EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 1998, issue 6, 1998

Monetary Transmission Mechanism - Lending Channel Downloads
Vratislav Izák
Negotiation between Authority and Polluters - Model for Support of Decision Making in Environmental Policy Downloads
Petr Šauer, Antonín Dvořák and Petr Fiala
Strukturální odvětvové změny v procesu transformace české ekonomiky - s ohledem na mezinárodní aspekty (Changes in the Industrial Structure of the Czech Economy in the Process of Transformation - with Regard to International Aspects) Downloads
Alois Holub
Is the State in Retreat? Downloads
Josef L. Porket
The Development of the Czech Economy and of Its Position in Europe in the First Half of the Next Century - an Attempt to Apply and Expand on Janossy's Theory of Economic Miracles Downloads
Jiří Sláma
Human Resource Management and Transformation Strategy Downloads
Luděk Rychetník
The Ramsey Model Downloads
Tomas Holub
Public Goods and Publicly Provided Goods Downloads
Ivan Malý

Volume 1998, issue 5, 1998

Real Effective Exchange Rate: Problems of Construction Downloads
Aleš Čapek
Hospodářská politika a ekonomický růst (Economic Policy and Economic Growth) Downloads
Antonin Rusek
Tasks of Restructuring in Czech Firms Downloads
Leo Vodáček
Labour and Capital in a Comparative Organisation of the Firm Downloads
Vladislav Flek
Discrepancy between Exchange Rate Regime and Monetary Policy Downloads
Evžen Kočenda
The Problem of Short-term and Long-term Inflation Rate Downloads
Josef Arlt
Státní pomoc na ochranu životního prostředí versus pravidla Evropské unie o hospodářské soutěži (State Aid for Environmental Protection Contra the Community Competition Rules) Downloads
Eva Tošovská
Economics Teaching at Czech Universities Downloads
Jindřich Soukup, Libuše Macáková and Olga Březinová
Vlastní zájem, trh a morálka - pohled do historie (Self-interest, Market and Morality - Look into History) Downloads
Václav Klusoň
Modely reakce prodeje na reklamu (Sales Advertising Response Models) Downloads
Petr Mariel

Volume 1998, issue 4, 1998

Politicko-ekonomický cyklus (Political and Economic Cycle) Downloads
Milan Žák
Ekonomický růst v procesu transformace České republiky s ohledem na mezinárodní aspekty (Economic growth in the transformation process in the Czech republic with regrad to the international aspects) Downloads
Alois Holub
Makroekonomický vývoj České republiky, Maďarska a Polska v letech 1990-1996 (Macroeconomic Development in the Czech Republic, Hungary and Poland in 1990-1996) Downloads
Vladimír Tomšík
Vlastnosti vybraných variant čtvrtletních odhadů hrubého domácího produktu (The Characteristics of the Chosen Alternatives of the Gross Domestic Product Quarterly Estimates) Downloads
Jaroslav Jílek
Sociální transfery v období transformace a jejich účinky (Social Transfers in the Transformation Period and their Effects) Downloads
Tomáš Sirovátka
Problémy trhu práce v Evropské unii a České republice (Labour Market Problems in the European Union and the Czech Republic) Downloads
Ivana Leitmanová
Pět let českého národního účetnictví (Five Years of Czech National Accounting) Downloads
Richard Hindls and Stanislava Hronová
Konvergence a klíčové ekonomické proměnné: případ Slovinska (Convergence and Key Economic Variables: A Case of Slovenia) Downloads
Sebastian Strašek
N. D. Kondratěv - zakladatel moderních koncepcí dlouhých vln (N. D. Kondratev - Founder of Modern Conceptions of Long Waves) Downloads
Pavel Sirůček
Analýza a simulace variant hospodářské politiky (Analysis and Simulation of Economic Policy Variants) Downloads
Roman Hušek

