EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2005, issue 6, 2005

Friedrich von Wiesers's theory of socialism: A magnificent failure pp. 723-732 Downloads
Samuel Bostaph
Makroekonomické aspekty porodnosti (Macroeconomic aspects of fertility) pp. 733-746 Downloads
Marek Loužek
Vztah deficitu běžného účtu platební bilance a rozpočtového deficitu - analýza panelových dat (The relationship of budget deficit and current account balance - panel data analysis) pp. 747-764 Downloads
Josef Arlt and Markéta Arltová
Principy modelů nové ekonomické geografie (Principles of new economic geographic models) pp. 765-780 Downloads
Michal Andrle
Sklon k spotrebe v sektore domácností na Slovensku (Propensity to consume in household sector in Slovakia) pp. 781-791 Downloads
Anna Vladová
Subregionalismus v EU a APEC (Subregionalism in EU and APEC) pp. 793-809 Downloads
Eva Cihelková and Pavel Hnát
Teoretické koncepce hospodářské soutěže (Theoretical concepts of economic competition) pp. 811-825 Downloads
Patrik Paneš
Procesy globalizace ve světové ekonomice (Processes of globalization in the world economy) pp. 826-841 Downloads
Pavel Breinek

Volume 2005, issue 5, 2005

Česká ekonomika: rok po vstupu do EU (Czech economy: first year after the EU entry) pp. 579-600 Downloads
Kamil Janáček and Eva Zamrazilová
Tobinovo Q - teorie a aplikace (Tobin´s Q - theory and application) pp. 601-608 Downloads
Václava Pánková
Institucionální pohled na systémy zdravotní péče (Health care systems - an institutional view) pp. 609-616 Downloads
Tomáš Krabec
Nezávislost versus odpovědnost Evropské centrální banky - existuje řešení? (Independence versus accountability of the European central bank - is there any solution?) pp. 617-633 Downloads
Martin Kvizda
Teoretické prístupy k ekonomike dobrovoľníctva ako fenoménu sociálnej práce (Theoretical approaches to the economics of volunteering as a social labour phenomenon) pp. 634-645 Downloads
Eva Macková and Vojtech Stanek
Model multiplikace regionálních spotřebních výdajů (Model of regional consumption expenditures multiplier) pp. 647-660 Downloads
Jan Cadil
Vazba mezi právem, ekonomií a hospodářstvím (Linkage of law, economics and economy) pp. 661-674 Downloads
Lukáš Bortel
Budoucnost ekonomického hodnocení investic (Future of investments evaluation) pp. 675-685 Downloads
Antonín Stehlík
Evropská měnová unie z post-keynesovské perspektivy (European monetary union from post keynesian perspective) pp. 687-701 Downloads
Jan Zapal

Volume 2005, issue 4, 2005

O ekonomické odpovědnosti (A Word of Economic Responsibility) pp. 435-458 Downloads
Václav Klusoň
Mechanismus stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky (The stabilization mechanism of ultra short-term interest rates in the context of Czech national bank's repo tenders) pp. 459-476 Downloads
Karel Brůna
Mezní efektivní daňové sazby zaměstnanců na českém a slovenském pracovním trhu v období transformace (Marginal effective tax rates on employees on czech and slovak labour market in the period of transformation) pp. 477-494 Downloads
Jan Pavel and Leos Vitek
Typologie a příjmové postavení zemědělských domácností v České republice (Typology and income situation of farm households in the Czech republic) pp. 495-511 Downloads
Emil Divila and Tomáš Doucha
Politika inovácií v Slovenskej republike (Innovation policy in the Slovak republic) pp. 513-526 Downloads
Vladimír Baláž
Karel Kouba a jeho místo v českém ekonomickém myšlení (Karel Kouba and his position in the czech economic thought) pp. 527-543 Downloads
Michal Bauer
Instituce a výkonnost (Institutions and performance) pp. 545-566 Downloads
Petr Vymětal and Milan Žák

