine bir ampirik çalışma pp. 95-110
Hakan Aygoren
Sermaye piyasalarında değerleme unsuru olarak hisse senedi endeksleri pp. 111-120
Mahmut Yardimcioğlu
Örgütsel başarısızlık (Organizational failure): Başarılı işletmelerin bakış açısından örgütsel başarısızlık nedenleri ve çözüm yolları pp. 121-134
İnan Özalp, Senem Besler and H. Zümrüt Tonus
Türkiye’de illere göre dinamik yığılma ekonomilerinin belirlenmesi: Panel veri analizi pp. 135-147
Ümit Kiymalioğlu and Damla Ayoğlu

Volume 21, issue 248, 2006

Dış Ticaret ve Siyasal Bağımsızlık pp. 5-10
Oktay Yenal
Liberal Avrupa? pp. 11-13
Uğur Emek
Avrupa Birliği: Avrupa para sisteminden ekonomik ve parasal birliğe pp. 14-32
Belgin Akçay
Birleşmeler, birleşmelerin nedenleri ve uluslararası boyutu pp. 33-49
Sevilay Sarica
Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaretin ekonometrik analizi ve gümrük birliği sonrası karşılaştırma pp. 50-65
Murat Doğanlar, Harun Bal and Mehmet Özmen
Sermaye yapısı bileşenleri: kantil regresyon modeli pp. 66-76
Ebru Çağlayan
Yabancı hissedarlık ve kurumsal yönetim pp. 77-89
Güner Gürsoy
Bulanık topsis ve entropi yöntemlerinin matematiksel programlama modelleri ile bütünleştirilmesi ve bir firma uygulaması pp. 90-101
İsmail Erol
Muhasebe mesleğinde yaşanan etikdışı davranışların tespiti ve etiksel değerlendirmesi: Türkiye örneği pp. 102-119
Mehmet Özbi̇reci̇kli̇ and Tülin Ural
Türkiye’de ödemelerde nakit-kart ikamesi ve ATM nakit çekme işlemlerinin nakit talebi üzerindeki etkisi pp. 120-137
Macide Çi̇çek
Sakarya ilinde faaliyet gösteren bağımsız muhasebe meslek mensuplarının kültür bazlı muhasebe değerleri pp. 138-147
Selahattin Karabinar and Callut Soyhan

Volume 21, issue 247, 2006

Sınai Yapı, Yapısal Değişim ve Üretkenlik pp. 5-23
Erol Taymaz and Yilmaz Kilicaslan
Avrupa Topluluğu Rekabet Politikası ve Türkiye pp. 24-27
Uğur Emek
Dünyada önde gelen iktisat doktora programlarında temel makro iktisat eğitimi pp. 28-42
Ahmet Aysan, Yavuz Selim Hacihasanoğlu, Gazi Kara and Amaç Suner
Bütçe açıklarının sürdürülebilirliği: Avrupa Birliği üyesi ülkeler üzerine bir uygulama pp. 43-50
E. Alper Güvel and Huseyin Kalyoncu
Sayısal uçurum: Tanım, boyutlar ve Türkiye açısından bir değerlendirme pp. 50-61
Ömür Y. Saatçi̇oğlu
Bölgesel enflasyon bölgesel büyüme ilişkisi: Türkiye için zaman serisi ve panel veri analizleri pp. 62-78
Vedat Kaya and Ömer Yilmaz
Erken uyarı sinyali olarak sermaye göstergeleri: Asya krizi örneği pp. 79-91
Mehmet Alagöz and Sinem Yapar
Konsan A.Ş. üretim süreçlerinin IDEFO ile haritalanması ve süreç performanslarında gelişmelerin gözlenmesi pp. 92-100
Esin Sayin
İşletme yönetiminde çatışma nedenleri ve çözüm stratejileri: THY işletmeleri yer hizmetlerinde örnek bir uygulama pp. 101-112
Özlem Uzun and Nuray Gi̇rgi̇ner
Meslek yüksek okullarının işletme ve muhasebe programlarındaki öğrencilerin bireysel fon yönetimi bilgi düzeylerini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi pp. 113-121
Ayten Ersoy and Sevgi AYDIN Hergüner
Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu etkileyen faktörlerin analizi: Bir alan çalışması pp. 122-139
Ali Çeli̇kkaya and Hüseyin Gürbüz

