EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 1999, issue 6, 1999

Povinné minimální rezervy (likvidita, měnová politika a dopad na státní rozpočet) (Reserve requirements (liquidity, monetary policy, and the impact on the state budget)) Downloads
Zbyněk Revenda
Makroekonomické dopady kapitálové přiměřenosti bank (Macroeconomic impacts of capital adequacy) Downloads
Josef Jílek and Jiřina Jílková
Úvod do teorie optimálního měnového prostoru (Introduction into the theory of optimum currency areas) Downloads
Martin Petráš
Efektivnost české sociální politiky (Effectiveness of the czech social policy) Downloads
Tomáš Sirovátka
Vlastnická dimenze společenské odpovědnosti (Dimensions of owners' social responsibility) Downloads
Václav Klusoň
Zkreslení dat v českém obchodu (Biases in czech trade data) Downloads
Jan Hanousek and Richard Podpiera
František Ladislav Rieger - zakladatel české ekonomické literatury (František Ladislav Rieger - a founder of czech economic literature) Downloads
Jaroslav Krameš
Privatizace ve zdravotním průmyslu USA (Privatization in the american health care industry) Downloads
Tomáš Macháček
Dezinflace a měnová politika (Disinflation and monetary policy) Downloads
Vratislav Izák
Světová konference o operačním výzkumu (World conference on operational research) Downloads
Petr Fiala
XVII. konference Lames v Mexiku (17th conference Lames in Mexico) Downloads
Václava Pánková
Nová střednědobá strategie pro oblast průmyslu a obchodu ČR (New short-term strategy for industry and trade) Downloads
Petr Soukup
Nová učebnice o centrálním bankovnictví (A new textbook of central banking) Downloads
Martin Mandel
Vývoj a otevřené problémy Evropské unie (Development and open problems of the European union) Downloads
Petr Soukup
Oceňování přírodních zdrojů (Evaluation of natural resources) Downloads
Antonín Dvořák
Jak vytvářet budoucnost (How to create the future) Downloads
Jan Truneček
Poválečný vývoj ekonomického systému v Japonsku (Postwar development of economic system in Japan) Downloads
Jiří Dědina

Volume 1999, issue 5, 1999

Podivné chování spotřeby v průběhu transformace (Strange behaviour of consumption during the transformation) Downloads
Kamil Janáček
Jsou finanční indikátory schopny předpovídat vývoj ekonomické aktivity? (Are financial indicators capable of predicting economic activity?) Downloads
Viktor Kotlán
Povinné minimální rezervy z vkladů v cizí měně (Reserve requirements on foreign currency deposits) Downloads
Josef Jílek and Jiřina Jílková
Odhad neoklasického modelu poptávky po penězích v české ekonomice (Neo-classical money demand model estimation in the czech economy) Downloads
Jan Kodera and Václava Pánková
Zapomenutý ekonom Karel Havlíček Borovský (The forgotten economist Karel Havlíček Borovský) Downloads
Ilona Bazantova
Reforma priemyselnej a obchodnej politiky - cesta riešenia finančnej krízy juhokórejskej ekonomiky (Reforming of the industrial and trade policy - the right way for the financial recovery of the South Korea economy) Downloads
Peter Baláž and Gu Suh Yong
Koncepce dlouhých vln J. A. Schumpetera (J. A. Schumpeter's concept of long waves) Downloads
Pavel Sirůček
Ekonomická analýza konkurence států (The economic analysis of the competition of states) Downloads
Jiri Reznik
Místní rozvoj (Local development) Downloads
Jaroslav Macháček
řízení a správa společností (Corporate governance) Downloads
Marie Bohatá and Martina Pechová
česká společnost ekonomická: rakouská škola a keynesovská tradice (Czech economic association: austrian school and keynesian tradition) Downloads
Martin Cihak
První sociální zpráva o vývoji naší polistopadové společnosti (First social report on our society development after november 1989) Downloads
Petr Soukup
Průvodce rizikovým a rozvojovým kapitálem (Guide to venture and development capital) Downloads
Petr Marek
Kvantitativní metody zdokonalování manažerského rozhodování (Quantitative methods for improving decision making of managers) Downloads
Jiří Dědina
Komplexní pojetí nákupního marketingu (Complex concept of purchasing marketing) Downloads
Oldřich Vávra
Vývoj ekonomického myšlení ve střední a východní evropě za reálného socialismu a po jeho pádu (Economic thought development in central and eastern europe during real socialism and after its fall) Downloads
Milan Sojka

