EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2001, issue 6, 2001

Výzvy nominální a reálné konvergence (Challenges for nominal and real convergence) Downloads
Oldrich Dedek
Výkonnost a struktura nabídkové strany (Supply-side performance and structure) Downloads
Vladislav Flek, Mojmír Hájek, Jaromir Hurnik, Ladislav Prokop and Lenka Racková
Možnosti měnové regulace z pohledu postkeynesovské ekonomie (Possibilities of monetary regulation in post-keynesian economics) Downloads
Miroslav Svoboda
Globální finanční krize: specifické podmínky transformujících se ekonomik (Global financial crises: specific conditions of economies in transformation) Downloads
Petr Chvojka
Vybrané aspekty makroekonomického vývoje v Maďarsku po roce 1995 (Macroeconomic development in Hungary after 1995) Downloads
Martin Srholec
Příspěvek k pojetí a využití aktuální a potenciální konkurence v podnikovém marketingu (A contribution to the concept and use of topical and potential competition in a company marketing) Downloads
Václav Malý
Ekonomické myšlení Jana Kalvína o lichvě a úroku (Economic thought of John Calvin about usury and interest) Downloads
Tomáš Evan

Volume 2001, issue 5, 2001

Úroveň rozvoje a ekonomický systém jako determinanty zaměstnanosti ve sféře služeb (Level of development and economic system as the determinants in employment of services sector) Downloads
Jiří Kosta
Deset let po cestě ke svobodné ekonomice: autorovo hodnocení sebe sama (Ten years after the road to a free economy: the author's self-evaluation) Downloads
János Kornai
Vliv vybraných faktorů na vývoj poptávky po penězích v letech 1994 - 2000 (Selected factors influencing the money demand development in 1994 - 2000) Downloads
Josef Arlt, Milan Guba, Štěpán Radkovský, Vladimír Stiller and Milan Sojka
Klasická poptávka po penězích ve standardním modelu nabídky a poptávky (Classical demand for money in the standard supply-demand model) Downloads
Petr Mach
Vliv globalizace na soudobé podmínky podnikání, ekonomiky a managementu (The influence of globalization on present conditions for entrepreneurs, economy and management) Downloads
Jaromír Veber
Liberalizace obchodu environmentálními službami v rámci všeobecné dohody o obchodu službami (Environmental services trade liberalization within the general agreement on trade in services) Downloads
Eva Tošovská
Metodologie Carla Mengera a její interpretace (Methodology of Carl Menger and its interpretations) Downloads
Marek Loužek
Rakouská Škola a její kritika standardního matematického přístupu k ekonomii (The austrian school and its critique of a standard mathematical approach to economics) Downloads
Milan Říkovský

Volume 2001, issue 4, 2001

Odhad potenciálního produktu a produkční mezery v České republice (Estimate of potential output and output gap in the Czech Republic) Downloads
Mojmír Hájek and Vladimir Bezdek
External factors in czech disinflation (dynamic analysis) Downloads
Vratislav Izák
Alternativy stabilizační politiky (The alternative goals of the stabilization policy) Downloads
Igor Kotlan
Intenzita a kvalitativní charakteristiky strukturálních změn v tranzitivních ekonomikách (Intensity and qualitative characteristics of structural changes in transition economies) Downloads
Anna Kadeřábková and Martin Srholec
Matematický model restrukturalizace odvětví a firmy (A mathematical model of sector/firm restructuralization) Downloads
Martin Dlouhý
Má stát právo považovat Microsoft za monopolní firmu? (Does the state have the right to consider Microsoft to be a monopoly?) Downloads
Lubomir Lizal
Oceňování kvality životního prostředí - porovnání stanovených a odhalených preferencí (Valuing of environmental quality - stated and revealed preferences comparison) Downloads
Hana Švejdarová and Ján Mišovič
Cíle firmy a limity jejího růstu - postkeynesovská alternativa ekonomie hlavního proudu (Targets of a company and limitations of its growth - post-keynesian alternative to the economics of the main stream) Downloads
Pavel Kuneš
Laboretismus - specifický směr českého ekonomického myšlení (Laboretism - the specific way of czech economic thought) Downloads
Jan Máče

