EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2007, issue 6, 2007

Ke kritice používání konceptu solidarity a diskriminace v intertemporální analýze tzv. globálních problémů (Towards a critique of the concepts of solidarity and discrimination as applied in inter-temporal analyses of the so-called global problems) pp. 723-750 Downloads
Václav Klaus and Dušan Tříska
Testování slabé formy efektivnosti na českém akciovém trhu (Testing the weak form of efficient market hypothesis for the czech stock market) pp. 751-772 Downloads
Tran Van Quang
Test slabé formy efektivnosti středoevropských akciových trhů (Weak-form efficiency test in the central european capital markets) pp. 773-791 Downloads
Jan Hájek
Konstrukce výnosové křivky pomocí vládních dluhopisů v České republice (Vield curve construction using government bonds in the Czech republic) pp. 792-808 Downloads
Jiří Málek, Jarmila Radová and Filip Štěrba
Vliv zveřejněných informací na výnosovou křivku (The impact of fresh releases on the yield curve) pp. 809-828 Downloads
Vladimír Pikora
Úrokový transmisní mechanismus a řízení úrokové marže bank v kontextu dezinflační politiky České národní banky (The interest rate transmission mechanism and the management of interest margin in the context of Czech national bank disinflation policy) pp. 829-851 Downloads
Karel Brůna

Volume 2007, issue 5, 2007

Přímé zahraniční investice v české ekonomice: rizika duality a role trhu práce (Foreign direct investments in the czech republic: selected macroeconomic issues) pp. 579-602 Downloads
Eva Zamrazilová
Struktura výroby, vnitroodvětvový obchod a jejich relevance pro teorii optimálních měnových oblastí (Structure of production, intraindustry trade and their relevance for the optimum currency areas theory) pp. 603-624 Downloads
Miroslav Kollár
Dodatečné zdanění nejistých osobních příjmů v důsledku daňové progrese (The penalty on risky personal income due to tax rate progression) pp. 625-636 Downloads
Jan Vlachý
Konkurenceschopnost regionů a možnosti jejího hodnocení (Competitiveness of regions and possibilities of its evaluation) pp. 637-658 Downloads
Milan Viturka
Ekonomie náboženství - je hypotéza sekularizace opodstatněná? (Economics of religion - is the secularization hypothesis tenable?) pp. 659-680 Downloads
Marek Loužek
Efektivnost obecních obchodních společností při poskytování služeb (The effectiveness of the municipal firms in providing the services) pp. 681-693 Downloads
Jan Pavel
Komplexní systémy v teoriích F. A. Hayeka a H. A. Simona (Complex systems in the theories of F. A. Hayek and H. A. Simon) pp. 694-707 Downloads
Julie Chytilová and Natálie Reichlová

Volume 2007, issue 4, 2007

Strukturální charakteristika nabídkové strany české ekonomiky (Supply side of the czech economy - structural characteristics) pp. 435-457 Downloads
Marek Rojíček
Systém pojištění vkladů v České republice: historie, současný stav a porovnání s Evropskou unií (The deposit guarantee-scheme in the Czech republic: history, status quo and comparison with the european system) pp. 458-472 Downloads
Jiri Hlavacek
Odhad potenciálneho produktu a produkčnej medzery v slovenských podmienkach (Estimation of potential product and output gap in slovak conditions) pp. 473-489 Downloads
Emília Zimková and Jaroslav Barochovský
Analýza konkurencieschopnosti slovenského spracovateľského priemyslu (The competitive abilities analysis of processing industry of the Slovak republic) pp. 490-507 Downloads
Viktória Bobáková and Jaroslava Hečková
Problémy mezi národního obchodu sever - jih jako hlavní příčina potíží světové obchodní organizace (Problems of north-south international trade as the main reason of world trade organization difficulties) pp. 508-525 Downloads
Jiří Fárek and Jaroslav Foltýn
Neoklasická ekonomie a ochrana životního prostředí (Neoclassical economy in environmental protection) pp. 526-538 Downloads
Jan Slavík
Za obzor neoklasické ekonomie: cesta k principům nové institucionální ekonomie (Beyond the horizon of neoclassical economics: navigation to principles of the new institutional economics) pp. 539-557 Downloads
František Svoboda

