EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2013, issue 6, 2013

Obchod s fiskálními statky v Evropské unii: Analýza za pomoci gravitačního modelu (Trade with Final Goods in European Union: A Gravity Model Approach) pp. 715-734 Downloads
Richard Frensch, Jan Hanousek and Evžen Kočenda
Analýza citlivosti hodnot Herfidalovho-Hirschmanovho indexu slovenského bankového sektora (Sensitivity Analysis of Herfindahl-Hirschman Index on the Slovak Banking Sector) pp. 735-751 Downloads
Ivan Brezina and Juraj Pekár
Konkurenceschopnost národních ekonomik - kritická reflexe konceptu (Competitiveness of National Economy: Critical Reflection) pp. 752-769 Downloads
Oldřich Krpec and Vladan Hodulák
Kontexty hospodářské politiky a současné finanční a hospodářské krize (Context of Economic Policy and the Current Financial and Economic Crisis) pp. 770-794 Downloads
Slavoj Czesaný
Možnosti hodnocení fiskální pozice a stabilizační fiskální politika (Possible Evaluation of Fiscal Position and Stabilization Fiscal Policy) pp. 795-813 Downloads
Zdeněk Pikhart
Experimentální odhad složek výdajové metody regionálního HDP v ČR (Experimental Estimate of Components of Expenditure Approach to Regional GDP in the Czech Republic) pp. 814-833 Downloads
Jana Kramulová and Petr Musil
Politická ekonomie financování zdravotní péče (Political Economy of Health Care Financing) pp. 834-851 Downloads
Jaroslav Vostatek
Eseje o skryté roli náhody na trzích i v životě (Essays about Hidden Part Coincidence on the Markets and Life) pp. 852-856 Downloads
Jaroslav Daňhel

Volume 2013, issue 5, 2013

Kontroverzní pojem národní konkurenceschopnost a výsledky zemí V-4 v mezinárodních žebříčcích konkurenceschopnosti 2007-2012 (The Controversial Concept of National Competitiveness and the Results of the Visegrad Group in International Rankings of Competitiveness (2007-2012)) pp. 583-604 Downloads
Marta Nečadová and Jindřich Soukup
Analýza státních dluhopisů jako indikátoru pro akciový trh (Analysis of Government Bonds as an Indicator for Stock Market) pp. 605-622 Downloads
Marika Křepelová and Josef Jablonský
Interakce zdanění, vládních výdajů a ekonomického růstu: panelový VAR model pro země OECD (Interaction of Taxation, Government Expenditure and Economic Growth: Panel VAR Model for OECD Countries) pp. 623-638 Downloads
Zuzana Machova and Igor Kotlan
Produkční mezera jako indikátor inflace - případ pro českou ekonomiku (Output Gap as Indicator of Inflation - Case for Czech Economy) pp. 639-652 Downloads
Dana Kloudová
Vliv informačních a komunikačních technologií na produktivitu práce a souhrnnou produktivitu faktorů v České republice (The Influence of Information and Communication Technologies on Labour Productivity and Total Factor Productivity in the Czech Republic) pp. 653-674 Downloads
Jakub Fischer, Kristýna Vltavská, Petr Doucek and Jana Hančlová
Ekonomické dopady implementace ICT ve veřejné správě: důkazy z České republiky (Economic Impacts of ICT Implementation in Public Administration: Evidence from the Czech Republic) pp. 675-690 Downloads
Tomáš Lechner
Ekonomie náboženství a její relevance pro ekonomy ve střední Evropě (Economics of Religion and its Relevance for Economists in Central Europe) pp. 691-704 Downloads
Pavol Minarik
Komplexní publikace o makroekonomické analýze (A Comprehensive Book on the Macroeconomic Analysis) pp. 705-707 Downloads
Kamil Janáček
Na križovatke: quo vadis svetová ekonomika? (On a Crossroad: Quo Vadis, World Economy?) pp. 707-712 Downloads
Viera Kuzmišinová and Peter Kuzmišin

