EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2011, issue 6, 2011

Fiškálna udržateľnosť penzijných systémov (Fiscal Sustainability of Pension Systems) pp. 723-742 Downloads
Rudolf Sivák, Pavol Ochotnický and Andrea Čambalová
Ekonomie budoucnosti: čtyři možné scénáře (The Future of Economics: Four Possible Scenarios) pp. 743-758 Downloads
Lukáš Kovanda
Role zahraničního vlastnictví z hlediska tvorby pracovních míst a fluktuace zaměstnanců (The Role of the Foreign Ownership in Job and Employee Flows) pp. 759-774 Downloads
Kateřina Duspivová
Měření výkonnosti - vývojové tendence 2. poloviny 20. století (Performance Measurement - Developing Tendencies of the Second Half of the 20th Century) pp. 775-793 Downloads
Jaroslav Wagner
Integrační teorie udržitelného regionálního rozvoje - představení a aplikace (Integration Theory of Sustainable Regional Development - Presentation and Application) pp. 794-809 Downloads
Milan Viturka
Modelování měnově politické úrokové míry ČNB neuronovými sítěmi (Modeling the CNB's Monetary Policy Interest Rate by Artificial Neural Networks) pp. 810-829 Downloads
Jaromír Kukal and Tran Van Quang
Pět let od úmrtí Františka Vencovského (Five Years from the Decease of František Vencovský) pp. 830-842 Downloads
Jitka Koderová
Minulost evropských univerzit a budoucnost evropské vzdělanosti (The Past of European Universities and the Future of European Culture) pp. 843-847 Downloads
Antonie Doležalová

Volume 2011, issue 5, 2011

Vliv rozdělení českých podniků na ziskovost a produktivitu (Effect of the Czech Firms Break-Up on their Profitability and Productivity) pp. 579-598 Downloads
Evžen Kočenda and Jan Hanousek
Souhrnná produktivita faktorů založená na službách práce a kapitálu (Total Factor Productivity Measurement Based on Labour and Capital Services) pp. 599-617 Downloads
Jaroslav Sixta, Kristýna Vltavská and Jaroslav Zbranek
Odhad nákladů nezaměstnanosti z pohledu veřejných rozpočtů (Unemployment Cost Estimate from Public Budgets Perspective) pp. 618-637 Downloads
Jan Cadil, Tomáš Pavelka, Eva Kaňková and Jan Vorlíček
Vliv zdanění na dlouhodobý ekonomický růst (Taxation Influence on the Economic Growth) pp. 638-658 Downloads
Igor Kotlan, Zuzana Machova and Lenka Janíčková
Evropské systémy pojištění vkladů: důsledky změn z roku 2008 (Impact of Parametric Changes in Deposit Insurance Schemes in 2008) pp. 659-679 Downloads
Veronika Holá and Petr Jakubík
Monetární nerovnováha v teorii endogenních peněz (Monetary Disequilibrium in the Theory of Endogenous Money) pp. 680-705 Downloads
Jan Korda
Komplexní pohled na hodnocení investičních projektů (A Complex Look at the Capital Projects Rating) pp. 707-710 Downloads
Miloslav Synek
O lobbingu - jen dobře? (On Lobbyism - Good News Only?) pp. 710-714 Downloads
Eva Kotlánová and Milan Žák
Nový pohled na teorii veřejných statků (New Look at the Public Good Theory) pp. 715-719 Downloads
František Ochrana