Volume 2007, issue 3, 2007

Existence procesu učení na umělém akciovém trhu (Existence of the learning process at a proxy stock market) Downloads
Evžen Kočenda and Jan Hanousek
Integrace devizových trhů vybraných nových členských zemí Evropské unie (Integration of the foreign exchange markets of the selected EU new member states) Downloads
Zlatuse Komarkova and Lubos Komarek
Postrádáme kursovou politiku? Dopad přizpůsobení běžného účtu na obchodovatelný a neobchodovatelný sektor v měnové unii (Are we missing exchange rate policy? The impact of current account adjustment on tradable and nontradable sector in monetary union) Downloads
Jaromír Šindel
Technologická náročnost a zahraniční investice v konkurenční výhodě České republiky (Technology intensity and fdi in the Czech Republic competitive advantage) Downloads
Anna Kadeřábková
Představuje lidský kapitál konkurenční výhodu ČR? (Does human capital create competitive advantage of the Czech Republic?) Downloads
Zdeňka Matoušková
Transitivity and dominance: normative and empirical position of two cornerstones of economic models of decision-making Downloads
Michal Skořepa

Volume 2007, issue 2, 2007

Ekonomie a štěstí: proč více někdy není lépe (Economics and Happiness: Why More is Sometimes not Better) pp. 147-163 Downloads
Lubomir Mlcoch
Podmínky podnikání v české republice při hodnocení institucionální kvality (Doing Business in the Czech Republic - an Assessment of Institutional Quality) pp. 164-182 Downloads
Anna Kadeřábková and Václav Šmejkal
Monetární teorie cyklu, dluhový problém a finanční krize (Monetary Cycle Theory, Debt Problem and Financial Crises) pp. 183-205 Downloads
Pavel Dvořák
Reálná a nominální konvergence v zemích středoevropské pětky (Real and Nominal Convergence of the Cee Countries) pp. 206-225 Downloads
Růžena Vintrová
Jednoduchý model interakce CPI a PPI: aplikace na měsíční data zemí EU (A Simple Model of Interaction Between CPI and PPI: Application to Monthly Data of EU Countries) pp. 226-244 Downloads
Petr Kadeřábek
Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie o spôsobe zabezpečovania služieb vo veľkých slovenských mestách (Factors Influencing Decisions on Services Provision in major Slovak Cities) pp. 245-262 Downloads
Emília Sičáková-Beblavá and Miroslav Beblavý
Operabilita pojmu tržní hodnoty v intencích standardizace oceňování (To the Operability of Market Value in Terms of Standardization of Valuation) pp. 263-274 Downloads
Tomáš Krabec

Volume 2007, issue 1, 2007

Měnová politika, změny trendové inflace a nestabilita úrokových relací: analýza dynamiky dlouhodobých úrokových sazeb v kontextu změn repo sazby české národní banky (Monetary policy, trend inflation changes and volatility of interest rates relations: an analysis of long-term interest rate dynamics in the context of changes in czech national bank repo rate) pp. 3-22 Downloads
Karel Brůna
Reálná konvergence České republiky k Evropské unii v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi (Real convergence of the Czech republic to the EU in comparison with the other new member countries) pp. 23-40 Downloads
Ctirad Slavik
Regionálna integrácia a intra-regionálny obchod: komparatívna analýza (Regional integration and intra-regional trade: a comparative analysis) pp. 41-59 Downloads
Saleh Obadi
Využití analýzy obalu dat pro hodnocení efektivnosti českých nemocnic (Use of data envelopment analysis for efficiency evaluation of czech hospitals) pp. 60-71 Downloads
Martin Dlouhý, Josef Jablonský and Ivana Novosádová
Opomíjená heterogenita lidí aneb proč Afrika dlouhodobě neroste (On omitted heterogeneity and lack of growth in sub-saharan Africa) pp. 72-90 Downloads
Michal Bauer and Julie Chytilová
Max Weber ekonom (Max Weber - an economist) pp. 91-105 Downloads
Marek Loužek
Zpochybnění deskriptivnosti teorie očekávaného užitku (Doubts about the descriptive validity of the expected utility theory) pp. 106-120 Downloads
Michal Skořepa

