EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2000, issue 6, 2000

Příčiny a průběh měnových turbulencí v České republice v roce 1997 (Currency turbulence in 1997 in the Czech Republic) Downloads
Oldrich Dedek
Chiméra autonomní měnové politiky v malé otevřené ekonomice (The chimera of autonomous monetary policy in a small open economy) Downloads
Stanislava Janáčková
Harmonizace obchodní politiky České republiky s obchodní politikou zemí Evropské unie (Harmonization of the Czech Republic trade policy with the European union trade policy) Downloads
Marie Vavrejnová
Tendence dosavadního vývoje zemí střední a východní Evropy (Tendencies of the central and east European countries development) Downloads
Petr Chvojka and Karel Zeman
Test nelineárních závislostí (A test of nonlinear dependencies) Downloads
Evžen Kočenda
Prolegomena neoclassica čili poněkud paradoxní pokus o popularizaci převládajícího metodologického přístupu (Prolegomena neoclassica, or a rather paradoxical attempt at a popularization of the neoclassical methodological approach) Downloads
Martin Macháček
John Maynard Keynes: válečné reparace a transferový problém (John Maynard Keynes: war reparations and transfer problem) Downloads
Tomáš Pavelka
Teoretické a praktické aspekty veřejných financí Downloads
Ivana Švarcová
Další původní česká publikace věnovaná dějinám ekonomického myšlení Downloads
Jitka Koderová
Proměny pohledu na cenu a vývoj ekonomie Downloads
Martin Žižlavský
Příručka pro efektivní uskutečňování změn Downloads
Jaromír Veber
Příspěvěk k interkulturnímu porozumění Downloads
Zuzana Dvořáková
Goldratt, E. M.: Kritický řetěz. Praha, Interquality 1999, 199 str Downloads
Jaromír Veber

Volume 2000, issue 5, 2000

Tři roky po měnové krizi: rekapitulace událostí a jejich souvislostí (Three years after the exchange rate crisis: recapitulation of events and their connections) Downloads
Václav Klaus
Příčiny a průběh měnových turbulencí v České republice v roce 1997 Downloads
Oldrich Dedek
česká dezinflace a hrubý domácí produkt (Czech disinflation and gross domestic product) Downloads
Vratislav Izák
Cílování inflace: teorie a praxe (Inflation targeting: theory and practice) Downloads
Michal Kvasnička
Cenová konvergence k evropské unii - problém relativních cen (Price convergence to the european union - a problem of relative prices) Downloads
Tomas Holub and Martin Cihak
Sektor bydlení a evropský přizpůsobovací proces (Housing sector and the european adjustment process) Downloads
Martina Hábová
Regionálna analýza pomocou samoorganizujúcich sa máp (Regional analysis using self-organizing maps) Downloads
Lucius Chudý and Igor Farkaš
Schodky veřejných rozpočtů a změny jmění sektoru vládních institucí Downloads
Jaroslav Jílek and Bibiana Jílková
Postkeynesovská ekonomie (Post-keynesian economics) Downloads
Milan Sojka
Ekonomie: proč učit, co učit, jak učit Downloads
Mojmir Helisek and Lubomíra Breňová
Zdařilá publikace ze slovenské nabídky Downloads
Martin Mandel
Nejucelenější práce o marketingu Downloads
Jana Boučková
Kniha o marketingu pro manažery Downloads
Eduard Stehlík

