EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2014, issue 6, 2014

Struktura spotřeby českých domácností 1970-2012 (Household Consumption Expenditures between 1970 and 2012) pp. 725-748 Downloads
Jaroslav Sixta, Kristýna Vltavská, Stanislava Hronová and Richard Hindls
Dopady reformy přímých daní k roku 2015: vyhodnocení pomocí modelu TAXBEN (The Impacts of the 2015 Reform of Direct Taxation: Evaluation with a TAXBEN Model) pp. 749-768 Downloads
Libor Dusek, Klara Kaliskova and Daniel Münich
Konstrukce a využití časových input-output tabulek pro hodnocení produktivity práce v podmínkách České republiky (Construction of the Time Input-Output Tables under Conditions of the Czech Republic) pp. 769-784 Downloads
Jaroslav Zbranek and Jakub Fischer
Srovnání měnových transmisních mechanismů České republiky a Polska pomocí funkcí odezvy (Comparison of the Monetary Transmission Mechanisms of Czech Republic and Poland Using Impulse Response Functions) pp. 785-807 Downloads
Sára Bíza Bisová and Roman Hušek
Dopad intervence ČNB do finančních trhů (CNB FX Intervention and Its Impact on Financial Markets) pp. 808-823 Downloads
Jan Vejmělek
Ekonomické hodnocení hluku ze silniční dopravy: studie podmíněného hodnocení (The Economic Valuation of Road Traffic Noise: The Contingent Valuation Study) pp. 824-849 Downloads
Patrik Sieber and Jan Melichar
Ekonomická teorie Garyho Beckera (The Economic Theory of Gary Becker) pp. 850-864 Downloads
Marek Loužek

Volume 2014, issue 5, 2014

Alternativní metoda měření extenzivních a intenzivních faktorů změny HDP a její aplikace na vývoj HDP USA a Číny (An Alternative Method How to Measure Impact of the Intensive and Extensive Factors on the GDP Change and Its Application on the Us and China GDP Development) pp. 583-604 Downloads
Jiří Mihola and Petr Wawrosz
Dynamika změny stavu zásob a její synchronizace s cyklem úspor a importu v české republice v letech 1999-2012 (A Dynamics of Inventories and Its Synchronization with a Cycle of Savings and Import in the Czech Republic in 1999-2012) pp. 605-629 Downloads
Lukáš Kučera and Karel Brůna
Prostorová koherence národní a evropské regionální politiky: poznatky z České republiky a Slovenska (Spatial Coherence of National and European Regional Policy: The Insights from the Czech Republic and Slovakia) pp. 630-644 Downloads
Oldřich Hájek, Lenka Smékalová, Jiří Novosák and Petr Zahradník
Empirická analýza obchodování s opcemi na akcie Škodových závodů 1928-1938 (An Empirical Analysis of Škoda Co. Equity Options Trading 1928-1938) pp. 645-661 Downloads
Jan Vlachý
Problém "public-private pay gap" v České republice (The Public-Private Pay Gap in the Czech Republic) pp. 662-682 Downloads
Jakub Picka
Odhad mzdové srážky za mateřství v České republice (Estimating the Motherhood Wage Penalty in the Czech Republic) pp. 683-700 Downloads
Martina Žofková and Dominik Stroukal
Menová politika Federálneho rezervného systému v rokoch 1929-1933 (The Federal Reserve Monetary Policy 1929-1933) pp. 701-719 Downloads
Miroslav Titze
Trochu jiná kniha o nadnárodních společnostech (A Slightly Different Book on Multinational Corporations) pp. 720-722 Downloads
Christiana Kliková and Milan Žák

