EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2015, issue 8, 2015

Úvěry v selhání a makroekonomika: modelování systémového kreditního rizika v České republice (Non-Performing Loans and The Macroeconomy: Modeling the Systemic Credit Risk in the Czech Republic) pp. 921-947 Downloads
Ales Melecky, Martin Melecký and Monika Šulganová
Vliv měnových podmínek na jednotlivé kategorie cen v České Republice v kontextu měnové a makroobezřetnostní politiky (The Effect of Monetary Conditions on Individual Categories of Prices in the Czech Republic) pp. 948-966 Downloads
Lukáš Pfeifer and Zdeněk Pikhart
Predikované dopady realizace chilské penzijní reformy v České Republice (Predicted Effects of Chilean Pension Reform Application in the Czech Republic) pp. 967-989 Downloads
Petr Brabec and Karina Kubelková
Pracovní motivace českých matek s dětmi do tří let (Work Motivation of Czech Mothers with Children under Three Years of Age) pp. 990-1005 Downloads
Lucia Bartůsková
Národohospodářské efekty privatizačního procesu v České republice (National Economics Effects of the Privatization Process in the Czech Republic) pp. 1006-1031 Downloads
Karel Zeman
Budování kapitalismu v postkomunistických zemích (recenze knihy Myant, Drahokoupil: Tranzitivní ekonomiky. Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a Střední Asie) pp. 1032-1034 Downloads
Antonie Doležalová

Volume 2015, issue 7, 2015

Implementace mezinárodních standardů účetního výkaznictví v České republice a její vliv na zdanění podniků (The Adoption of International Financial Reporting Standards in the Czech Republic and Its Impact on Corporate Taxation) pp. 811-832 Downloads
Ladislav Mejzlík, Markéta Arltová, David Procházka and Leos Vitek
Právní jistota - možný problém daňové politiky vyspělých zemí? (Legal Certainty - Possible Problem of Tax Policy in Developed Countries?) pp. 833-846 Downloads
Zuzana Machova and Igor Kotlán
Dopady zvýšení daňových slev na děti na rozpočty rodin a státu (Impact of Increasing Child Tax Credit on Family and State Budgets) pp. 847-859 Downloads
Klara Kaliskova and Daniel Münich
Skutečná kupní síla v krajích České republiky: zohlednění regionální cenové hladiny a struktury pracovní síly (Purchasing Power in the Regions: Reflecting Price Levels and Employment Structures) pp. 860-876 Downloads
Matěj Bajgar and Petr Janský
Analýza příčin a důsledků nezaměstnanosti mladých v Evropské unii (Analysis of Causes and Consequences of the Youth Unployment in the EU) pp. 877-894 Downloads
Zuzana Potužáková and Stanislava Mildeová
Vícerozměrný pravděpodobnostní model rozdělení příjmů českých domácností (Multivariate Probability Model For Incomes of the Czech Households) pp. 895-908 Downloads
Ivana Malá
Zdařilá publikace z oblasti makroekonomické analýzy a prognózy (A Successful Publicationin the Field of MacroeconomocAnalysis and Forecasting) pp. 909-912 Downloads
Jan Korda
Renesance fiskální politiky? (Renaissance of the Fiscal Policy?) pp. 912-916 Downloads
Vratislav Izák
Adrián Podskĺan a kol.: Adaptivní organizace. Inspirace od Bati po Jobse na cestě k firemní dlouhověkosti - anotace pp. 916-917 Downloads
Jaroslav Nenadál

Volume 2015, issue 6, 2015

Ekonomické a regulatorní podmínky řízení likvidity v bankovním sektoru České republiky v kontextu aplikace poměru likvidního krytí (Economic and Regulatory Conditions of Liquidity Management in the Czech Banking Sector in the Context of Application of Liquidity Coverage Ratio) pp. 689-713 Downloads
Naďa Blahová and Karel Brůna
Využití modelu BGM při řízení úrokového rizika v českém prostředí v období po finanční krizi (Aplication of the BGM Model for Interest Rate Risk Management in the Czech Environment after Financial Crisis) pp. 714-740 Downloads
Dana Cíchová Králová
(A)symetria v Okunovom zákone v štátoch Vyšehradskej skupiny ((A)symmetry in Okun's Law in the Visegrad Group Countries) pp. 741-758 Downloads
Martin Boďa, Petra Medveďová and Mariana Považanová
Gravitačný model zahraničného obchodu českej a slovenskej republiky 1995-2012: ako sa zmenili determinanty obchodu? (Gravity Model of Trade of the Czech and Slovak Republics 1995-2012: How Have Determinants of Trade Changed?) pp. 759-777 Downloads
Martin Grancay, Nóra Grančay, Jana Drutarovská and Ladislav Mura
Regionálne aspekty príjmovej polarizácie v Slovenskej republike (Regional Aspects of Income Polarization in the Slovak Republic) pp. 778-796 Downloads
Iveta Pauhofová and Tomas Zelinsky
Ohlédnutí za historií finančních krizí pp. 797-800 Downloads
Marek Loužek
Knihy prokazující lidskou iracionalitu při ekonomickém rozhodování a vady Teorie racionální volby pp. 801-808 Downloads
Jaroslav Daňhel

