EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2003, issue 6, 2003

Historie časopisu politická ekonomie (část vi: 1979 - 1989) (History of the politická ekonomie journal - period vi: 1979 - 1989) pp. 771-824 Downloads
Jiri Reznik
Makroekonomické veličiny a ceny akcií (Macroeconomic variables and stock prices) pp. 825-837 Downloads
Jan Kodera and Václava Pánková
Predikce využívající experimentální trhy (Predictions using experimental markets) pp. 838-850 Downloads
Michal Hlaváček, Adam Gersl, Tomas Cahlik and Michael Berlemann
Ordoliberalismus a sociální tržní hospodářství (Ordoliberalism and social market economy) pp. 881-899 Downloads
Tomáš Krabec
Nedokonalá konkurence, náklady cenových změn a neúplná racionalita jako zdroje nominální cenové rigidity v nové keynesovské makroekonomii (Imperfect competition, menu costs and near rationality as a source of the nominal price rigidity in the new keynesian macroeconomics) pp. 901-914 Downloads
Karel Brůna
Komparatívne výhody zahraničného obchodu - indikátor konkurenčnej schopnosti Slovenskej republiky? (Comparative advantages of foreign trade - an indicator of SR competitiveness?) Downloads
Renáta Vokorokosová
Vypovídací schopnost makroagregátů při hodnocení výsledků hospodářské politiky (Possibilities of macroeconomic policy evaluation on the basis of macroaggregates) Downloads
Michal Kvasnička

Volume 2003, issue 5, 2003

Historie časopisu Politická ekonomie (část V: 1971 - 1978) (History of the Politická ekonomie journal - period V: 1971 - 1978) pp. 611-660 Downloads
Jiri Reznik
Vliv zhodnocení koruny na český podnikový sektor (Effect of czech crown appreciation on czech corporate sector) pp. 661-675 Downloads
Filip Novotný
Zdokonalené uživatelské signální odhady čtvrtletních změn hrubého domácího produktu České republiky (Enhanced user flash estimates of quarter - on-quarter changes in gross domestic product of the Czech Republic at constant prices) pp. 676-694 Downloads
Jaroslav Jílek and Miloš Vojta
Přímé zahraniční investice a technologická změna (Foreign direct investment and technology change) pp. 695-713 Downloads
Martin Srholec
Daňové zatížení v zemích OECD a v České republice (Tax burden in OECD countries and in the Czech Republic) pp. 714-725 Downloads
Ladislav Hájek
Postkeynesovské pojetí nezávislosti centrální banky a fungování komerčních bank (Post-keynesian approach to independence of central bank and function of commercial banks) Downloads
Zdeněk Chytil

Volume 2003, issue 4, 2003

Historie časopisu Politická ekonomie (část IV: 1967 - 1970) (History of the Politická ekonomie journal - period IV: 1967-1970) pp. 451-501 Downloads
Jiri Reznik
Převzetí eura: brzda nebo motor reálné konvergence? (Adoption of euro: obstacle or engine of real convergence?) pp. 505-515 Downloads
Oldrich Dedek
Spotřební funkce a princip Ricardovské ekvivalence v malé otevřené ekonomice (The consumption function and Ricardian equivalence in a small open economy) pp. 517-532 Downloads
Martin Mandel and Vladimír Tomšík
Analýza vlivu cenových relací na objem exportu v České republice (Price relations analysis of export in the Czech republic) pp. 533-540 Downloads
Václava Pánková
Determinanty mezd zaměstnanců v podnicích v České republice a Slovenské republice (Determinants of individual wages in the Czech republic and Slovak republic firms) pp. 541-563 Downloads
Jaromír Gottvald
České ekonomické myšlení v letech 1948 - 1969 (od stalinského teroru k Pražskému jaru) (Czech economic thought during 1948 - 1969 (from the Stalinist terror to the Prague spring)) Downloads
Milan Sojka and Zdeněk Chytil

Volume 2003, issue 3, 2003

Historie časopisu politická ekonomie (část iii: 1963 - 1966) (History of the politická ekonomie journal - period iii: 1963 - 1966) pp. 307-327 Downloads
Jiri Reznik
Rok 2002: desinflace v české ekonomice (Year 2002: disinflation in czech economy) pp. 331-350 Downloads
Kamil Janáček and Eva Zamrazilová
česká republika na prahu Evropské unie (Czech republic on the threshold of the European union) pp. 351-371 Downloads
Luděk Urban
Transformace, reforma a třetí cesta (Reform, transition and the third way) pp. 407-421 Downloads
Jiří Schwarz
Rehabilitujeme fiskální makroekonomickou stabilizaci? (Fiscal macroeconomic stabilization: a new era?) Downloads
Stanislav Šaroch, Michal Andrle and Petr Pavelek
Nezaměstnanost a pracovní pobídky (Unemployment and work incentives) Downloads
Tomáš Sirovátka and Martin Žižlavský
Politicko-ekonomické důsledky chybného pojetí monopolu (Political/economic consequences of mistaken concept of monopoly) Downloads
Jiří Kinkor