Volume 2001, issue 3, 2001

Česká ekonomika 2001: akcelerace růstu (Czech economy in 2001: acceleration of growth) Downloads
Kamil Janáček, Eva Zamrazilová and Vladimír Tomšík
Monetaristický pohled na vývoj české ekonomiky (Monetarist view at development of the czech economy) Downloads
Jan Kubíček
Index měření peněžní zásoby v podmínkách České národní banky (Measurement index of money reserve in conditions of the Czech national bank) Downloads
Helena Horská
Finanční aspekty čtyř regionálních krizí 90. let (Financial aspects of regional crises during the 90's) Downloads
Jiří Fárek and Jaroslav Foltýn
Dílčí integrace: přehled a výsledky časových řad v těžebním sektoru (Fractional integration: an overview and results on mining sector time series) Downloads
Stefano Mainardi
Merkantilismus v habsburské monarchii s důrazem na české země (Mercantilism in the monarchy of the habsburgs with emphasis on czech lands) Downloads
Ilona Bazantova
Ekonomické myšlení Tomáše Akvinského (Economic thought of Thomas Aquinas) Downloads
Tomáš Sedláček

Volume 2001, issue 2, 2001

Mix monetární a fiskální politiky v České republice: empirická verifikace modelu efektivní tržní klasifikace (Monetary and fiscal policy mix in the Czech Republic: empirical verification of the principle of effective market classification) Downloads
Martin Mandel and Vladimír Tomšík
Ekonomická a právní analýza nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank (Economic and legal analysis of independence and accountability of central banks) Downloads
Ilona Bazantova and Marek Loužek
Česka koruna nebo euro? (Czech crown or eur?) Downloads
Antonin Rusek and William A. Ward
Vliv osobních a finančních nákladů na podniky (The impact of labour and financial costs on firms) Downloads
Vladislav Flek
Agrární struktura v České republice - současný stav a předpoklady dalšího vývoje (Agriculture structure in the Czech Republic - present state and outlook of its development) Downloads
Emil Divila
O jednom z možných scénářů reformy penzijního systému v České republice (polemika) (On one of possible scripts of pension system reform in the Czech Republic (polemic)) Downloads
Vladimir Bezdek
Protekcionismus: ptolemaiovský systém populární ekonomie (Protectionism: "ptolemaic" system of popular economics) Downloads
Dan Šťastný
Ekonomická věda a hospodářská politika (Economics and economic policy) Downloads
Radek Adamec
Analýza ekonomického výzkumu (Analysis of economic research) Downloads
Tomas Cahlik
Počátky ekonomického myšlení v českých zemích (Beginnings of economic thinking in the czech lands) Downloads
Jaroslav Krameš

Volume 2001, issue 1, 2001

Proces dezinflace v Československu a České republice v letech 1989 - 1999 (The process of disinflation in Czechoslovakia and the Czech Republic in 1989 through to 1999) Downloads
Karel Brůna
Kontexty vývoje české ekonomiky v 90. letech (Contexts of development of the czech economy in the nineties) Downloads
Slavoj Czesaný
The European union budget (facts and challenges facing the union's fourth enlargement) Downloads
Antonio Fernández
Teorie byrokracie v pojetí Williama A. Niskanena (Bureaucracy in the conception of William A. Niskanen) Downloads
Mojmír Hampl
Analýza zpoždění při modelování vztahů mezi časovými řadami (The lag analysis in modelling of relationship of economic time series) Downloads
Josef Arlt and Štěpán Radkovský
Uživatelské bleskové odhady krátkodobých změn hrubého domácího produktu České republiky (Users flash estimates of the gross domestic product short-term changes of the Czech Republic) Downloads
Jaroslav Jílek and Miloš Vojta
Nafta: odhadované efekty a realita po šesti letech (Nafta: effects estimated and reality after six years) Downloads
Eva Cihelková
Standardní a nestandardní přístupy k ekonomickým cyklům (vybrané problémy) (Standard and nonstandard approaches to trade cycles) Downloads
Pavel Sirůček
Vliv německé historické školy na české ekonomické myšlení (The influence of the german historical school on the czech economic thought) Downloads
Marek Loužek
Page updated 2023-01-29