Volume 2005, issue 3, 2005

Dynamický model nekryté úrokové parity (teorie a empirická verifikace v tranzitivních ekonomikách) (Dynamic model of uncovered interest rate parity (theory and empirical verification in the transitive economies)) pp. 291-303 Downloads
Jaroslava Durčáková, Martin Mandel and Vladimír Tomšík
Vliv rozpočtového deficitu na devizový kurz (The impact of budget deficit onto the exchange rate) pp. 305-322 Downloads
Karel Vít
Porovnanie prístupov na výpočet hodnoty v riziku menových portfólií (Comparison of approaches for value-at-risk estimation of foreign exchange portfolios) pp. 323-336 Downloads
Marián Rimarčík
Nerovnováha na trhu práce jako důsledek racionálního chování (model substitučního vztahu mezi výší mzdy a kvalitou monitoringu) (Non-clearing equilibrium on the labour market as a consequence of rational behaviour (model of trade-off between wage level and monitoring)) pp. 337-347 Downloads
Julie Chytilová
Příspěvek do diskuse o reformě penzijního systému (Contribution to discussion on reform of pension system) pp. 349-368 Downloads
Michal Slavík and Radka Rutarová
Intelektuální vlastnictví jako překážka na cestě k prosperitě (Intellectual property as an obstacle to prosperity) pp. 369-382 Downloads
Josef Šíma
Vymezení a aktuální problémy informační ekonomiky (Definition and topical problems of the information economy) pp. 383-404 Downloads
Petr Očko
Rovnovážná cena fixního aktiva v rostoucí ekonomice (Equilibrium real price of a fixed asset in a growing economy) pp. 405-421 Downloads
Jan Kubíček

Volume 2005, issue 2, 2005

Nazrál čas k vyváženému hodnocení české privatizace? (Has the time come for a balanced view of the czech privatization?) pp. 147-162 Downloads
Marek Loužek
Nerovnováha běžného účtu platební bilance v členských státech eurozóny (The current account imbalance in the euro area member countries) Downloads
Jaromír Šindel
Proč centrální banky systematicky podstřelují svůj cíl (Why central banks undershoot their inflation targets) Downloads
Jiří Škop
Simulace vývoje výdajů a příjmů důchodového systému České republiky do roku 2050 (The simulation of the future development of expenditure and revenue of the czech pension security scheme up to 2050) Downloads
Radka Rutarová and Michal Slavík
Trh práce v nových spolkových zemích Německa (Labour market in new federal states of Germany) Downloads
Václav Lerch
Bola hospodárska reforma účinným nástrojom na riešenie finančnej krízy v Juhovýchodnej Ázii? (Was the economic reform sufficient instrument for solving the financial crisis?) Downloads
Peter Baláž and Martin Líner

Volume 2005, issue 1, 2005

Politické riziko v tranzitivních ekonomikách a v Evropské Unii (Political risk in transition economies and the European Union) Downloads
Milan Žák
Tendence a faktory vývoje hospodářského cyklu v České republice (Trends and factors of the business cycle development in the Czech Republic) Downloads
Slavoj Czesaný
ZvláŠtnosti vzniku českého kapitálového trhu (Specific features of the emerging of the czech capital markets) Downloads
Jan Pudlák and Pavel Neset
Nekonzistence cílování inflace a maastrichtských kritérií: Impossible trinity (Inconsistency of inflation targeting with the maastricht criteria: A case of impossible trinity) Downloads
Dana Viktorová
Nový Keynesovský model inflace a jeho empirické ověření (New-Keynesian model of inflation and its empirical verification) Downloads
Josef Arlt, Miroslav Plašil and Richard Horský
Ohodnotenie výkonnosti verejnej správy: Teoretické východiská a skúsenosti z experimentu v Slovenskej republike (Performance measurement in public administration: Selected theory and experience from Slovakia) Downloads
Juraj Nemec, Jozef Medveď and Markéta Šumpíková
Úvod do moderních přístupů analýzy časových řad: Stavově prostorové modely a Kalmanův filtr (Introduction to time series modeling: State space models and Kalman filter) Downloads
Michal Slavík