Volume 2015, issue 5, 2015

Reakční funkce a udržitelnost fiskální politiky (Fiscal Policy Reaction Function and Sustainability) pp. 545-569 Downloads
Zdeněk Pikhart, Lukáš Pfeifer and Pavla Chmelová
Poptávka po reálných peněžních zůstatcích v ČR a její determinanty (Demand For Real Money Balances in the Czech Republic and its Determinants) pp. 570-602 Downloads
Martin Gürtler
Netradičná menová politika a kvantitatívne uvolňovanie Centrálnej banky Japonska v rokoch 2001-2006 (Unconvenional Monetary Policy and Quantitative Easing in Japan 2001-2006) pp. 603-623 Downloads
Miroslav Titze
Determinanty evropského zahraničního obchodu: instituce, kultura, infrastruktura a geografie (Determinants of the European Trade: Institutions, Culture, Infrastructure and Geography) pp. 624-640 Downloads
Jan Hanousek and Evžen Kočenda
Produkčná (ne)homogenita regiónov Slovenska (Production (Non)Homogeneity Across Slovak Regions) pp. 641-657 Downloads
Filip Ostrihoň and Zlatica Ivaničová
Analýza vplyvu ľudského kapitálu na celkovú produktivitu faktorov v regiónoch EÚ s využitím priestorového Durbinovho modelu (Analysis of the Human Capital Impacts on the Total Factor Productivity in the EU Regions By Means of the SDM Model) pp. 658-676 Downloads
Paula Puškárová
Informované zamyšlení nad budoucností EU (a nejen nad ní) pp. 677-680 Downloads
Stanislav Šaroch
Komplexní pohled na migraci z pera prof. Borjase pp. 681-685 Downloads
Dagmar Brožová

Volume 2015, issue 4, 2015

Francouzsko-Německé monetární vztahy - pnutí v základech eurozóny (Franco-German Monetary Relations - Tensions Built Into the Eurozone Core) pp. 413-435 Downloads
Vladan Hodulák and Oldřich Krpec
Poptávka po hotovosti v oběhu v České republice v období let 2002-2014 a její změny v průběhu finanční krize (Demand For Cash in Circulation in the Czech Republic In 2002-2014 and Its Changes During the Financial Crisis) pp. 436-455 Downloads
Pavel Řežábek
Kvantifikace dopadů zavedení společného konsolidovaného základu daně v Evropské unii do celkového základu daně korporací vykazovaného v České republice (Quantification of the Impact on the Total Corporate Tax Basis in the Czech Republic Caused by the Common Consolidated Corporate Tax Base Implementation in EU28) pp. 456-473 Downloads
Danuše Nerudová and Veronika Solilová
Vliv dotace na konkurenceschopnost podniku - předběžná analýza (Subsidy Effect on Enterprise Competitiveness - Preliminary Analysis) pp. 474-497 Downloads
Milan Sedláček
Odhad nákladov nezamestnanosti v podmienkach slovenskej ekonomiky (Estimation of the Cost of Unemployment in Slovak Republic) pp. 498-516 Downloads
Tomáš Domonkos and Brian König
Penzijní reforma v Chile: aktuální vývoj plně fondového DC systému a analýza dopadů (Chilean Pension System: Current Development of Fully Funded DC System and Its Impacts) pp. 517-533 Downloads
Petr Brabec and Karina Kubelková
Fundamentální příspěvek k otázkám penzijní reformy pp. 534-538 Downloads
Luboš Smrčka
Unikátní kniha o euru a evropské integraci (A unique book about the euro and European integration) pp. 538-542 Downloads
Liběna Černohorská and Petr Teply