Volume 1999, issue 4, 1999

Příprava české ekonomiky na vstup do Evropské unie a cenová konvergence (Convergence of the czech price level toward European union must be based on productivity) Downloads
Stanislava Janáčková
Dlouhodobá nezaměstnanost: další riziko české ekonomiky? (Long-term unemployment: a new problem of czech economy?) Downloads
Marie Frýdmanová and Eva Zamrazilová
Fiskální multiplikátor v malé otevřené ekonomice v režimu pevného měnového kursu (Fiscal multiplier in the small open economy under fixed exchange rates) Downloads
Karel Brůna
Stabilní preference a proměnlivé restrikce - přístup Gary S. Beckera (Stable tastes and variable restrictions - G. S. Becker's approach) Downloads
Mojmír Hampl
Cena a produktivita práce v poľnohospodárstve - komparatívna výhoda lacnej prace (Price and labour productivity in agriculture - comparative advantage of cheap labour) Downloads
Andrej Havrila
Institucionalismus a nová institucionální ekonomie (Institutionalism and new institutional economics) Downloads
Milan Sojka
Spor o metodu mezi Rakouskou ekonomickou školou a Německou historickou školou jako nejvýznamnější metodologický spor v dějinách ekonomie (Battle of methods between the Austrian school of economics and the German historical school as the most important methodological dispute in history of economics) Downloads
Marek Loužek
K výuce makroekonomie na vybraných univerzitách v Německu, Rakousku a Švýcarsku (To teaching of macroeconomics at selected universities in Germany, Austria and Switzerland) Downloads
Mojmir Helisek
Minulost, přitomnost a budoucnost řízení (The past, the present and the future of management) Downloads
Jan Truneček
Kniha veskrze současná (The very contemporary book) Downloads
Jaroslav Daňhel
Postavení a úloha člověka jako úkol managementu (The position and the role of a man as the problem for management) Downloads
Jiri Reznik
Návrh reformy elektroenergetického sektoru v České republice (The proposal of the electroenergy sector reform in the Czech republic) Downloads
Miroslav Zajicek
Management kvality v kostce (Management of the quality put in a nutschell) Downloads
Jaromír Veber
Euro: aktuální příručka pro podnikatele (Euro: topical guide for businessmen) Downloads
Martin Mandel

Volume 1999, issue 3, 1999

Vnější nerovnováha: cena za konsolidaci (The external imbalance: painful consolidation) Downloads
Eva Zamrazilová
Vliv měnové a kurzové politiky na reálnou ekonomiku v Maďarsku, Polsku a České republice (Influence of the monetary and the exchange rate policies on the real economy in Hungary, Poland and the Czech republic) Downloads
Vladimír Tomšík
Povinné minimální rezervy v instrumentariu SBČS a ČNB (Reserve requirements in the SBCS and CNB instrumentaria) Downloads
Mojmír Hampl
Vývoj peněžního multiplikátoru v podmínkách pevného měnového kurzu a rozšířeného fluktuačního pásma (The behaviour of the money multiplier under fixed exchange rates and extended fluctuation limit) Downloads
Helena Horská
Dopad květnových turbulencí roku 1997 na hospodaření bank v ČR (Impact of may turbulences in 1997 on profit and loss of banks in the Czech republic) Downloads
Josef Jílek and Jiřina Jílková
Využití systému krátkodobých statistických zjišťování k odhadům národohospodářských agregátů (The use of the system of short-term statistical surveys for estimations of national economy aggregates) Downloads
Stanislava Hronová, Richard Hindls and Josef Kozák
Mezní užitek v originálním pojetí Carla Mengera (Marginal utility theory in original conception of Carl Menger) Downloads
Martin Pěchouček
Zkoumání dlouhých vln v meziválečném období (Study of long waves in the interwar period) Downloads
Pavel Sirůček
Místo Albína Bráfa ve vývoji českého ekonomického myšlení (The place of Albín Bráf in the development of the czech economic thought) Downloads
Jaroslav Krameš
Francois quesnay a jeho tableau économique (François quesnay and his economic chart) Downloads
Vladimír Choluj
Kvantitativní metody v ekonomice (Quantitative methods in economics) Downloads
Petr Fiala
Česká společnost ekonomická: měření vlivu minimální mzdy na trhu práce (Czech economic association: measurement of the influence of minimum wage on labour market) Downloads
Martin Cihak
Řízení a organizace výrobního procesu Downloads
Jiří Dědina
Zajímavá publikace o statistice Downloads
Ilja Novák
Publikace spojující obecnou ekonomii a management Downloads
Jaromír Veber
Jak se při finančním řízení vyvarovat zbytečných chyb Downloads
Jitka Srpová
Vliv sociologie na vývoj ekonomického myšlení Downloads
Karel Müller