Volume 2004, issue 6, 2004

Budování institucí v České republice (Building institutions for the Czech Republic) Downloads
Jiří Havel
Výnosy z přímých zahraničních investic a jejich rozdělení v České republice (Foreign direct investment earnings and their division in the Czech Republic) Downloads
Filip Novotný
Význam forem diskontování v ekonomickém modelování (The role of discounting type in economic modelling) Downloads
Michal Andrle and Jan Bruha
Nastává při rozšíření Evropské unie paradox nových členů? (Does paradox of new members come into being during the EU enlargement?) Downloads
Marek Loužek
Rozvojové země v éře ekonomické globalizace (Developing countries in economic globalization era) Downloads
Jiří Fárek and Jaroslav Foltýn
Nový regionalismus: teorie a projevy ve světové ekonomice (New regionalism: theory and trends in the world economy) Downloads
Eva Cihelková
Metodologie Rakouské školy (Methodology of the Austrian school of economics) Downloads
Milan Říkovský

Volume 2004, issue 5, 2004

Perspektivy české ekonomiky po vstupu do Evropské unie (Perspectives of czech economy after entry to the European union) pp. 579-600 Downloads
Kamil Janáček and Eva Zamrazilová
Analýza citlivosti referenčních úrokových sazeb PRIBOR na změny repo sazby České národní banky (An analysis of PRIBOR interest rates sensitivity to changes in Czech national bank repo rate) pp. 601-621 Downloads
Jaroslav Brada and Karel Brůna
Systematická složka měnové politiky ČNB v režimu cílování inflace (Systematic part of CNB's monetary policy in inflation targeting regime) pp. 623-636 Downloads
David Navratil
Transformační zadluženost zemědělských podniků v České republice (Transformation debt of agricultural enterprises in the Czech republic) pp. 637-656 Downloads
Emil Divila
Bernard de Mandeville, Adam Smith a počestní darebové naší doby (Bernard de Mandeville, Adam Smith and virtuous knaves of our times) pp. 657-662 Downloads
Robert Holman
K postaveniu manažmentu rizika (To position of risk management) pp. 663-675 Downloads
Tatiana Varcholová
Německé zkušenosti z hospodářsko-politického poradenství (German experiences from economic policy consultancy) pp. 677-691 Downloads
Tomáš Krabec

Volume 2004, issue 4, 2004

Evropská měnová unie a rizika pro reálnou konvergenci (European monetary union and risks for real convergence) pp. 433-447 Downloads
Kamil Janáček and Stanislava Janáčková
Politická ekonomie investičních pobídek (Political economics of investment incentives) pp. 449-464 Downloads
Miroslav Plojhar and Martin Srholec
Vliv přijetí Společné zemědělské politiky Evropské unie na rozvoj české ekonomiky (The adoption effect of Common agricultural policy of the European union at development of the czech economy) pp. 465-481 Downloads
Tomáš Ratinger and Zdeněk Toušek
Postavenie fúzií a akvizícií v globalizácii svetového hospodárstva (Mergers and acquisition in the globalization of the world economy) pp. 503-520 Downloads
Peter Baláž
Ekonomická analýza práva (Economic analysis of law) pp. 519-531 Downloads
Robert Holman
Implementace mikroekonomické teorie ekonomické efektivnosti do teorie podnikohospodářské (The implementation of the microeconomics theory of the economic efficiency to the business economics) pp. 521-530 Downloads
Petr Suchánek
Ražebné ve spojitém čase (Seigniorage in continuous time) pp. 531-536 Downloads
Petr Mach and Tomáš Hanzák
Současné trendy v historiografii ekonomie (Current trends in the historiography of economics) pp. 543-560 Downloads
Michał Brzeziński
Soudobá makroekonomie a teorie optimálního řízení (Contemporary macroeconomics and optimal control theory) pp. 551-561 Downloads
Michal Slavík

