EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2009, issue 6, 2009

Ztráta centrální banky - účetní a ekonomický pohled na příkladě České národní banky (Central bank Losses. An Economic and Accounting Perspective Using the Example of the Czech National Bank) pp. 723-739 Downloads
Martin Mandel and Vladimír Zelenka
Analýza vlivu souhrnné produktivity faktorů na ekonomický růst České republiky (Analysis of Total Factor Productivity Contribution to Economic Growth of the Czech Republic) pp. 740-753 Downloads
Mojmír Hájek and Jiří Mihola
Možnosti využití přístupu latentní sémantiky při předpovídání finančních krizí (Possibilities of Financial Crises Forecasting with Latent Semantic Indexing) pp. 754-768 Downloads
Petr Hájek, Michal Střižík, Pavel Praks and Petr Kadeřábek
Povzbudivý růst ekonomiky regionů: cílená regulace versus tržní autoregulace? (The Sustainable Growth of Regional Economies: Targeted Regulation vs. Market Auto-Regulation) pp. 769-791 Downloads
Ivana Kraftová and Jiří Kraft
Ekonomie péče o dušení zdraví v České republice (Economics of Mental Health Care in the Czech Republic) pp. 792-800 Downloads
Martin Dlouhý
Integrace rizika a nejistoty do investičního rozhodování a oceňování (The Risk and Uncertainty Integration into the Investment Decision and Evaluation) pp. 801-826 Downloads
Jiří Fotr and Eva Kislingerová
Půda z pohledu dějin ekonomických teorií (Land in the History of Economic Thought) pp. 827-841 Downloads
Iva Honová

Volume 2009, issue 5, 2009

Monopoly centrálních bank a emise peněz (Central Bank Monopolies and Money Issuance) pp. 579-600 Downloads
Zbyněk Revenda
Možnosti řešení problematických aktiv komerčních bank (Selective Approaches and Experiences with Problematic Assets in Banking Sector) pp. 601-621 Downloads
Miroslav Kollár and Lubos Komarek
Globalizace a světové hospodářství (Globalization and the World Economy) pp. 622-643 Downloads
Libor Žídek
Teorie redistribučních systémů (Theory of Redistribution Systems) pp. 644-659 Downloads
Petr Budinský and Radim Valencik
Ekonomie životního prostředí na rozcestí (Economics of the Environmental Protection on the Crossroad) pp. 660-676 Downloads
Jiřina Jílková and Lenka Slavíková
Problém zastoupení v nové institucionální ekonomii (The Agency Problem in New Institutional Economics) pp. 677-695 Downloads
Tomáš Otáhal
Návrh klasifikace soudobých sociálně-ekonomických přístupů k teorii růstu (The Proposal of Original Classification of Contemporary Social-Economic Approaches to the Growth Theory) pp. 696-713 Downloads
Luděk Kouba

Volume 2009, issue 4, 2009

K problematice konkurenceschopnosti českých podniků v prostředí turbulence (To problems of competitiveness of czech organizations in turbulent environment) pp. 435-450 Downloads
Jan Truneček
Regresní analýza faktorů ovlivňujících výnosy korporativní daně v zemích OECD (Regression analysis of factors influencing corporate tax revenues in OECD countries) pp. 451-470 Downloads
Květa Kubátová and Lucie Říhová
Nepříspěvkové doby pojištění - významný prvek české důchodové reformy (Non-contributory periods - a significant element of the czech pension reform) pp. 471-494 Downloads
Martin Holub
Analýza vztahů časových řad porodnosti a sňatečnosti v české republice v letech 1960-2007 (Analysis of the relations of time series of the birth rate and marriage rate in the czech republic in the years 1960-2007) pp. 495-508 Downloads
Markéta Arltová and Jitka Langhamrová
Moderní způsoby produkce a přímé zahraniční investice (Modern methods of production and foreign direct investment) pp. 509-543 Downloads
Václav Žďárek
K propočtu souhrnné produktivity faktorů (Towards the measurement of total factor productivity index) pp. 544-554 Downloads
Jakub Fischer and Jaroslav Sixta