Volume 2000, issue 4, 2000

Přínos Karla Engliše pro ekonomickou vědu (Karel Engliš´s contribution for economic science) Downloads
František Vencovský
Englišova teleologie jako filozofický základ ekonomického myšlení (Teleology of Karel Engliš as philosophical basis of economic thinking) Downloads
Jiří Vaněk
Brněnská Englišova Škola - k problému metody (Engliš's school in Brno - a problem of the method) Downloads
Kamil Fuchs
Engliš vs. čeští keynesovci (polemiky nad monetárními problémy v letech 1934 - 1936) (Engliš vs. czech keynesians (controversy over monetary issues 1934 - 1936)) Downloads
Karel Půlpán
Zobecněný princip chování firmy v tržní ekonomice (Generalized principle of firms behavior in market economy) Downloads
Jiri Hlavacek
Sociální problémy a politiky v České republice po roce 1989: náklady přechodu a socio-ekonomická struktura (Social problems and policies in the Czech Republic after 1989: transitions costs and social structure) Downloads
Jiri Vecernik
Income inequalities and poverty in the USA Downloads
Jan Adam
O jednom z možných scénářů reformy penzijního systému v České republice (On one of possible scripts of pension system reform in the Czech Republic) Downloads
Jan Kubalčík and Radek Zbořil
Makroekonomické účinky vládních výdajů a daní v neoklasických modelech reálné ekonomiky (The macroeconomic effects of government purchases and taxes in neoclassical models of a real economy) Downloads
Martin Macháček
Radost z ekonomie Downloads
Milan Žák
Reformy důchodových systémů Downloads
Marek Mora
Veřejné finance nejen pohledem teorie veřejné volby Downloads
Stanislav Šaroch and Magda Tůmová
Hindls, R., Hronová, S., Novák, I.: Metody statistické analýzy pro ekonomy (2. přepracované vydání). Praha, Management Press 2000, 259 str Downloads
Dagmar Blatná

Volume 2000, issue 3, 2000

Česká ekonomika v roce 2000: obrat v tempu růstu (Czech economy in 2000: a turn toward growth) Downloads
Kamil Janáček, Martin Cihak, Marie Frýdmanová, Tomas Holub and Eva Zamrazilová
Prognóza vývoje české ekonomiky v letech 2000 a 2001 (Prediction of development of the czech economy in 2000 and 2001) Downloads
Jiří Křovák and Jan Filáček
Centrální banka jako věřitel poslední instance ve světle problémů české ekonomiky (Central bank as lender of last resort in the light of the problems of the czech economy) Downloads
Zbyněk Revenda
Keynesovský a monetarní přístup k platební bilanci (aplikace na Českou republiku v letech 1993 - 1999) (The keynesian and monetary approaches to the balance of payments (case study on the Czech Republic in 1993 - 1999)) Downloads
Vladimír Tomšík
Řízení a správa společností a zbytkové státní vlastnictví (dva kvalitativní nedostatky privatizace v tranzitivních zemích) (Corporate governance and residual state property (two qualitative shortcomings of privatization in transition countries)) Downloads
Wladimir Andreff
Zbytkový státní majetek a vlastnická práva (Residual state property and ownership rights) Downloads
Evžen Kočenda
Švédský kapitalismus s lidskou tváří (Sweden capitalism with an human face) Downloads
Pavel Körner
Nový standard národního účetnictví ve světle světové konference statistiků (New standard of national accounting system in the light of the world conference of statisticians) Downloads
Stanislava Hronová and Richard Hindls
Česká společnost ekonomická: Ekonomie jako imperiální věda (informace z 15. semináře). Praha, listopad 1999 (Czech economic association: Economics as the imperial science) Downloads
Martin Cihak
Nová učebnice hospodářské politiky (New textbook of economic policy) Downloads
Petr Soukup
Další zdařilá publikace na našem trhu (Another successful publication on our market) Downloads
Jitka Koderová
úspěšně řídit a rozhodovat bez statistické analýzy je již nemožné (Successful management and decision-making is not possible without the statistical analysis) Downloads
František Fabian
Nestandardní pohled na trh (Nonstandard view of the market) Downloads
Jiri Reznik
Systémové pojetí trhu práce (Systém conception of the labour market) Downloads
Jiří Jelínek
Nové směry řízení a organizování českých firem (New trends in czech companies management and organization) Downloads
Mikuláš Pichanič