Volume 2015, issue 3, 2015

Makroekonometrický model eurozóny (Macroeconometric Model of the Eurozone) pp. 279-299 Downloads
Ondřej Čížek
Vliv fiskální politiky na ekonomický růst v zemích OECD (The Impact of Fiscal Policy on Economic Growth in the OECD Countries) pp. 300-316 Downloads
Agata Drobiszová and Zuzana Machova
Vyvolané náklady daňového systému v ČR (Compliance Costs of the Czech Tax System) pp. 317-330 Downloads
Jan Pavel and Leos Vitek
Vliv trhu mezistatků na úspěšnost prognóz ekonomické aktivity (Influence of the Intermediate Goods Market on the Success of Economic Activity Forecasts) pp. 331-346 Downloads
Václav Rybáček
Hodnocení vlivu zastoupení rodiny ve vlastnické a řídící struktuře firem na jejich finanční výkonnost pomocí metody zkoumání shody párů (Evaluating the Impact of Family Presence in Ownership and Management on Financial Performance of Firms Using Matched-Pair Investigation) pp. 347-362 Downloads
Ondřej Machek and Jiří Hnilica
Faktory ovlivňující zapojení žen v mikrofinancích (The Factors Influencing the Participation of Women in Microfinance) pp. 363-381 Downloads
Karel Janda, Tran Van Quang and Pavel Zetek
Teorie preferencí a kariéra žen na českém trhu práce (Preference Theory and Women's Career Choice on the Czech Labour Market) pp. 382-399 Downloads
Dagmar Brožová and Dominik Stroukal
Samuelsonových nedožitých 100 let (Samuelson's Incomplete Centenary) pp. 400-403 Downloads
Václav Klaus
Vynikající příspěvek o krizi eurozóny (Excellent Paper on Eurozone Crisis) pp. 404-407 Downloads
Marek Loužek
Implementace křesťanských zásad do ekonomické teorie (Implementation of Christian Principles into Economic Theory) pp. 407-410 Downloads
Jiří Dobrylovský

Volume 2015, issue 2, 2015

Inovační paradox v Česku: ekonomická teorie a politická realita (Innovation Paradox in the Czech Republic: Economic Theory and Political Reality) pp. 147-166 Downloads
Viktorie Klímová and Vladimír Žítek
Měření výstupu vzdělávacích služeb (Measurement of Output of Education Services) pp. 167-184 Downloads
Petr Musil and Jakub Fischer
Kompetence, vzdělání a lidský kapitál v České reublice ve světle dat OECD-PIAAC (Skills, Education and Human Capital in the Czech Republic in tThe View of OECD-PIAAC Survey) pp. 185-203 Downloads
Petr Matějů and Jiri Vecernik
Nekonzistentnosť časových preferencií ľudí z arginalizovaných rómskych komunít (On inconsistency of time preferences of people from the marginalised roma communities) pp. 204-222 Downloads
Tomas Zelinsky
Vztah etického a ekonomického chování (The relationship of ethical and economic behaviour) pp. 223-243 Downloads
Tomáš Sigmund
Transakčné náklady, vlastnícke práva a externality - k vedeckému odkazu R. H. Coasea (Transaction Costs, Property Rights and Externalities - on the Contribution of R. H. Coase to Economic) pp. 244-257 Downloads
Anetta Caplanova and Marcel Novák
150 let od narození Maxe Webera (150 years since the birth of Max Weber) pp. 258-274 Downloads
Marek Loužek
O firemních strategiích odborně, věcně a čtivě (On Corporate Strategies in a Skilled) pp. 275-276 Downloads
Milan Žák

Volume 2015, issue 1, 2015

Politicko-ekonomické varianty vyhlazování hospodářského cyklu v soudobých úvěrových ekonomikách (Political-Economic Options for Smoothing of Business Cycles within the Current Credit-Economy) pp. 3-31 Downloads
Jiří Štekláč
Dynamika a rovnováha úspor, investic a úvěru v hospodářském cyklu: příklad České republiky (Dynamics and Balance of Savings, Investments, and Credits in Business Cycle: The Case of the Czech Republic) pp. 32-56 Downloads
Martin Mandel and Vladimír Tomšík
Rakouská teorie hospodářského cyklu: VAR analýza pro USA v letech 1978-2013 (The Austrian Business Cycle Theory: VAR Analysis for USA between 1978-2013) pp. 57-73 Downloads
Martin Komrska
Soukromý a veřejný dluh (Private and Public Debt) pp. 74-90 Downloads
Vratislav Izák
Hedgeové fondy a akciové trhy (Hedge Funds and Stock Markets) pp. 91-107 Downloads
Petr Musílek and Tomáš Jeřábek
Mikrofinanční revoluce: kontroverze a výzvy (Microfinance Revolution: Controversies and Challenges) pp. 108-130 Downloads
Karel Janda and Pavel Zetek
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2014 (Nobel Prize in Economics 2014 Winner) pp. 131-138 Downloads
Pavel Sirůček
Rozvojová problematika pohledem ekonomického mainstreamu (Development Problems from the Mainstream Economy Point of View) pp. 139-143 Downloads
Petr Pavlík
Page updated 2023-02-07