Volume 2014, issue 4, 2014

Analýza všeobecné rovnováhy pro český finanční trh a model finanční křehkosti (General Equilibrium Analysis of the Czech Financial Market and a Financial Fragility Model) pp. 437-458 Downloads
Ondrej Machek, Luboš Smrčka, Jiří Hnilica, Markéta Arltová and Dimitrios Tsomocos
Interakce monetární a fiskální politiky zemí visegradské skupiny (The Interaction of Monetary and Fiscal Policy in the Visegrad Group Countries) pp. 459-479 Downloads
Jan Janků, Stanislav Kappel and Zuzana Kucerova
Fiškálna udržateľnosť systému zdravotníctva SR (Fiscal Sustainability of the National Health Care Systém in the Slovak Republic) pp. 480-499 Downloads
Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický and Ľuboš Kuchta
Ekonomické vzdělání a peněžní iluze, experimentální přístup (Economic Education and Money Illusion: An Experimental Approach) pp. 500-520 Downloads
Helena Chytilová and Zdeněk Chytil
Řízení výkonnosti zpracovatelských podniků v ČR s důrazem na nefinanční aspekty podnikání (Business Performance Management In Manufacturing Companies in the Czech Republic with an Emphasis on Non-Financial Aspects of Business) pp. 521-541 Downloads
Petra Štamfestová
Ukrajinská pracovní migrace v české republice: odliv mozků a existence strukturálních kanálů (Ukrainian Labour Migration in the Czech Republic: Brain-Drain and the Existence of Structural Channels) pp. 542-559 Downloads
Matthew Sanderson, Wadim Strielkowski and Kateřina Hluštíková
Toky dlouhodobé nezaměstnanosti (Long-Term Unemployment Flows) pp. 560-576 Downloads
Petr Maleček
Nestárnoucí kniha upozorňující na možnosti manipulace s fakty prostřednictvím exaktních metod (Ageless Book Warning against the Possibility of Facts Manipulation by the Means of Exact Methods) pp. 577-579 Downloads
Jaroslav Daňhel

Volume 2014, issue 3, 2014

Efektivita evropských firem (Efficiency of European Firms) pp. 303-322 Downloads
Jan Hanousek, Evžen Kočenda and Anastasiya Shamshur
Česká fotovoltaická energie: modelový odhad nákladů na její podporu (Czech Photovoltaic Energy: Model Estimation of The Costs of its Support) pp. 323-346 Downloads
Karel Janda, Štěpán Krška and Jan Průša
Determinanty integrácie akciových trhov krajín V4 (Determinants of CEE-4 Stock Market Integration) pp. 347-365 Downloads
Eduard Baumohl
Meta-analýza důchodové elasticity poptávky po penězích (A Meta-Analysis of the Income Elasticity of Money Demand) pp. 366-382 Downloads
Tomas Havranek and Jana Sedlarikova
Vliv ekonomických, sociálních a institucionálních faktorů na úroveň sociálních výdajů (The Effects of Economic, Social and Institutional Factors on Social Expenditure Levels) pp. 383-399 Downloads
Vojtěch Roženský
Fenomenologie jako základ ekonomické metody (Phenomenology as a Foundation of Economic Method) pp. 400-417 Downloads
Miroslav Svoboda
Systémová změna není cvičením v aplikované ekonomii: projev při udělení Leontiefovy ceny za příspěvek k ekonomickým reformám (The International Leontijef Medal for Contrubution to Economic Reforms: Fundamental Systemic Change Is not an Exercise in Applied Economics) pp. 418-422 Downloads
Václav Klaus
Národná banka Slovenska dvacetiletá: konference Dejiny centrálneho bankovníctva na Slovensku, 13. - 14. 11. 2013 (Twenty Years Old National Bank of Slovakia: Conference on the History of Central Banking in Slovakia, 13th - 14th November 2013) pp. 423-427 Downloads
Antonie Doležalová
Vyšla další kniha myšlenkového proudu pro ekonomickou vědu budoucnosti (A New Trendsetter Book Apt to Leave a Mark on the Economics of the Future) pp. 428-431 Downloads
Jaroslav Daňhel
Úpadek firem a etika managementu optikou sedmi smrtelných hříchů (Bankruptcy of Firms and Management Ethics Seen from the Perspective of Seven Deadly Sins) pp. 432-434 Downloads
Ondrej Machek