Volume 2006, issue 6, 2006

Přímé zahraniční investice a vnější rovnováha v tranzitivní ekonomice: aplikace teorie životního cyklu (Foreign direct investment and the external balance in a transition economy: the application of life cycle theory) pp. 723-741 Downloads
Martin Mandel and Vladimír Tomšík
Makroekonomická rovnováha české ekonomiky v letech 1995 až 2005 (Macroeconomic balance of the czech economy in the years 1995-2005) pp. 742-761 Downloads
Vojtěch Spěváček
Výdaje na sociální péči - nové státy Evropské unie a Česká republika (Expenditure on social protection-new EU member states and the Czech republic) pp. 762-777 Downloads
Vratislav Izák and Eva Dufková
Inovační výkonnost nových členských zemí EU - situace ČR (Innovation performance of new EU memeber countries - situation in the Czech republic) pp. 778-801 Downloads
Karel Müller
Dynamika konvergence cenové úrovně ČR a strategie přistoupení k eurozóně (Price level convergence dynamics in the CR and the accession strategy to the euro-zone) pp. 802-815 Downloads
Michal Pazour
Úrokové diferenciály a zadlužení v eurozóně (Interest rate differentials and the debt in the euro-zone) pp. 816-833 Downloads
Jan Kubíček
Challenges of globalization, euroregional cross-border cooperation and foreign investment Downloads
Jiří Fárek

Volume 2006, issue 5, 2006

Institucionální aspekty nové komparativní ekonomie: ČR a EU (Institutional aspects of new comparative economy: Czech republic and European union) pp. 583-609 Downloads
Milan Žák and Petr Vymětal
Politická ekonómia slovenského kapitalizmu: inštitucionálna a evolučná perspektíva (Political economy of the slovak capitalism from perspective of the institutional and evolutionary economics) pp. 610-631 Downloads
Vladimír Baláž
Ekonomické souvislosti revitalizace brownfields (Economic context of brownfields revitalization) pp. 632-645 Downloads
Petra Rydvalová and Miroslav Žižka
Diskriminace žen v ekonomické teorii vybrané problémy (The economics of sex discrimination) pp. 646-660 Downloads
Dagmar Brožová
Národní nebo individuální zájem: případ prvorepublikového Československa (National or individual interest: the case of the first- republic Czechoslovakia) pp. 661-678 Downloads
Antonie Doležalová
Teória transakčných nákladov a jej vplyv na stratégie nadnárodných spoločností (Transaction costs theory and its impact on strategies of multinational enterprises) pp. 679-690 Downloads
Dagmar Lesáková

Volume 2006, issue 4, 2006

Velká transformace střední a východní Evropy: úspěch a zklamání (The great transformation of central and eastern Europe: success and disappointment) pp. 435-466 Downloads
János Kornai
Rozdělení, privatizace podniků a jejich výkonnost (Breakups, privatization and firms" performance) pp. 467-489 Downloads
Jan Hanousek, Evžen Kočenda and Jan Svejnar
Hlavní ekonomické důsledky pořádání letních olympijských her v Praze v roce 2016 (Prague summer olympic games 2016: economic impact study) pp. 490-507 Downloads
Stepan Jurajda, Lubomir Lizal, Daniel Münich and Petr Zemcik
Ropa a jej postavenie v globalizácii svetového hospodárstva (Oil and its position in the process of globalization of the world economy) pp. 508-528 Downloads
Peter Baláž and Andrej Londarev
Současná situace na ropném trhu (Contemporary situation on the oil market) pp. 529-541 Downloads
Martina Vašendová and Libor Žídek
Význam základní klasifikace ukazatelů pro korektní interpretaci vzájemných odlišností jejich hodnot (Importance of the basic classification of indicators for the correct interpretation of the mutual differences between their values) pp. 542-548 Downloads
Lubomír Cyhelský and Vladimíra Valentová