Volume 2004, issue 3, 2004

Indikátory hlasovací síly v Evropské unii (Voting power indicators in the European union) pp. 291-312 Downloads
Marek Loužek
Zahraniční investice a náchylnost k měnovým krizím: zkušenosti tranzitivních ekonomik (Foreign investment and perceptions of vulnerability to foreign exchange crises: evidence from transition economies) pp. 313-329 Downloads
Josef Brada and Vladimír Tomšík
Zahraničnoobchodný efekt vstupu Slovenska do colnej únie Európskej únie (Foreign trade effect of Slovakia accession to the EU custom union) pp. 330-343 Downloads
Richard Outrata, Michaela Gajdošová and Saleh Obadi
Stabilita čtvrtletních odhadů užití hrubého domácího produktu (Quarterly estimates of expenditures on gross domestic product and their stability) pp. 344-355 Downloads
Jakub Fischer
Populační vývoj a ekonomická aktivita obyvatel České republiky v letech 1993 - 2002 a výhled do roku 2050 (Demographic development and Czech labour supply in 1993 - 2002 and future prospects up to 2050) pp. 356-374 Downloads
Radka Rutarová
Nové metodologické přístupy k tvorbě empirických modelů měnových krizí (New methodological approaches to the construction of currency crashes models) pp. 375-388 Downloads
Michal Pazour
Vývoj teórií konkurencie, súťaživosti a protimonopolnej politiky (Eevolution of theories of competition, competitiveness and antimonopoly policy) pp. 389-410 Downloads
Mária Tokárová

Volume 2004, issue 2, 2004

Podobnosť ponukových a dopytových šokov v Európskej Únii a v pristupujúcich krajinách (implikácie pre Českú republiku a Slovensko) (Similarity of supply and demand shocks in the European Union and acceding countries (implications for the Czech republic and Slovakia)) pp. 153-164 Downloads
Jarko Fidrmuc and Eduard Hagara
Podnikatelství a konkurenční tržní proces v Rakouské škole a v díle J. A. Schumpetera (Entrepreneurship and the competitive market process in the Austrian school of economics and in the work of J. A. Schumpeter) pp. 165-189 Downloads
Milan Říkovský
Čtyři zamyšlení nad cílováním inflace v České republice (Four reflections on practising inflation targeting in the Czech Republic) Downloads
Oldrich Dedek
Využití metody peněžního převisu/deficitu k indikaci inflačních rizik (přístup Evropské centrální banky) (Implementation of monetary overhang/shortfall measure for indication of inflation risks (the approach of the European Central Bank)) Downloads
Josef Arlt, Milan Guba and Štěpán Radkovský
Analýza koncepčních a institucionálních opatření v návrhu reformy veřejných rozpočtů (Institutional measures in the concept of the public budgets reform) Downloads
Lucie Sedmihradská
Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek (Models for efficiency evaluation of decision making units) Downloads
Josef Jablonský
Daniel Kahneman a psychologické základy ekonomie (Daniel Kahneman and psychological principles of economics) Downloads
Michal Skořepa

Volume 2004, issue 1, 2004

Návraty dr. Bernarda Mandevilla aneb počestní darebové v ekonomické transformaci (Come-backs of dr. Bernard Mandeville: virtuous knaves in economic transformation) pp. 3-16 Downloads
Václav Klusoň
Privatizace bank (kritický pohled na tuzemskou privatizační praxi) (Bank privatization - critical view of the czech deal) pp. 17-34 Downloads
Jiří Havel
Investice českých firem v zahraničí (Outward direct investment by czech companies) pp. 35-47 Downloads
Marie Bohatá and Alena Zemplinerova
Petrohradský paradox a kardinální funkce užitku (St Petersburg paradox and cardinal utility function) pp. 48-60 Downloads
Jiri Hlavacek and Michal Hlaváček
Rozšířený koncept všeobecné ekonomické rovnováhy (Broad approach of general economic equilibrium) pp. 61-73 Downloads
Radim Valencik
Komparace tematické struktury časopiseckých publikací českých a evropských ekonomů (1999 - 2002) (Comparison of the thematic structure of journal articles by czech and european economists) pp. 74-90 Downloads
Martin Macháček
Ekonomická analýza práva: případ kontraktu a jednatelství (Economic analysis of law: case of contract and agency) pp. 91-102 Downloads
Lukáš Bortel
Vývojová závislost v současné ekonomii (Path dependency in contemporary economics) pp. 103-119 Downloads
Jana Zajícová
Page updated 2023-01-28