Volume 2011, issue 4, 2011

Vliv cílování inflace na povahu peněžní nabídky a finanční nerovnováhy (Inflation Targeting and Its Impact on the Nature of the Money Supply and the Financial Imbalances) pp. 435-453 Downloads
Tomáš Munzi and Petr Hlaváč
Empirická analýza průběhu cenové konvergence ČR a nových členských zemí EU k eurozóně (An Empirical Analysis of Price Convergence of the Czech Republic and the New EU Member States towards the Euro Area) pp. 454-474 Downloads
Václav Žďárek
Identifikace a kvantifikace daňových úlev v ČR v roce 2008 (Identification and Quantification of Tax Reliefs in the Czech Republic in the Year 2008) pp. 475-489 Downloads
Květa Kubátová and Martin Jareš
Potenciální produkt, mezera výstupu a míra nejistoty spojená s jejich určením při použití Hodrick-Prescottova filtru (Potential Product, Output Gap and Uncertainty Rate Associated with Their Determination while Using the Hodrick-Prescott Filter) pp. 490-507 Downloads
Miroslav Plašil
Analýza ukazatele NAIRU na sektorové úrovni (Analysis of the Indicator NAIRU on the Sector Level) pp. 508-525 Downloads
Božena Kadeřábková and Emilie Jašová
Dosahování a narušování institucionální rovnováhy v redistribučních systémech (Creation and Violation of Institutional Equilibrium in Redistribution Systems) pp. 526-546 Downloads
Petr Wawrosz
Opus Magnum profesora Sojky (Prof. M. Sojka and his Opus Magnum) pp. 547-554 Downloads
Jitka Koderová
Nové, inspirující učebnice ekonomie (New and Inspiring Textbooks of Economics) pp. 554-561 Downloads
Tomáš Pavelka and Milan Žák
Komplexní teoretický a praktický pohled na mezinárodní podnikání (A Comprehensive Theoretical and Practical Look at the International Entrepreneurship) pp. 561-564 Downloads
Ludmila Štěrbová and Hana Machková
Pozoruhodná kniha o osobních financích (A Remarkable Book about Personal Finances) pp. 564-568 Downloads
Marek Loužek
Dvě nové publikace o euru (Two New Publications on the Euro) pp. 569-572 Downloads
Christiana Klikova

Volume 2011, issue 3, 2011

Srovnání konvergence ekonomik ČR a vybraných zemí eurozóny na základě analýzy funkcí odezvy a nabídkových či poptávkových šoků (Comparing the Convergence of Czech Economy with Selected Euro Zone Members Using Impulse-Response Functions and Supply and Demand Shocks) pp. 291-309 Downloads
Roman Hušek and Tomáš Formánek
Vazba korupce a hospodářské svobody na veřejné finance a investice nových členů EU (Corruption and Economic Freedom Links to Public Finance and Investment in New EU Members) pp. 310-328 Downloads
Jan Hanousek and Evžen Kočenda
Falešná neutralita neoklasické teorie: feministická, antropologická, evoluční a ekologická kritika (The False Neutrality of the Neoclassical Theory: Feminist, Anthropological, Evolutionary and Ecological Critiques) pp. 329-344 Downloads
Ondřej Horký
K pojetí preferencí v ekonomickém myšlení (Preference Dilemma in Economics) pp. 345-358 Downloads
Ondřej Vojáček
Reakce poptávky domácností po energii na zvyšování energetické účinnosti: teorie a její důsledky pro konstrukci empiricky ověřitelných modelů (Reaction of Household Energy Demand to Improvements in Energy Efficiency: Theory and Its Implications for the Construction of Empirically Tested Models) pp. 359-378 Downloads
Stela Rubínová
Aplikace kombinatorických aukcí na alokaci veřejných podpor v oblasti životního prostředí: ekonomický laboratorní experiment (Application of Combinatorial Auctions on Allocation of Public Financial Support in the Area of Environmental Protection: Economic Laboratory Experiment) pp. 379-392 Downloads
Petr Fiala and Petr Šauer
Vývoj, struktura a osud československého státního dluhu v letech 1945-1953 (Development, Structure and Resolution of Czechoslovak State Debt from 1945 to 1953) pp. 393-406 Downloads
Petr Chalupecký and Ladislav Tajovský
George Stigler - sto let od narození (100 Years Since the Birth of George Stigler) pp. 407-424 Downloads
Marek Loužek
Manažerské účetnictví - komplexní průvodce ve třetím vydání (Managerial Accounting - 3rd Edition of a Comprehensive Guide) pp. 425-430 Downloads
Boris Popesko