Volume 21, issue 246, 2006

Türkiye’den “Beyin Göçü”: Yurda Dönmeyen Öğrencilere İlişkin Anket Sonuçları pp. 5-29
Aysıt Tansel and Nil Demet Güngör
Finansal Sistemin Denetiminin Entegrasyonu pp. 30-33
Uğur Emek
Uluslararası sermaye serbestliği: OECD ülkeleri üzerine yatay-kesit ve panel veri analizi uygulaması pp. 34-40
Huseyin Kalyoncu
Finansal piyasalarda krizlerin ve takvimsel faktörlerin volatilite ve getiri üzerine etkisi pp. 41-53
Cüneyt Akar
Küreselleşme bütüncül bir süreç midir? pp. 54-65
Bülent Günsoy
Paradan Sıfır Atmada Türkiye Deneyimi: Yeni Paranın İlk Yılı pp. 66-79
Osman Demi̇r and Serap Duran
Üst yönetim ekip heterojenliğinin örgütsel süreç ve sonuçlar üzerindeki etkileri pp. 80-97
Senem Besler
Turkey as a candidate country for full membership in the European Union: A comparison with Maastricht criteria pp. 98-109
Kılıç SÜLEYMAN Bi̇lgi̇n, Mehmet Fatih Ci̇n and Kenan Lopcu
Kültürel ekonomi; gösteri sanatları perspektifi pp. 110-121
Sacit Akdede
Türkiye’ye yabancı emekli göçü: Didim’in yeni sakinleri ve bölgeye ekonomik etkileri pp. 122-132
Etem Karakaya and Aykut Hamit Turan

Volume 21, issue 245, 2006

“Tarımsal gelişme” politikalarında “verimlilik” sorunu ve ülkesel bağımsızlık pp. 5-20
Yücel Çağlar
Yap-işlet projeleri: İmtiyaz veya özel hukuk sözleşmeleri? pp. 21-24
Uğur Emek
Bağımsız denetim gözetim kurulları pp. 25-34
İnci Elgi̇n
2000 yılı enflasyonu düşürme programına eleştirel bir yaklaşım: 1990-99 dönemine yönelik eşbütünleşme analizi pp. 35-63
Semra Pekkaya and Ayhan Tosuner
Döviz kuru rejimlerinin kur oynaklığı üzerine etkisi: Türkiye örneği pp. 64-76
Duygu Ayhan
Türkiye’deki uluslararası ortaklıklarda sahiplik yapısı ve performans pp. 77-92
S. Hande UYSAL Tezölmez and N. Nisan SELEKLER Gökşen
Türk dış ticaretinin uzun dönem dengesi üzerine ekonometrik bir analiz pp. 93-102
Şahabettin Güneş
Kirliliğin önlenmesinde çevre vergilerinin rolü pp. 103-122
Habib Yildiz
Araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin Türkiye-OECD ülkelerinde kümeleme analizi ile incelenmesi ve ekonomik büyümedeki önemi pp. 123-137
Mevlüdiye Şi̇mşek and Sema Behdi̇oğlu
Şeffaflık artışı bankacılık sektöründe istikrar için yeterli bir araç mıdır? Türkiye’de bankacılık krizlerinin şeffaflık çerçevesinde değerlendirilmesi pp. 138-159
Halil Altintaş and Rahmi Çeti̇n
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankacılık piyasasında yapı-yönetim-performans ilişkileri: 1991-1997 pp. 160-171
Eralp Bektaş

Volume 21, issue 244, 2006

AB müzakere sürecine girerken nasıl bir yabancı sermaye politikası? pp. 5-27
Sezai Kaya
Faiz dışı fazla-işsizlik-cari açık pp. 28-34
Nur Keyder
Rekabet kavramı ve kapsamı üzerine pp. 35-37
Uğur Emek
Türkiye ile Çin’in OECD pazarında rekabet gücü karşılaştırması pp. 38-50
Dilek Seymen and Nevzat Şi̇mşek
Telekomünikasyon sektöründe arabağlantı kavramı ve mobil arabağlantı ücretleri regülasyonu pp. 51-65
Ercan Bayazitli and Kuddusi Yazici
Rekabet gücü olarak marka faktörü, marka oluşturma stratejileri ve koruma sistemleri pp. 66-85
Pınar Öztürk
AB uyum yasaları ve sürdürülebilir kalkınma bağlamında tersine tedarik zinciri yönetimi:Türkiye’ye yönelik araştırma firsatları ve önerileri pp. 86-106
İsmail Erol, Meltem NURTANIŞ Veli̇oğlu and Funda Sivrikaya Şeri̇foğlu
Sözleşme iktisadında etkinlik sorunu ve eksik sözleşmeler teorisi pp. 107-119
Murat Tasdemir
Finansal kalkınma ve iktisadi büyüme arasındaki nedensellik pp. 120-131
Ömer Yilmaz and Vedat Kaya