Volume 2009, issue 3, 2009

Stane se institucionální ekonomie paradigmatem 21. stoletÍ? (Will the institutional economy become the 21st century paradigm?) pp. 297-304 Downloads
Milan Sojka
Vizuální nelineární rekurentní analýza (Visual Recurrence Analysis and its Application) pp. 305-322 Downloads
Jan Kodera and Tran Van Quang
Od parity kupní síly k natrexu - případ české koruny (From PPP to Natrex - the Case of Czech Crown) pp. 323-343 Downloads
Jiří Škop and Jan Vejmělek
Systémy měnových kurzů, jejich volba v tranzitivních ekonomikách a dopady na vývoj inflace a ekonomického růstu (Exchange rate regimes in transitive economies and the effect of exchange rate policy on the development of inflation and economic growth) pp. 344-360 Downloads
Jaroslava Durčáková
Měnová politika a predikce variability úrokových sazeb na peněžním trhu (Monetary policy and prediction of variability) pp. 361-382 Downloads
Karel Brůna
Vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank (Definition and Evaluation of the Central Bank agresivity) pp. 383-404 Downloads
Lubos Komarek and Filip Rozsypal
Vývoj teorie parity kupní síly a rovnovážný měnový kurz (Purchasing power parity and the equilibrium exchange rate) pp. 405-428 Downloads
Marek Mičúch

Volume 2009, issue 2, 2009

Strategie podniku a finanční teorie (Corporate strategy and financial theory) pp. 147-162 Downloads
Jan Vlachý
Je predpoklad voličskej racionality len mýtus? (Is the assumption of voters' rationality just a myth?) pp. 163-176 Downloads
Dalibor Roháč
Ekonomie bezpečnosti - jsou teroristé racionální? (Economics of security - are terrorists rational?) pp. 177-193 Downloads
Marek Loužek
Aplikace mikrosimulačních modelů v osobní dopravě: zkušenosti z ČR a zahraničí (Application of microsimulation models in passenger transport: results from the Czech republic and abroad) pp. 194-212 Downloads
Hana Brůhová-Foltýnová
Dopady zdanění elektřiny, zemního plynu a pevných paliv na odvětví OKEČ v české republice (The impact of taxation of electricity, natural gas and solid fuels on sectors of nace in the Czech Republic) pp. 213-231 Downloads
Jarmila Zimmermannová
Genéza teórie ekonomickej nerovnováhy a jej miesto v systéme makroekonomických teórií (Development of the theory of economic disequilibrium and its place in the system of macroeconomic theories) pp. 232-249 Downloads
Magdaléna Přívarová
Ekonomie a štěstí (Economics and happiness - an overview) pp. 250-262 Downloads
Pavel Štika

Volume 2009, issue 1, 2009

Řízení kvality vzdělávacího procesu (Managing quality of the educational process) pp. 3-20 Downloads
Tomas Cahlik and Jana Marková
Jsou ekonomové jiní? Ekonomický model versus realita (Are economists different? economic model) pp. 21-45 Downloads
Jitka Šeneklová and Jiří Špalek
Dynamický model stability inflačného procesu na báze kvantitatívnej teórie peňazí (Dynamic model of inflation stability based on quantity theory of money) pp. 48-57 Downloads
Jaroslav Husár and Karol Szomolányi
Vazby vzdělání a zdraví v kontextu ekonomického rozvoje (Relationships of education and health in the context of economic development) pp. 58-78 Downloads
Helena Vychová and Jan Mertl
Delokalizace zpracovatelského průmyslu ČR (komponentní analýza) (Delocalization of czech manufacturing: which branches of manufacturing are threatened by relocation abroad?) pp. 79-93 Downloads
Jan Ženka
K poňatiu, meraniu a globálnej regulácii procesu globalizácie vo svetovej ekonomike (Towards conception, measurement and global governance of globalisation process in the world economy) pp. 92-115 Downloads
Richard Outrata
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2008 pp. 116-122 Downloads
Pavel Sirůček
Je Schumpeterova vize konce kapitalismu stále relevantní? pp. 123-126 Downloads
Václav Klaus