Volume 2011, issue 2, 2011

Vliv vládních výdajů a daní na ekonomický růst (empirická analýza) (Government Expenditures and Taxes Influence on the Economic Growth (Empirical Analysis)) pp. 147-163 Downloads
Vratislav Izák
Možnosti identifikace bublin cen aktiv v české ekonomice (Methods of Identification Asset Price Bubbles In the Czech Economy) pp. 164-183 Downloads
Lubos Komarek and Ivana Kubicová
Srovnání vybraných metod predikce změn trendu indexu PX (Selected Methods of the Prediction of PX Index Trend Reversal) pp. 184-204 Downloads
Jiří Trešl
Obchodování s deriváty a pokoutní bankéři - ohlédnutí za finančním trhem v meziválečném Československu (Derivatives and Bucketshops: A Forgotten History of Czech Financial Markets between the World Wars) pp. 205-223 Downloads
Jan Vlachý
Systémový přístup ke konceptu flexicurity (Systems Approach to Concept of Flexicurity) pp. 224-241 Downloads
Zuzana Potužáková and Stanislava Mildeová
Empirická analýza regionálního podnikatelského prostředí vybraných zemí EU (An Empirical Analysis of the Business Environment of Selected European Union Regions) pp. 242-262 Downloads
Jakub Odehnal and Jaroslav Michálek
Gary Becker pražskýma očima (Gary Becker in the Prague View) pp. 263-266 Downloads
Václav Klaus
Ekonomické kritérium v neziskovém prostředí (Economic Criteria in the Nonprofit Environment) pp. 267-276 Downloads
Jiří Hlaváček
Nezbožňujme zlato! (Do Not Worship the Gold!) pp. 277-280 Downloads
Renáta Madzinová and Milan Žák
Finanční krize - ideologie převládá nad argumenty (Financial Crisis: Ideology Prevails over the Arguments) pp. 281-283 Downloads
Zuzana Stuchlíková
Od Washingtonského konsensu ke krizi (From the Washington Consensus to the Crisis) pp. 284-287 Downloads
Martin Janíčko and Pavel Janíčko

Volume 2011, issue 1, 2011

Měnová politika: staré lekce, nové výzvy (Monetary Policy: Old Lessons and New Challenges) pp. 3-21 Downloads
Eva Zamrazilová
Měnová politika a cena ropy (Monetary Policy and Price of Oil) pp. 22-46 Downloads
Jan Hošek, Lubos Komarek and Martin Motl
Vplyv monetárneho zásahu v rámci IS-LM modelu s dynamickou úpravou cien a adaptívnymi očakávaniami (Effect of Monetary Intervention in the Frame of IS-LM Model with Dynamic Price Adjustment and Adaptive Expectations) pp. 47-57 Downloads
Karol Szomolányi, Lukáčik Martin and Lukáčiková Adriana
Regulace bankovního sektoru z pohledu ekonomické teorie (Regulation of the Banking Sector From the Economic Theory´s Point of View) pp. 58-81 Downloads
Martin Mandel and Vladimír Tomšík
Rozsah integrovaného státního vlastnictví a vliv firemní kontroly na výkonnost českých podniků (Extent of the Integrated State Ownership and Effect of the State Control on Performance of Czech Firms) pp. 82-104 Downloads
Jan Hanousek and Evžen Kočenda
Aplikace robustní regrese v analýze komparativních cenových hladin zemí Evropské unie (Robust Regression in Analysis of Comparative Price Levels of EU Countries) pp. 105-129 Downloads
Dagmar Blatná
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2010 (Nobel Prize in Economics 2010 Winners) pp. 130-136 Downloads
Pavel Sirůček
Od centrálního řízení k víceúrovňové správě - nové přístupy ke správě přírodních zdrojů (From Central Government to Multi-Level Governance) pp. 137-140 Downloads
Jitka Šeflová and Jan Slavík
Regionální ekonomie v teorii i praxi (Theory and Practices of Regional Economy) pp. 140-144 Downloads
Marek Jetmar
Page updated 2023-01-31