Volume 21, issue 243, 2006

Dünyada tarım sektörü ve Dünya Ticaret Örgütü’nün işlevi pp. 5-12
Ali Bi̇lge and Erol Çakmak
Kartel soruşturmalarında para cezaları pp. 13-16
Uğur Emek
Dış kaynaklardan yararlanma’nın bir modeli olarak bayilik sisteminde sözleşme ve kontrol değişkenlerinin güven ve bağlılığa olan etkileri ve bayilerin işbirliğini artırma arzusu pp. 17-30
Mehmet Beytur and Serkan Aydin
1994 ve 2000-2001 krizlerinin çoklu denge açısından değerlendirilmesi pp. 31-42
Nasip Bolatoğlu
Bilgiye dayalı ekonomilerde üretim stratejileri pp. 43-55
Özcan Karahan
Türkiye’de hükümetlerdeki politik parçalanma ve ideolojinin bütçe üzerine etkileri: 1976-2004 pp. 56-66
Yeşim Kuştepeli̇ and Gulcan Onel
AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin rekabet ortamı üzerine etkisi pp. 67-80
Hasan Vergi̇l and Ertugrul Yıldırım
Türkiye ekonomisinde büyüme ve işsizlik ilişkisinin dinamikleri pp. 81-95
Hüseyin Yüceol
Banka birleşme ve devralma olaylarının borsadaki etkisi pp. 96-107
Sadık Çukur and Resul Eryi̇ği̇t
Amerika’da ‘2011 ve ötesi CPA vizyon projesi’ ve onu destekleyen çabalara ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi pp. 108-119
Ayten Ersoy and Filiz Angay Kutluk
İş tatmini ve örgütsel bağlılık unsurlarının yaratıcılık üzerindeki etkileri pp. 120-131
Hülya Gündüz Çekmeceli̇oğlu

Volume 21, issue 242, 2006

Sonuçsuz tespit girişimleri ve yetersiz cezalar kartelleri zayıflatacağına güçlendirebilir pp. 5-22
Serdar Dalkir
Türkiye’de düzenleyici devlete dönüşüm süreci pp. 23-26
Uğur Emek
Hisse senetlerinde risk ayrışımı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda bir uygulama pp. 27-33
M. Mete Doğanay, Ramazan Aktaş and Ünsal Ban
Tüketim dalgalanmaları ve cari işlemler dengesi: Türkiye deneyimi, 1987-2003 pp. 34-45
Anıl Akçağlayan
Pazarlama ve ürün tasarımı performansının finansal performans üzerindeki etkileri: İmalat sektöründe bir uygulama pp. 46-59
Ayşe Tansel Çeti̇n, Gökhan Özer and Mevlüt Karakaya
Yöneticilerin A Tipi ve B Tipi kişilik yapılarının liderlik davranışlarına etkisi üzerine bir araştırma pp. 60-68
Bülent Tokat and Ceren Gi̇derler
Türkiye’de enerji tüketimi ve ekonomik büyüme: 1960-2000 pp. 69-80
Seda Şengül and İsmail Tuncer
Devletlerin bölünmesinin ekonomik ve politik yükü pp. 81-91
Sacit Akdede
İşletmelerin verimlilik ve etkililiğini artırmada örgütsel vatandaşlık davranışı: Büyük ölçekli işletmeler ve KOBİ’ler üzerine karşılaştırmalı bir araştırma pp. 92-100
H. Nejat Basim and Harun Şeşen
Mevsimsel eşbütünleşme: Tüketim ve GSYİH pp. 101-113
Hasan Türe and Yılmaz Akdi̇
Euro - Dolar paritesindeki oynaklığın ihracat üzerine etkisi: Türkiye örneği pp. 114-128
Hakan Kahyaoglu and Utku Utkulu