Volume 2003, issue 2, 2003

Historie časopisu Politická ekonomie - část II: 1958-1962 (History of the Politická ekonomie journal - period II: 1958 - 1962) pp. 147-172 Downloads
Jiri Reznik
Struktura a výkonnost technologicky náročného obchodu kandidátských zemí (Structure and performance of technology intensive trade) pp. 173-195 Downloads
Anna Kadeřábková
Tendence ekonomického vývoje v Evropské unii (Economic development in European union: main tendencies) pp. 197-211 Downloads
Slavoj Czesaný and Jana Fajtová
Přínosy a náklady členství České republiky v Evropské unii (Benefits and costs of the Czech republic membership in the European union) pp. 221-235 Downloads
Petr Chvojka
Kultivace institucionálního rámce jako základní přínos vstupu České republiky do Evropské unie (Cultivation of an institutional framework as a fundamental benefit of integration of the Czech republic into European union) pp. 236-253 Downloads
Eva Klvačová
Ekonomické názory v humanistickém díle Jana Amose Komenského (Economic opinions in the humanistic work of Johan Amos Comenius) pp. 254-261 Downloads
Ilona Bazantova
Alternativní postkeynesovské modely determinace peněžní zásoby (Alternative post-keynesian models of money supply determination) pp. 263-285 Downloads
Aleš Krejdl
Konvergence inflací zemí Cefta a Evropské unie - odhad panelovou metodou (Inflation convergence: Cefta and European union - panel method estimation) Downloads
Zdeněk Dvorný

Volume 2003, issue 1, 2003

Padesát let politické ekonomie (Fifty years of politická ekonomie) pp. 3-7 Downloads
Milan Žák
Parita kupní síly - nástroj mezinárodních srovnání (Purchasing power parities - a tool of international comparisons) pp. 59-78 Downloads
Vojtěch Spěváček
Reálná konvergence - předpoklad plynulé integrace do Evropské unie (Real convergence - a presumption for a fluent integration into the European union) pp. 79-91 Downloads
Růžena Vintrová
Ekonomická teorie a metodologie Gustava Schmollera (The economic theory and methodology of Gustav Schmoller) Downloads
Marek Loužek
Mají ceny ropy vliv na hospodářský růst? (Do changes in oil price have an influence on GDP growth?) Downloads
Otakar Hevler

Volume 2002, issue 6, 2002

Rozšiřování eurozóny: některá rizika pro dohánějící země (Eurozone enlargement: some risks for catching-up countries) Downloads
Stanislava Janáčková
Transmise klíčových úrokových sazeb v české ekonomice (Transmission of the key interest rates in the czech ekonomy) Downloads
Zdeněk Dvorný
Světová 'únava z pomoci' a ekonomika České republiky (The global 'donor fatigue' and economy of the Czech Republic) Downloads
Jiří Fárek and Jaroslav Foltýn
K problému asymetrie informace v pojišťovnictví (Observations regarding the issue of asymmetric information in insurance) Downloads
Jaroslav Daňhel
Může být pronatalitní politika účinná? (Can pronatalist policy be effective?) Downloads
Marek Loužek
K Rothbardovu pojetí ekonomie (Concerning the concept of murray n. Rothbard's economics) Downloads
Jiri Reznik
Ekonomie strany nabídky a ekonomická úroveň (Supply-side economics and economic level) Downloads
Jaromir Hurnik

Volume 2002, issue 5, 2002

Význam politicko-ekonomických faktorů v období transformace (The role of political-economic factors in transition) Downloads
Anna Kadeřábková and Milan Žák
Makroekonomické souvislosti rozpočtových deficitů (Macroeconomic impacts of budgetary deficits) Downloads
Vratislav Izák
Ceny v zahraničním obchodě (Prices in the czech foreign trade) Downloads
Václav Nešvera
Příspěvek k teorii reálné konvergence (Contribution to the theory of real convergence) Downloads
Jan Kubíček
Optimum výrobce při stále rostoucích výnosech z rozsahu (Producer's optimum under unremitting increase of returns to scale) Downloads
Jiri Hlavacek and Michal Hlaváček
Problém účinnosti měnové politiky v lucasově teorii phillipsovy křivky (The problem of efficiency of monetary policy in lucas theory of phillips curve) Downloads
Karel Brůna
Teoretické interpretace transformace ve střední a východní Evropě (Theoretical interpretations of central and east European post-communist transformations) Downloads
Petr Pallínek