Volume 1998, issue 3, 1998

Česká ekonomika v roce 1998: možnosti a rizika (Czech economy in 1998: risks and challenges) Downloads
Kamil Janáček, Martin Cihak, Marie Frýdmanová, Tomas Holub and Eva Zamrazilová
Občan a stát: reforma systému sociálního zabezpečení (The citizen and the state: reform of the welfare system) Downloads
János Kornai
Organizační a institucionální aspekty transformace ekonomiky ČR (Organizational and institutional aspects of economic transformation in the CR) Downloads
Josef Lašek
Strukturální politika - trh nebo státní zásahy (Structural policy - market of state intervention) Downloads
Anna Kadeřábková
Ceny průmyslových výrobců a vývoj inflace v ČR (The prices of industrial producers and inflation development in the CR) Downloads
Tomas Holub
Ekonomická teorie regulace a konkurence v energetických sítích (Economic theory of regulation and competition in energy networks) Downloads
Libor Dusek
Vyjádření užitku přírodního statku metodou podmíněného hodnocení: případ snížení rizika záplav (Contingent valuation analysis: benefit from risk reduction of floods) Downloads
Petr Šauer, Antonín Dvořák, Stanislava Mildeová and Jaroslava Mokrišová
Ordo-liberalismus a hospodářská politika (Ordoliberalism and economic policy) Downloads
Václav Klusoň

Volume 1998, issue 2, 1998

Makroekonomická analýza české ekonomiky 1997 - vybrané problémy (Macroeconomic analysis of the czech economy in 1997 - chosen problems) Downloads
Mojmír Hájek a Kol.
Vývoj zahraničního obchodu a platební bilance České republiky, Maďarska a Polska (Foreign trade and balance of payments in the Czech republic, Hungary a Poland) Downloads
Vladimír Tomšík
Přehled modelů rozhodování jednotlivce v ekonomii (Survey of individual decision making models) Downloads
Michal Skořepa
Politická ekonomie Davida Ricarda II (Political economy of David Ricardo II) Downloads
Robert Holman
Teoretické aspekty analýzy verejných statkov a niektoré implikácie pre hospodársku politiku (Theoretical aspects of public goods analysis and some implications for economic policy) Downloads
Anetta Caplanova and Marta Orviská

Volume 1998, issue 1, 1998

Řízení peněžní zásoby pomocí úrokové sazby (Money supply management through the interest rate mechanism) Downloads
Jan Kodera and Martin Mandel
Strukturální aspekty transformace ekonomiky ČR (Structural aspects of czech economy transformation) Downloads
Josef Lašek
Poptávka po dovozu potravin z rozvojových a transformujících se zemí (Demand for imported food from the developing and transitive countries) Downloads
Karel Janda and Josef Vološin
Analýza a krátkodobá predikce objemu a struktury hrubého domácího produktu v nákladových faktorech (Analysis and short-term prediction of volume and structure of gross domestic product in cost factors) Downloads
Erich Maca and Jan Klíma
Analýza dluhového zatížení Československého státu v období první republiky (Analysis of debt burden of the czechoslovakia in the period of the first republic) Downloads
Petr Červený and Jiří Novotný
Přechod chorvatské ekonomiky - prvotní zkušenosti (Transition of the croatian economy - some early experiences) Downloads
Duro Benic
Modelování alokace financí firmy na bázi fuzzy množin (Modelling of company finance allocation on the basis of fuzzy sets) Downloads
Zdeněk Zmeškal
Politická ekonomie Davida Ricarda I (Political economy of David Ricardo the I) Downloads
Robert Holman