Volume 21, issue 241, 2006

İktisat Kuramı, Eğitim ve Gelir Bölüşümü pp. 5-69
Tuncer Bulutay
Özelleştirme uygulamalarında kural hakimiyeti pp. 70-73
Uğur Emek
Türkiye ekonomisinde büyümenin kaynakları: 1960-2004 pp. 74-86
Mustafa Ismihan and Kivilcim Metin Özcan
Kurumsal yönetim açısından sahiplik ve kontrol yapısı ile üst düzey yönetici durumunun İMKB’de faaliyet gösteren bankalarda incelenmesi pp. 87-104
Cihan Tanriöven, İlhan Küçükkaplan and E. Savaş Başçi
Portföy büyüklüğünün portföy getirisi üzerindeki etkisi pp. 105-113
Hakan Saritas
Yapay sinir ağlarının portföy yönetiminde kullanılması pp. 114-127
Huseyin Ince
Türkiye’nin iktisadi gelişiminde turizm sektörüne sağlanan teşviklerin rolü: Uygulamalı bir araştırma pp. 128-139
Ozan Bahar

Volume 21, issue 240, 2006

Hong Kong’da ne oldu? Tarımda Türkiye’nin pozisyonu ne? pp. 5-11
Erol H. Çakmak
Piyasa ekonomisinde kapitalist davranış biçimi pp. 12-17
Uğur Emek
Türkiye ekonomisinde beşeri sermaye-verimlilik artışı ilişkisi pp. 18-35
Seref Saygili and Cengiz Cihan
Avrupa Birliği Türkiye için çıpa olabilir mi? Makro bir değerlendirme pp. 36-55
Arslan Yi̇ği̇di̇m
Türkiye ekonomisinde büyüme ve sektörel üretkenlik analizleri: Bölgesel karşılaştırmalar 1980-2000 pp. 56-74
İsmail Tuncer and Yasemin Özuğurlu
Türkiye’de verimlilik, büyüme ve kriz pp. 75-80
Erol Taymaz and Halit Sui̇çmez
The reaction of monetary policy to exchange rate pp. 81-97
Mehmet İvrendi̇
Faiz oranı ve enflasyon belirsizliği ilişkisi pp. 98-114
Nildag Ceylan
1996-2002 döneminde İMKB tekstil sektöründeki aile şirketlerinde performans belirleyicileri pp. 115-121
Müge İşeri̇ and Nazan Çağlar
Döviz kurundaki değişkenliğin Türkiye’nin ithalatına uzun dönemli etkisi pp. 122-135
Cem Kadilar and Muammer Şi̇mşek

Volume 21, issue 239, 2006

Reforming the IMF: Back to the drawing board pp. 5-45
Yılmaz Akyüz
Performans Değerlemenin İş Tatminini Arttırmadaki Rolünün Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama pp. 46-58
Bülent Tokat and Meltem Di̇l
İpotekli Konut Kredisi (Mortgage) Sistemi Ve Türkiye’deki Durum pp. 59-69
Ali Alp
Finansal Piyasalara İlişkin Potikalar Açısından Sanal Ortamda Deneme Modellerinin Değerlendirilmesi Ve Uygulanabilirliği: Sanal Ortamda Etkileşen Ekonomik Birimler Modeli pp. 70-81
Nihal Y. Mizrak
Türk Yatırımcısının Risk Tercihi pp. 82-92
Dicle Taşpinar and Esin Okay
Türkiye’de 2000-2005 Dönemi İşsizlik Üzerine Tartışmalar pp. 93-107
Berrin C. Ataman
Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Enflasyon Ve Büyüme: Yatay-Kesit Ve Panel Veri Analizi pp. 108-124
Seyfettin Artan
Makroekonomik Değişkenler Ve İmkb 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi pp. 125-135
Cem K. Arslan, Cumhur Erdem and Meziyet Sema Erdem

Volume 21, issue 238, 2006

Düşler Paneli pp. 5-35
Ali Bi̇lge, Talat Halman, Oktar Türel, Erendiz Atasü and Umur Talu
Türkiye İstikrara Kavuştu Mu? pp. 36-50
Nur Keyder
Türkiye’de Arge Destekleri Ve Araştırmacı Talebi pp. 51-72
Yeşim Üçdoğruk
Finansal Gelişme Ve Rekabet Gücü: Ege Bölgesi İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz pp. 73-87
Bora Süslü, M. Cem Baydur and Ömer Faruk Çolak
Hisse Senetlerinin Fiyatları Ve Makroekonomik Değişkenler Arasında Bir İlişki Var Mı? pp. 88-99
Saadet K. Kasman
Enflasyon Hedeflemesinin Operasyonel Görünümü Ve Türkiye pp. 100-123
Macide Çi̇çek
Page updated 2022-01-21