Volume 2014, issue 2, 2014

Horizont daňové politiky v zemích OECD (Tax Policy Horizon in the OECD Countries) pp. 161-173 Downloads
Igor Kotlán and Zuzana Machova
Odhad vplyvu fiškálnej konsolidácie na rast HDP v SR (Estimated Impact of Fiscal Consolidation on GDP Growth in the Slovak Republic) pp. 174-193 Downloads
Monika Pécsyová
Kompozitné predstihové indikátory hospodárskych cyklov krajín V4 a ich komparácia s CLI Eurostatu a OECD (Composite Leading Indicators of Economic Cycles of V4 Countries and their Comparison to the CLI of the Eurostat and the OECD) pp. 194-215 Downloads
Emília Jakubíková, Andrea Tkáčová and Anna Bánociová
Hodnota statku kolektivní spotřeby (Value of Collective Consumption Goods) pp. 216-231 Downloads
Beáta Mikušová Meričková and Jan Stejskal
Modelování budoucího vývoje úhrnu pojistného a úhrnu vyplacených starobních důchodů v ČR (Modelling of the Future Development of the Total Amount of Premium Paid and Total Amount of Old-Age Pensions in the Czech Republic) pp. 232-248 Downloads
Tomáš Fiala and Jitka Langhamrová
Subjektivní blahobyt v České republice a střední Evropě: makro- a mikro-determinanty (Subjective Well-Being in the Czech Republic and Central Europe: Macro- and Micro-Determinants) pp. 249-269 Downloads
Jiri Vecernik
Pomoc ohroženým bankám - teorie, realita a měnové dopady (Assistance to Troubled Banks - Theory, Reality and Monetary Implications) pp. 270-288 Downloads
Zbyněk Revenda
Mezinárodní konference OECD Forum 2013 (International Conference OECD Forum 2013) pp. 289-296 Downloads
Slavoj Czesaný
Komplexní a kritický pohled na problematiku Evropské ekonomické integrace (Complex and Critical View on European Economic Integration) pp. 297-300 Downloads
Lubor Lacina

Volume 2014, issue 1, 2014

Měnová politika: krátkodobá stabilizace versus dlouhodobá rizika (Monetary Policy: Short-Term Stabilization versus Long-Term Risks) pp. 3-31 Downloads
Eva Zamrazilová
Cenové skoky během finanční nejistoty: od intuice k regulační perspektivě (Price Jumps during Financial Crisis: From Intuition to Financial Regulation) pp. 32-48 Downloads
Jan Hanousek and Jan Novotny
Vztah finanční a cenové stability v podmínkách ČR (The Relationship of Financial and Price Stability in the Context of the Czech Republic) pp. 49-66 Downloads
Lukáš Pfeifer and Zdeněk Pikhart
Konstrukce výnosových křivek v pokrizovém období (Yield Curve Construction after Crisis) pp. 67-99 Downloads
Jaroslav Baran and Jiří Witzany
Neparametrický heuristický přístup k odhadu modelu GARCH-M a jeho výhody (Estimating a GARCH-M Model by a Non-Parametric Heuristic Method and Its Advantages) pp. 100-116 Downloads
Jaromír Kukal and Tran Van Quang
Modelování provázanosti trhů potravin, biopaliv a fosilních paliv (Modeling Interconnections within Food, Biofuel, and Fossil Fuel Markets) pp. 117-140 Downloads
Štěpán Chrz, Karel Janda and Ladislav Krištoufek
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2013 (Nobel Prize in Economics 2013 Winners) pp. 141-150 Downloads
Pavel Sirůček
Pohled na hospodářské dění z jiného úhlu (Economic Events from a Different Perspective) pp. 151-155 Downloads
Marek Loužek
Aktuální pohled na finanční potenciál českých a slovenských domácností (Current Look at the Financial Potential of Czech and Slovak Households) pp. 155-157 Downloads
Diana Bílková
Page updated 2023-01-28