Volume 1997, issue 6, 1997

Cenová liberalizace v České republice: šoková terapie versus postupné uvolňování cen (Price Liberalization in the Czech Republic: Shock Therapy versus Gradual Price Deregulation) pp. 771-779 Downloads
Jan Hanousek and Libor Krkoška
K analýze a predikci indexu spotřebitelských cen (About Analysis and Forecast of Consumer Price Index) pp. 780-790 Downloads
Josef Kozák and Richard Hindls
Vliv pružné monetární politiky na krátkodobou dynamiku ekonomiky (Influence of the Flexible Monetary Policy on the Short-term Dynamics of Economy) pp. 791-803 Downloads
Serhan Ciftcioglu
Segmentační tendence a procesy na trhu práce v České republice (Segmentation Tendencies and Processes on the Labour Market in the Czech Republic) pp. 804-816 Downloads
Tomáš Sirovátka
Standardní makroekonomické modely a jejich aplikace na podmínky české ekonomiky v letech 1993-1996 (Standard Macroeconomic Model and their Application to the Conditions of the Czech Economy in 1993-1996) pp. 817-835 Downloads
Lubos Komarek
Reforma penzijního systému (Pension System Reform) pp. 836-861 Downloads
Vladimír Kreidl
Financování nemocnic: léta devadesátá (Financing of Hospitals in the Nineties) pp. 862-868 Downloads
Martin Dlouhý
Aplikace opční metodologie na odhady hodnoty a jmění firem (Applications of Option Pricing Methodology to the Valuation of Company Assets) pp. 869-882 Downloads
Zdenek Sid Blaha and Irena Jindrichovska
Práva k duševnímu vlastnictví a mezinárodní obchod (Intellectual Property Rights and International Trade) pp. 883-892 Downloads
Ivo Šroněk

Volume 1997, issue 5, 1997

Česká ekonomika v Evropě 1. poloviny 90. let (Czech Economy in Europe in the First Half of the 1990s) pp. 631-656 Downloads
Vladimír Nachtigal
Inflace a mechanismus měnových kurzů (Inflation and Exchange Rate Mechanism) pp. 657-668 Downloads
Evžen Kočenda
Evropská unie a transformační výzvy druhé poloviny 90. let (European Union and Transformation Challenges of the Second Half of the 1990s) pp. 669-682 Downloads
Jaroslav Jakš
Veřejná politiky v oblasti výzkumu a vývoje v oligopolním průmyslu (Public Policy Towards R & D in Oligopolistic Industry) pp. 683-698 Downloads
Dermot Leahy and J. Peter Neary
Vývoj hrubého domácího produktu z hlediska přispění jednotlivých faktorů (The GDP Development from the Point of View of the Contribution of Individual Factors) pp. 699-707 Downloads
Richard Hindls and Stanislava Hronová
Financování českého zemědělství - ekonometrická evidence (Financial Flows in Czech Agriculture - Econometric Evidence) pp. 708-718 Downloads
Karel Janda, Hana Sklenková and Jaroslav Vigner
Inflace v České republice v polovině devadesátých let (Inflation in the Czech Republic in the Mid-Nineties) pp. 719-721 Downloads
Josef Arlt
Dynamický agregátní model (Dynamic Aggregate Model) pp. 725-732 Downloads
Dragiša Stojanovič
Kointegrace v jednorovnicových modelech (Co-integration in One-equation Models) pp. 733-746 Downloads
Josef Arlt

Volume 1997, issue 4, 1997

Stav ekonomické transformace zemí střední Evropy z hlediska vstupu do Evropské unie - vědecký seminář (State of Central European Economic Transformation from the Standpoint of Entering EU - Scientific Seminar) pp. 473-532 Downloads
Editors
Vývoj platební bilance ČR v období 1990-1996 pohledem modelu IS-LM-BP (Balance of Payments Development in the CR between 1990-1996 Through IS-LM-BP Model) pp. 533-547 Downloads
Martin Mandel and Vladimír Tomšík
Návrh segmentů strukturálního makroekonomického modelu České republiky (Project of Segments of Structural Macroeconomic Model of the Czech Republic) pp. 548-562 Downloads
Lubos Komarek
Privatizace obecních bytů v Maďarsku (The Privatisation of Hungary's Public Housing) pp. 563-580 Downloads
Zsuzsa Dániel
Bohatství národů Adama Smithe II (Adam Smith's Wealth of Nations II) pp. 581-591 Downloads
Robert Holman
Modelování dynamických procesů - problém dat (Modelling of Dynamic Processes - Problems with Data) pp. 592-602 Downloads
Václava Pánková