Volume 2013, issue 4, 2013

Vysoká škola ekonomická v Praze jako centrum ekonomické vědy ve 21. století (University of Economics, Prague as a Centre of Economic Science in 21th Century) pp. 447-450 Downloads
Stanislava Hronová and Richard Hindls
60 ročníků politické ekonomie - krátké zamyšlení nad minulostí a současností časopisu (60 Volumes of Politická Ekonomie - A Brief Reflection of the Past and Present of our Journal) pp. 451-454 Downloads
Martin Mandel
K institucionálním a personálním okolnostem vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze (Institutional and Personnel Circumstances of the Formation of the University of Economics, Prague) pp. 455-463 Downloads
František Stellner and Pavel Szobi
Udělování vědeckých hodností na Vysoké škole ekonomické v Praze v padesátých letech 20. století (Scientific Degrees Awarded by the University of Economics, Prague in the Fifties of 20th Century) pp. 464-480 Downloads
František Stellner and Marek Vokoun
Politická ekonomie, hospodářská politika a hospodářské dějiny v rámci pedagogických a vědeckých aktivit Vysoké školy ekonomické od druhé poloviny 20. století (Political Economy, Economic Policy and Economic History as a Part of Teaching and Scientific Activities of the University of Economics from the Second Half of the 20th Century) pp. 481-501 Downloads
Miroslav Ševčík, Daniel Váňa and Michaela Ševčíková
Šedesát let oboru finance na Vysoké škole ekonomické v Praze (60 Years of the Study Branch Finance at the University of Economics, Prague) pp. 502-514 Downloads
Jitka Koderová
60 let statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze (60 Years of Statistics at the University of Economics, Prague) pp. 515-535 Downloads
Prokop Závodský
Historie a vývoj vědního oboru podniková ekonomika (The History and Development of Business Economics Science) pp. 536-554 Downloads
Miloslav Synek, Václav Hoffmann and Iveta Mackenzie
Zahraniční a vnitřní obchod - historie a rozvoj vědního oboru (Foreign and Domestic Trade - The History and Development of Science Branch) pp. 555-567 Downloads
Eva Černohlávková, Hana Machková, Ludmila Štěrbová and Dana Zadražilová
Účetnictví a jeho místo ve vědě a výuce na Vysoké škole ekonomické v Praze (Accounting and Its Place in Science and Teaching in the University of Economics, Prague) pp. 568-580 Downloads
Miloslav Janhuba

Volume 2013, issue 3, 2013

Interpretace variability úrokových sazeb v rámci zprostředkovatelského modelu optimální úrokové marže (An Interpretation of Interest Rates Variability in Dealer´s Model of Optimal Interest Margin) pp. 299-320 Downloads
Karel Brůna and Jiří Korbel
K udržitelnosti průběžného důchodového systému v kontextu stárnutí populace v České republice (Note on the Sustainability of the Pay-As-You-Go Pension Scheme in the Context of Population Ageing in the Czech Republic) pp. 321-337 Downloads
Martin Janíčko and Ashot Tsharakyan
Vývoj ekonomického a sociálního zatížení a stárnutí populace (Development of Economic and Social Dependency and Population Ageing) pp. 338-355 Downloads
Tomáš Fiala and Jitka Langhamrová
Použití konečných směsí logaritmicko-normálních rozdělení pro modelování příjmů českých domácností (The Use of Finite Mixtures of Lognormal Distribution for the Modelling of Household Income Distributions in the Czech Republic) pp. 356-372 Downloads
Ivana Malá
Úloha mzdy v motivaci a stabilizaci zaměstnanců finančního sektoru v České republice ve vztahu k Herzbergově teorii dvou dimenzí motivace k práci (The Role of Salary in Employee Motivation and Retention in the Financial Sector of the Czech Republic in Relation to Herzberg´s Two Factor Theory of Work Motivation) pp. 373-392 Downloads
Iveta Němečková
Globální problémy z pohledu environmentální ekonomie (Global Problems as Seen by Environmental Economics) pp. 393-410 Downloads
Marek Loužek
Taktické omyly ekonomů rakouské školy při "dobývání ortodoxie" (Austrians´ Tactical Mistakes that Prevent Them to "Conquer the Orthodoxy") pp. 411-427 Downloads
Lukáš Kovanda
Od Albína Bráfa k Josefu Mackovi - příspěvek k výročí úmrtí dvou významných českých ekonomů (From Albín Bráf to Josef Macek - A Contribution to the Anniversary of the Death of Two Significant Czech Economists) pp. 428-438 Downloads
Antonie Doležalová
Metody oceňování podniku pro pokročilé (Valuation of Business Enterprises for Advanced Users) pp. 439-444 Downloads
Eva Kislingerová and Tomáš Krabec