Volume 2008, issue 6, 2008

Relativní verze teorie parity kupní síly: problémy empirické verifikace (Relative version of the theory of purchasing power parity: problems of empirical verification) pp. 723-738 Downloads
Martin Mandel and Vladimír Tomšík
Hotovost v oběhu: světové trendy a situace v České republice (Currency in circulation: global trends and the situation in the Czech republic) pp. 739-758 Downloads
Jan Cimburek and Pavel Řežábek
Modelování krachů na kapitálových trzích: aplikace teorie stochastických katastrof (Stock market crashes modeling: stochastic cusp catastrophe application) pp. 759-771 Downloads
Miloslav Vošvrda and Jozef Baruník
Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování (Examination of selected improvement approaches to Monte Carlo simulation in option pricing) pp. 772-794 Downloads
Tomáš Tichý
Typologie inovačního procesu ve službách (Typology of innovation process in services) pp. 795-818 Downloads
Michal Pazour
Prečo sú niektoré sektory v tranzitívnych ekonomikách menej reformované ako ostatné? prípad výskumu a vzdelávania v oblasti ekonómie (Why some sectors of transition economies are less reformed than others? the case of economic research and education) pp. 819-836 Downloads
Pavel Ciaian, Jan Pokrivcak and Dusan Drabik
Historie konceptu přirozeného monopolu (History of natural monopoly concept) pp. 833-842 Downloads
Martin Hon

Volume 2008, issue 5, 2008

Corporate social responsibility (CSR): Proklamace nebo ekonomická nutnost? (Corporate social responsibility (CSR): Only a proclamation or economic necessity?) pp. 579-597 Downloads
Jiří Hlaváček and Michal Hlaváček
Stanovení náchylnosti ekonomiky k nadměrným tlakům na měnový kurs (Vulnerabilities in an economy to extensive pressures on the exchange rate) pp. 598-620 Downloads
Michal Pazour
Institucionální aspekty fungování trhu práce (Institutional aspects of labour market) pp. 621-642 Downloads
Michal Tvrdoň
Altruismus a sociální podnikatelství - příspěvek k teorii netržních organizací (Altruism and social entrepreneurship - towards a theory of non-market organizations) pp. 643-655 Downloads
Pavel Chalupníček
K daňové uznatelnosti nákladů z úvěrů: Analýza pomocí opčního modelu (Investigating a thin-capitalization rule: An option-based analysis) pp. 656-668 Downloads
Jan Vlachý
Teorie podnikatelského objevování (Theory of entrepreneurial discovery) pp. 669-683 Downloads
Tomáš Otáhal
Prostorová ekonomie a prostorové externality: Přehled teorie a empirické evidence (Spatial economics and spatial externalities: A survey of theory and emprics) pp. 684-708 Downloads
Bořek Vašíček

Volume 2008, issue 4, 2008

Ekonomický růst v České republice a nových členských zemích Evropské unie v období 1995-2006 (Economic growth in the Czech Republic and new member states of the European Union in the period 1995-2006) pp. 435-448 Downloads
Mojmír Hájek
Česká a slovenská ekonomika 15 let po rozdělení (The czech and slovak economy 15 years after the split) pp. 449-466 Downloads
Růžena Vintrová
Kontrolní potenciál státu nad zprivatizovanými podniky (Control potential of the state in privatized firms) pp. 467-483 Downloads
Jan Hanousek and Evžen Kočenda
Rozpočtová pravidla a rozpočtový proces: Teorie, empirie a realita České republiky (Budgetary rules and budget process: Theory, empirics, and the case of the Czech Republic) pp. 484-504 Downloads
Martin Gregor
Gnoseologické přístupy k daňové reformě v ČR (Gnoseology approach to the tax reform in the Czech Republic) pp. 505-519 Downloads
Igor Kotlan
Význam forem učení pro inovační výkonnost (Models of learning in innovation performance) pp. 520-535 Downloads
Anna Kadeřábková and Martin Cícha
Časové řady měsíční a roční míry inflace a jejich vlastnosti (Time series of monthly and yearly inflation rates and their properties) pp. 536-556 Downloads
Josef Arlt and Milan Bašta