Volume 2006, issue 3, 2006

Polemika se Svetozarem Pejovichem o transformační, tedy neklasické privatizaci (A polemic with svetozar pejovich on the transformational, i.e. non-classical privatization) pp. 291-306 Downloads
Václav Klaus and Dušan Tříska
Půlstoletí vývoje světových peněz (Half a century of the world money development) pp. 307-325 Downloads
Jan Frait and Lubos Komarek
Monetární přístup k inflaci - střednědobý strukturální model v otevřené ekonomice (příklad České Republiky v letech 1996-2004) (Monetary approach to inflation: A medium-term structural model in a small open economy (the case of the Czech Republic in 1996-2004)) pp. 326-338 Downloads
Josef Arlt, Jan Kodera, Martin Mandel and Vladimír Tomšík
Produkt, kapitál a cenový pohyb v jednoduchém modelu uzavřené ekonomiky (Product, capital stock and price dynamics in a simple model of closed economy) pp. 339-350 Downloads
Jan Kodera and Miloslav Vošvrda
Teorie peněz Josefa Macka a jeho názory na monetární politiku (Theory of money of Josef Macek and his monetary policy view) pp. 351-365 Downloads
Milan Sojka
Příspěvek k problematice optimálního zdanění (A note on the optimal taxation theory) pp. 366-381 Downloads
Hana Bruhova Foltynova and Jan Bruha
Nové prvky v architektuře pojistných trhů v současné globalizační éře (New elements in global architecture of isurance markets) pp. 382-393 Downloads
Eva Ducháčková and Jaroslav Daňhel
Hodnocení ekonomických pracovišť a ekonomů: Koho, proč, čím a jak (A survey of rankings of economic departments: Global, american, european and national) pp. 394-414 Downloads
Martin Gregor

Volume 2006, issue 2, 2006

Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004 (Macroeconomic development of the Czech republic in the years 1996-2004) pp. 147-169 Downloads
Vojtěch Spěváček, Růžena Vintrová, Mojmír Hájek and Václav Žďárek
Zdroje růstu, souhrnná produktivita faktorů a struktura v České republice (Sources of economic growth, total factor productivity and structure in the Czech republic) pp. 170-189 Downloads
Mojmír Hájek
Předem odsouzeno k neúspěchu: měření šedé ekonomiky tranzitivních zemí pomocí makroekonomických metod (Mission impossible: measuring the informal sector in a transition economy using macro methods) pp. 190-203 Downloads
Jan Hanousek and Filip Palda
Efekty státní podpory podniků (Effects of state aid to enterprises) pp. 204-213 Downloads
Alena Zemplinerova
Ceny v obchodě České republiky se zeměmi Evropské unie (Prices in trade of the Czech republic with member countries of the European union) pp. 214-226 Downloads
Václav Nešvera
Formalizovaný model tranzitívnej ekonomiky - prípad SR (Formal model of economy in transition - case of Slovak republic) pp. 227-246 Downloads
Mikulas Luptacik, Viliam Páleník, Vladimír Kvetan, Ján Ďuraš, Jana Hrivnáková and Peter Ondko
Má důchodová reforma se zadlužením smysl? (Has pension reform with indebtedness a sense?) pp. 247-260 Downloads
Marek Loužek
Ochrana životního prostředí v ekonomické teorii (Environmental protection in economic theory) pp. 261-273 Downloads
Eliška Kotíková

Volume 2006, issue 1, 2006

Rizika a výzvy měnové strategie k převzetí eura (Risks and challenges of monetary strategy for euro adoption) pp. 3-21 Downloads
Oldrich Dedek
The failings of legal centralism for helping stock markets in transition pp. 22-34 Downloads
Edward Stringham and Peter Boettke
The political economy of moral hazard pp. 35-47 Downloads
Jörg Guido Hülsmann
Model nepozorovaných komponent a jeho využití při identifikaci společných trendů časových řad (The model of unobservable components and its use for identification of time series common trends) pp. 48-55 Downloads
Josef Arlt and Petr Pokorný
Petrohradský paradox a rovná daň (Petersburg paradox and equal taxation) pp. 56-62 Downloads
Jiří Nečas
Manažerské modely firmy (Managerial models of the firm) pp. 63-86 Downloads
Vít Pošta
Riziko a nejistota ve strategickém rozhodování (Risk and uncertainty in strategic decision making) pp. 87-107 Downloads
Jiří Fotr and Lenka Švecová
Manažerské účetnictví: vývoj ve světle změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb (Management accounting: development in the light of changes of undertaking enviroment and managerial needs) pp. 108-123 Downloads
Bohumil Král
Page updated 2023-01-27