Volume 2002, issue 4, 2002

Vývoj českých podniků v období transformace: stručný přehled (Development of czech firms during transition: an overview) Downloads
Evžen Kočenda and Lubomir Lizal
Strukturální a technologické charakteristiky české ekonomiky (Structural and technology characteristics of the czech economy) Downloads
Anna Kadeřábková
Modelování běžného účtu a jeho udržitelnost v případě České republiky (Modeling of current account and its sustainability in a case of the Czech Republic) Downloads
Martin Melecký
Jsou obavy z apreciace Koruny opodstatněné? (Should we be concerned about appreciation of the Crown?) Downloads
Otakar Turek
Teorie a praxe měření nadměrného daňového břemene (Measuring the excess burden of tax in theory and practice) Downloads
Květa Kubátová
Model konkurenčního úvěrového trhu v podmínkách nedokonalých informací (A model of a competitive credit market in the conditions of imperfect information) Downloads
Karel Janda
Komparativní systémy, destruktivní obchod a spravedlivé rozdělování ve světě (Comparative systems, destructive trade and world distributive justice) Downloads
Jaroslav Vanek
Analýza a prognóza na základě modelů binární diskrétní volby (The analysis and prediction using binary discrete choice models) Downloads
Roman Hušek and Jiřina Moravová

Volume 2002, issue 3, 2002

Rok 2002: zpomalí česká ekonomika? (The year 2002 in the czech economy: a slowdown?) Downloads
Kamil Janáček and Eva Zamrazilová
Analýza vývoje české ekonomiky v roce 2001 a výhled na rok 2002 a 2003 (Analysis of czech economic development in the year of 2001 and outlook for 2002 and 2003) Downloads
Petr Dufek, Marián Vávra and Milan Václavík
Česká ekonomika a euro (The czech economy and the euro) Downloads
Oldrich Dedek
Slabá forma efektivnosti českého akciového trhu (Weak-form efficiency test in the czech equity market) Downloads
Jan Hájek
Teorie krize platební bilance a česká zkušenost (The theory of balance of payments crisis and the czech experience) Downloads
Jan Čermák
Aplikované modely všeobecné rovnováhy (Applied general equilibrium models) Downloads
Jan Bruha
Český trh práce ve druhé polovině 90. let (The czech labor market in the second half of the nineties) Downloads
Tomáš Sirovátka and Martin Žižlavský
Vytěsňovací efekt v konstituční politice (The crowding out effect in the constitutional policy) Downloads
Petr Chmelík

Volume 2002, issue 2, 2002

Nová ekonomika a jej postavenie v globalizujúcom sa svetovom hospodárstve (New economy and its place in globalizing world economy) Downloads
Peter Baláž and Peter Verček
Co zbylo z nové ekonomiky? (What is left of the new economy?) Downloads
Kamil Janáček
Monitorování a analýza hospodářského cyklu (Monitoring and analysis of the business cycle) Downloads
Slavoj Czesaný
Kapitálová výnosnost (možnosti využití produkční funkce pro ohodnocování firem v české ekonomice) (Capital yield (the possibility of using of production function for valuation of firms in czech economy)) Downloads
Jan Kodera and Václava Pánková
Detekce a prognóza bodů obratu v ekonomickém vývoji (Detection and forecast of change-points in economic development) Downloads
Richard Hindls and Stanislava Hronová
Český vnitroodvětvový mezinárodní obchod a jeho vazby na trh práce (The czech intra-industry trade and its labor market determinants) Downloads
Karel Janda and Daniel Münich
Možnosti experimentů se simulátorem tržní poptávky (The simulator of market demand: an alternative of consumer clinics) Downloads
Jindřich Soukup
Přímé zahraniční investice ve střední Evropě: vytěsňují nebo vtahují domácí investice? (Foreign direct investment in central Europe: does it crowd in or out domestic investment?) Downloads
Jan Mišun and Vladimír Tomšík
Recese, deflace, bankovní krize a past likvidity v Japonsku (Recession, deflation, bank crisis and liquidity trap in Japan) Downloads
Jan Frait, Martin Melecký and Helena Horská
Postkeynesovská teorie peněz - alternativní pohled (Post-keynesian theory of money - alternative view) Downloads
Petr Sedláček

Volume 2002, issue 1, 2002

Některé aspekty spotřební funkce v podmínkách České republiky 90. let (Selected aspects of consumption function in the Czech Republic in the nineties) Downloads
Josef Arlt, Jindra Čutková and Štěpán Radkovský
Ceny na trzích aktiv (Prices on the asset markets) Downloads
Stanislav Šaroch
Konkurenční a koluzívní chování v oligopolu (Competitive and collusive behaviour in oligopoly) Downloads
Miroslav Maňas
Nová ekonomika: sociálně ekonomické implikace, implikace pro statistiku (The new economy: socioeconomic implications, implications for statistics) Downloads
Jiří Křovák
Debata o socialistické kalkulaci a její vliv na vývoj rakouské školy (The socialist calculation debate and its impact on the development of the austrian school of economics) Downloads
Milan Říkovský
Monetary policy instruments used in Slovenia Downloads
Mejra Festić
Príspevok k teórii optimálnej kapitálovej štruktúry podniku (A contribution to an optimal capital structure theory of an enterprise) Downloads
Rudolf Sivák and Jana Mikócziová
Prvních sto třicet let vysokoškolské výuky ekonomie v českých zemích (The first hundred thirty years of university economic teaching in czech lands) Downloads
Jaroslav Krameš
Page updated 2023-01-31