Volume 2008, issue 3, 2008

Česká ekonomika po vstupu do Evropské unie (The czech economy after its entry into European Union) pp. 291-317 Downloads
Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová, Eva Zamrazilová, Mojmír Hájek and Václav Žďárek
Európska menová únia, optimálna menová oblasť a možné dôsledky vstupu slovenska do eurozóny (European monetary union, optimum currency area and possible effects of slovakia's joining the euro area) pp. 318-344 Downloads
Jan Iša and Ivan Okáli
Vliv společné měny na hospodářské cykly jednotlivých částí měnové unie (The influence of common currency on economic cycles of individual parts of currency union) pp. 345-361 Downloads
Eva Kaňková
Zachrání Evropu imigrace? (Will immigration save Europe?) pp. 362-379 Downloads
Marek Loužek
Riziko měnové krize z hlediska účasti v kursovém mechanismu ERM II (The risk of currency crisis in the period of participating in exchange rate mechanism ERM II) pp. 380-403 Downloads
Mojmir Helisek

Volume 2008, issue 2, 2008

Intertemporální přístup k platební bilanci: vztah míry úspor a míry investic v bohatých, chudých a tranzitivních ekonomikách (Intertemporal approach to the balance of payments: relationship between savings and investments in the rich, poor and transition countries) pp. 147-161 Downloads
Josef Brada, Martin Mandel and Vladimír Tomšík
Udržitelnost veřejných financí a dynamická efektivnost (Public finance sustainability and dynamic efficiency) pp. 162-181 Downloads
Vratislav Izák
Státní podpora podniků a konkurenceschopnost odvětví (Competitiveness and state aid to enterprises) pp. 182-195 Downloads
Alena Zemplinerova and Patrik Paneš
Byrokratická bariéra kvality regulace (Bureaucratic constraint of the quality of regulation) pp. 196-228 Downloads
Lenka Gregorová and Milan Žák
Hirschovo číslo a žebříčky českých ekonomů (Hirsch index and rankings of czech economists) pp. 229-241 Downloads
Martin Macháček and Eva Kolcunová
Bližší pohled na užitek maximalizovaný ekonomickými subjekty (A closer look at utility maximised by economic agents) pp. 242-256 Downloads
Michal Skořepa
O výpočte fiškálneho dopadu investičnej podpory (On calculus of fiscal impact of investment incentives) pp. 257-274 Downloads
Peter Bolcha

Volume 2008, issue 1, 2008

Obory společenských věd: odluka nebo spolupráce? (Disciplines of social sciences: separation or cooperation?) pp. 5-16 Downloads
János Kornai
Politická ekonomie kursové politiky ve střední a východní evropě - odvětvový přístup (The political economy of exchange rate policy in central and east european countries - sector approach) pp. 17-39 Downloads
Jaromír Šindel and Stanislav Šaroch
Daňová optimalizace nadnárodních společností prostřednictvím vnitřních cen: přehled hlavních teoretických východisek a možných makroekonomických dopadů (Tax optimization of multinational firms through transfer pricing: a survey of main theoretical foundations and potential macroeconomic impacts) pp. 40-53 Downloads
Filip Novotný
Školné či dotace? (simulace s modely systému vysokých škol) (Tuitions or subsidies? (simulations with models of the university system)) pp. 54-66 Downloads
Tomas Cahlik, Jiri Hlavacek and Jana Marková
Budoucnost Evropské unie v kontextu nového regionalismu (Future of the European Union within the new regionalism context) pp. 67-79 Downloads
Eva Cihelková and Pavel Hnát
Penzijní reforma v ČR: konverze ke kombinovanému systému s ohledem na limity fiskální politiky (Pension reform in the Czech republic: a switch to mixed system with regard for limits of fiscal policy) pp. 80-101 Downloads
David Marek
Proč přechod průběžného penzijního systému na fondový nijak nesouvisí s demografickým vývojem? (Why a switch from payg to funded pension system has no link to demographic development?) pp. 102-122 Downloads
Jan Kubíček
Page updated 2023-01-30