Volume 2013, issue 2, 2013

Teoretické a ekonomické aspekty pojištění vkladů (Theoretical and Economic Aspects of Deposit Insurance) pp. 149-170 Downloads
Zbyněk Revenda
Dluh nefinančních korporací a ekonomický růst (Debt of Nonfinancial Corporations and Economic Growth) pp. 171-187 Downloads
Vratislav Izák
Příčiny neúspěchu prosazování sanačních postupů v insolvenční realitě (Reasons for the Failure to Implement Financial Rehabilitation Procedures in Insolvent Reality) pp. 188-208 Downloads
Luboš Smrčka, Markéta Arltová and Jaroslav Schönfeld
Vliv efektivních daňových sazeb a jejich komponent na přímé zahraniční investice - případ členských zemí EU (Impact of Effective Tax Rates and Its Components on Foreign Direct Investment - The Case of the EU Member Countries) pp. 209-228 Downloads
Lenka Janíčková and Veronika Baranová
Faktory ovlivňující vstup do podnikání: začínající podnikatelé v České republice (Factors Influencing Entrepreneurial Entry: Early-Stage Entrepreneurs in the Czech Republic) pp. 229-247 Downloads
Martin Lukeš, Jan Zouhar, Martina Jakl and Petr Očko
Analýza dopadů regulace v českém elektroenergetickém systému - aplikace dynamického lineárního modelu Message (Environmental Regulation Impacts on the Czech Power System by the Dynamic Linear Optimisation Model Message) pp. 248-273 Downloads
Lukáš Rečka and Milan Ščasný
Modely nové Keynesovské ekonomie: struktura, problémy a perspektivy (The New Keynesian Economics Models: Structure, Disadvantages and Perspectives) pp. 274-295 Downloads
Jan Kodera and Tran Van Quang

Volume 2013, issue 1, 2013

Odhady zdrojů a užití hrubého domácího produktu ČR pro roky 1970-1989 v metodice ESA 1995 (The Estimates of the Czech Gross Domestic Product for the Years 1970-1989 Based on ESA 1995) pp. 3-23 Downloads
Jakub Fischer, Jaroslav Sixta, Stanislava Hronová, Richard Hindls and Kristýna Vltavská
Růst a stabilita české ekonomiky v letech 2001-2011 (Growth and Stability of the Czech Economy in the Years 2001-2011) pp. 24-45 Downloads
Vojtěch Spěváček
Ex post analýza zavedení zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny (Ex-Post Analysis of Solid Fuels, Natural Gas and Electricity Taxation Introduction) pp. 46-66 Downloads
Jarmila Zimmermannová and Michal Menšík
Koncept udržitelnosti negativní čisté investiční pozice a jeho aplikace na příkladu České republiky v letech 1999-2011 (A Concept of Sustainability of Negative Net International Investment Position and Its Application to the Case of the Czech Republic in 1999-2011) pp. 67-90 Downloads
Karel Brůna
Stimulace hospodářství z pohledu rakouské školy (Stimulation of Economy According to the Austrian School) pp. 91-108 Downloads
Eva Kindlová
Zamyšlení nad několika otázkami naší novodobé hospodářské historiografie a poznámky ke dvěma podobným recenzím stejné publikace od A. Doležalové (Consideration about Several Questions of Our Modern Economic Historiography and Notes to Two Similar Reviews of the Same Publication by A. Doležalová) pp. 109-120 Downloads
Václav Průcha
Na institucích záleží! Ale proč? (Institutions Matter! But Why?) pp. 121-127 Downloads
Lenka Slavíková
Připomenutí významného jubilea (Reminding an Important Anniversary) pp. 128-130 Downloads
Jitka Koderová
EAERE-2012: Mezinárodní vědecký kongres environmentálních ekonomů v Praze (EAERE-2012: International Scientific Conference of Environmental and Resource Economists in Prague) pp. 131-133 Downloads
Milan Ščasný, Jan Melichar and Eliška Vejchodská
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2012 (Nobel Prize in Economics 2012 Winners) pp. 134-141 Downloads
Pavel Sirůček
Osobnost, na kterou by se opravdu nemělo zapomenout (A Personality Which Should Not Be Forgotten) pp. 142-146 Downloads
Tomáš Pavelka and Milan Žák
Page updated 2023-02-07