Volume 2000, issue 2, 2000

Valné shromáždění České společnosti ekonomické (General assembly of the Czech Economic Aassociation) Downloads
Čse
Zpráva o činnosti České společnosti ekonomické od 18. listopadu 1997 do 30. listopadu 1999 Downloads
Pavel Kysilka
Je nutná korekce ekonomické transformace? Downloads
Pavel Kysilka
Jak lépe monitorovat veřejné rozpočty Downloads
Vladimír Kreidl
Zpráva revizní komise o hospodaření ČSE Downloads
Čse
Zápis volební komise o průběhu voleb na valném shromáždění České společnosti ekonomické Downloads
Čse
Usnesení valného shromáždění České společnosti ekonomické, konaného dne 30. listopadu 1999 v Praze Downloads
Čse
Zápis ze schůze představenstva České společnosti ekonomické, konané 7. prosince 1999 Downloads
Čse
Cíle a úkoly Vysoké školy ekonomické (Goals and tasks of the University of Economics, Prague) Downloads
Jaroslava Durčáková and Milan Žák
Monetaristický model měnového kurzu a jeho aplikace na českou ekonomiku (A monetary model of the exchange rate and its application to the czech economy) Downloads
Jan Vejmělek
Modelování cenových očekávání a analýza jejich vlivu na trh (Price expectations modelling and analysis of its influence on the market) Downloads
Jiří Hron
Jaké jsou náklady a výnosy privatizace? (What are the costs and benefits of privatization?) Downloads
Marek Kapicka
Vývoj trhu práce z regionálního hlediska (The development of labour market from regional point of view) Downloads
Ivana Leitmanová
Řízení jakosti na přelomu tisíciletí (Quality management at the turn of millenium) Downloads
Martin Matušů
Postavenie Japonska v globalizačných procesoch vo svetovom hospodárstve (The Japan chance in globalization of international business) Downloads
Peter Baláž
Bankovní institut vysoká škola (Institute for banking, University) Downloads
František Jirásek
Vysoká škola hotelová (Hotel management college) Downloads
Jiří Jindra
Proces globalizace v pojetí G. Sorose (Globalization process in G. Soros's view) Downloads
Ladislav Hájek
Originální pohled na transformaci českého bankovnictví (Original view of czech banking sector transformation) Downloads
Roman Matoušek
Keynes stále aktuální (For ever up-to-date Keynes) Downloads
Pavel Sirůček
Co, kolik, kdy, kam a jak investovat Downloads
František Ducheček
Povinná studijní pomůcka pro podnikatele, ekonomy a manažery Downloads
Jiří Dědina
Moderní přístupy a metody v řízení výroby Downloads
Jiří Jelínek

Volume 2000, issue 1, 2000

Přímé zahraniční investice v české ekonomice (Foreign direct investment in the czech economy) Downloads
Vladimír Benáček
Metodologické problémy ekonomie jako nominalistické vědy (Methodological problems of economics as a nominalistic science) Downloads
Mojmír Hampl
Význam modelování a předpovídání volatility časových řad pro řízení ekonomických procesů (The importance of modelling and forecasting of time series volatility for the control of economic processes) Downloads
Josef Arlt and Štěpán Radkovský
Modelování měnových kurzů (Modelling foreign exchange rates) Downloads
Jiří Kubálek
Měnové výbory pro východní Evropu? (Currency boards for eastern Europe?) Downloads
Antonin Rusek
Mezinárodní řízení lidských zdrojů: faktory konvergence a divergence (International human resource management: factors of convergence and divergence) Downloads
Mohamed Branine and Zuzana Dvořáková
Ekonometrická analýza produkčních funkcí (Econometric analysis of production functions) Downloads
Roman Hušek
Nositel nobelovy ceny za ekonomii za rok 1999 (Nobel prize winner for economics in 1999) Downloads
Jiří Jonáš
Statistická analýza dat a kvalita života (Statistical data analysis and quality of life) Downloads
Martin Matušů and Jiří Trešl
O nových přístupech ve statistice (About new attitudes in statistics) Downloads
Stanislava Hronová and Eva Jarošová
Česká společnost ekonomická: chování spotřeby a přímé zahraniční investice (informace z 11. a 13. semináře). Praha, květen a září 1999 (CEA: consumption behaviour and foreign direct investment) Downloads
Martin Cihak
Ekonomie pro všechny a Downloads
Milan Žák
Vše, co je třeba vědět o repo obchodech (Jílek, J.: Moderní finanční produkty - repo obchody. Praha, Grada 1999, 601 str.) Downloads
Petr Dvořák
Nové přístupy k analýze časových řad (Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Praha, Grada 1999, 312 str.) Downloads
Tomáš Cipra
Ucelený výklad personalistiky a jejich nástrojů (Armstrong, M.: Personální management. Praha, Grada 1999, 963 str.) Downloads
Zuzana Dvořáková
Komplexní pohled na světovou ekonomiku jako na reálný systém i teoretickou disciplínu (Cihelková, E. a kol.: Světová ekonomika. Praha, etc publishing 1997, 257 str.) Downloads
Jan Hřích
Nová domáca učebnica verejnej ekonómie (Strecková, Y., Malý, I. a kol.: Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha, Computer press 1998, 214 str.) Downloads
Juraj Nemec
Page updated 2023-01-28