Volume 1997, issue 3, 1997

Makroekonomická analýza české ekonomiky 1996 (Macroeconomic Analysis of Czech Economy in 1996) pp. 307-350 Downloads
Mojmír Hájek a Kol.
Placení účtu za gulášový komunismus II (Paying the Bill for Gulash-Communism II) pp. 351-373 Downloads
János Kornai
Mezibankovní spolupráce při riziku úpadku bank (Risk of Contagious Failures and Interbank Cooperative Arrangements) pp. 374-389 Downloads
Olivier de Bandt
Reakce rezidentů a nerezidentů na rozšíření fluktuačního pásma pro kurz české koruny (Residents and Non-residents Response to the Widening of the Exchange Rate Fluctuation Range of CZK) pp. 390-400 Downloads
Josef Jílek and Jiřina Jílková
Modelování poptávky českých domácností po finančních aktivech v období kuponové privatizace (Modelling of Czech Households Demand for Financial Assets in the Period of Voucher Privatisation) pp. 401-410 Downloads
Chris Allen and Katerina Smidkova
Podoba a vlastnosti faktorů produkční funkce (Main Features of Production Function Factors) pp. 411-424 Downloads
Jiri Reznik
Bohatství národů Adama Smithe (Adam Smith's Wealth of Nations) pp. 425-435 Downloads
Robert Holman
Kameralismus a ekonomické myšlení v Čechách (Cameralism and Economic Thinking in Bohemia) pp. 436-447 Downloads
Jaroslav Krameš

Volume 1997, issue 2, 1997

Placení účtu za gulášový komunismus (Paying the Bill for Gulash-Communism) pp. 153-170 Downloads
János Kornai
Substituce měny ve východní Evropě (Currency Substitution in Eastern Europe) pp. 171-182 Downloads
Bas van Aarle and Nina Budina
Aktivní politika na trhu práce, sladění nabídky s poptávkou a tzv. český zázrak (Active Labour Market Policies, Job Matching and the Czech Miracle) pp. 183-192 Downloads
Tito Boeri and Michael Burda
Centrální banky a využití ražebného? studie tří transformujících se ekonomik (Central Banks and the Use of Seigniorage: A Study of Three Economies in Transition) pp. 193-206 Downloads
Eduard Hochreiter, Riccardo Rovelli and Georg Winckler
Úloha komerčních bank v procesu transformace české ekonomiky (The Role of Commercial Banks in the Czech Economy Transformation Process) pp. 207-224 Downloads
Petr Chvojka
Makroekonomické efekty platební neschopnosti: dynamický model (Macroeconomic Effects of Insolvency: Dynamic Model) pp. 225-238 Downloads
Ales Bulir
Reklama v situaci dynamického duopolu (Advertising in a Dynamic Duopoly) pp. 239-254 Downloads
Maria Paz Espinosa and Petr Mariel
Vstup do Európskej Únie - ekonomická nevyhnutnou alebo politická ambícia Slovenskej republiky? (Entrance to the European Union - Economic Inevitability or Political Ambition of the Slovak Republic?) pp. 255-268 Downloads
Peter Baláž
Vývoj ruského nemarxistického ekonomického myšlení: 1890-1939 (Development of Russian Non-Marxists Thinking: 1890-1939) pp. 269-280 Downloads
Karel Půlpán
Regresní analýza nestacionárních ekonomických časových řad (Regressive Analysis of Non-stationary Economic Time Series) pp. 281-290 Downloads
Josef Arlt

Volume 1997, issue 1, 1997

Technologie a tržní struktura (Technology and Market Structure) pp. 29-45 Downloads
John Sutton
Regulace nabídky peněz prostřednictvím monetární báze (Long Run Relationship between the High-Power Money and the Money Supply) pp. 46-58 Downloads
Eva Ferreira, María-José Gutiérrez and Marta Regúlez
Zamyšlení nad ekonomickou transformací (Deliberations on Economic Transformation) pp. 59-73 Downloads
Čestmír Kožušník
Co nás může naučit čínská strategie přechodu k tržní ekonomice? (What can be learned from the chinese transition strategy to a market economy?) pp. 74-84 Downloads
Jan Adam
Trh práce v Japonsku (The Labour Market in Japan) pp. 85-96 Downloads
Michaela Janečková and Roland Berger
Teorie ekonomické rovnováhy (Economic Equilibrium Theory of Leon Walrase) pp. 97-118 Downloads
Robert Holman
Page updated 2023-01-29