Volume 1999, issue 2, 1999

Česká ekonomika v r. 1999: nesnadná cesta k oživení (How to revive the czech economy in 1999) Downloads
Kamil Janáček, Martin Cihak, Marie Frýdmanová, Tomas Holub and Eva Zamrazilová
Odpisová politika - faktor ovlivňující ekonomický růst, inflaci a strukturu ekonomiky v ČR (Influence of the depreciation policy on the economic growth, inflation and economic structure in the czech republic) Downloads
Stanislav Šaroch
Tržní koncentrace ve zpracovatelském průmyslu České republiky a antimonopolní politika (Market concentration in manufacturing of the czech republic and antimonopoly policy) Downloads
Alena Zemplinerova
Důsledky finanční krize v Asii pro liberalizaci pohybu kapitálu (Financial crisis in asia and capital account liberalization) Downloads
Jiří Jonáš
Od egoismu k izolacionismu (From egoism to izolationism) Downloads
Jiri Reznik
Modelování vyjednávacího procesu s více hodnotícími kritérii (Modelling of a negotiation process with multiple evaluation criteria) Downloads
Petr Fiala
Mezinárodní institut pro aplikovanou systémovou analýzu a jeho aktivity (International institute for applied systems analysis and its activities) Downloads
Petr Fiala
Česká společnost ekonomická: dlouhodobý růst (Czech economic association: long-term growth) Downloads
Martin Cihak
Vývoj ekonomického myšlení v českých zemích (Evolution of economic thought in the czech lands) Downloads
Milan Sojka
české a světové bankovnictví v devadesátých letech (Czech and world banking sector in the 1990s) Downloads
Petr Musílek
Vývoj finančního a bankovního sektoru ve středo- a východoevropských zemích pohledem západních ekonomů (Financial and banking sector in central and east european countries viewed by western economists) Downloads
Vladimír Tomšík
Moderní učebnice teorií růstu (Modern textbook on growth theories) Downloads
Stanislav Šaroch
Privatizace ve střední a východní Evropě (Privatization across central and eastern Europe) Downloads
Lubomir Lizal

Volume 1999, issue 1, 1999

Míra investic, míra ekonomického růstu a souhrnná efektivnost kapitálu (The rate of investment, rate of growth and the aggregate efficiency of fixed capital) Downloads
Miroslav Kalous
Vzdělávání ekonomů s evropskou dimenzí (Education of Economists with the European Dimension) Downloads
Jaroslava Durčáková
Sympozium o rozšíření Evropské unie (Symposium on the Enlargement of the European Union) Downloads
Miroslav Maňas
Evropská konference o o operačním výzkumu (European Conference on Operational Research) Downloads
Petr Fiala
Komplexní pohled na hospodářskou politiku Japonska (Complex View of the Economic Policy of Japan) Downloads
Milan Žák
Ekonomická transformace z pohledu sociologa (Economic Transformation Viewed by a Sociologist) Downloads
Petr Soukup
Národní hospodářství očima systému národního účetnictví (National Economy Seen through the National Accounting System) Downloads
Vojtěch Spěváček
Přístupy k ekonomické a prostorové analýze (Attitudes towards Economic and Spacial Analysis) Downloads
Jitka Koderová
Manažer a informatika (Manager and Information Science) Downloads
Jitka Srpová
Studium chování lidí v pracovních kolektivech (Study of Human Behaviour in the Working Collectives) Downloads
Jiří Dědina
Dluhově přizpůsobený reálný devizový kurz české koruny (Debt adjusted real exchange rate of the czech currency) Downloads
Jan Frait and Lubos Komarek
Analýza sektorových indexů na Pražské burze cenných papírů (Analysis of sectorial indexes at Prague stock exchange) Downloads
Jiří Trešl
Ženy a mzdová diskriminace (Women and wage discrimination) Downloads
Zuzana Dvořáková
Zahraniční obchod Československa 1918 - 1937 (Czechoslovak foreign trade (1918-1937)) Downloads
Jiří Kosta
Analýza regionální ekonomické struktury (Analysis of regional economic pattern) Downloads
Jaroslav Macháček
Kredibilita a reputace měnové politiky (Credibility and reputation of monetary policy) Downloads
Paul Levine
Počátky zkoumání dlouhých vln (The beginnings of study of long waves) Downloads
Pavel Sirůček
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1998 (Nobel Prize Winner for Economics in 1998) Downloads
Marie Bohatá
Page updated 2023-01-29