EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2016, issue 8, 2016

Vliv korupčního prostředí na efektivitu firem v nových zemích Evropské unie (Corruption and Firm Efficiency in New EU Countries) pp. 905-921 Downloads
Jan Hanousek, Anastasiya Shamshur and Jiří Trešl
Vývoj mezd a příjmové nerovnosti u ICT odborníků v české republice (Wages Development and its Non-Equality by ICT Professionals in the Czech Republic) pp. 922-938 Downloads
Luboš Marek and Petr Doucek
Akciový trh verzus reálna ekonomika a jej indikátor HDP (The Stock Market versus the Real Economy and its Indicator GDP) pp. 939-952 Downloads
Božena Chovancová and Peter Árendáš
Menová politika záporných úrokových sadzieb v eurozóne a Japonsku (Monetary Policy of Negative Interest Rates in Eurozone and Japan) pp. 953-972 Downloads
Miroslav Titze
Fundamentální koncept nerovnosti v perspektivě paretovské ekonomie (A Fundamental Concept of Inequality in the Perspective of Paretian Economics) pp. 973-987 Downloads
Robin Maialeh
Jak měřit prospěšnost růstu pro chudé? Analýza ukazatelů a jejich komparace na případu Bangladéše (Measuring Pro-Poor Growth: Analysis of Indicators and their Comparison Applied to Bangladesh) pp. 988-1005 Downloads
Jaromír Harmáček, Miroslav Syrovátka, Martin Schlossarek and Petr Pavlík
Brilantní analýza fungování eurozóny v duchu německého ordoliberalismu pp. 1006-1010 Downloads
Martin Mandel
Nejlepší publikace za rok 2015 dle Financial Times, The Economists a skupiny Bloomberg pp. 1010-1016 Downloads
Samy Metrah

Volume 2016, issue 7, 2016

Odhad parametrů rozšířeného Kaldorova modelu a analýza stability stacionárního řešení (An Inflation Analysis Using an Endogenous Business Cycle Model) pp. 769-788 Downloads
Jan Kodera and Quang Tran
Optimum spotřebitele a model ekonomické interpretace v mikroekonomii (Consumer Optimum and Model of Economic Interpretation in Microeconomics) pp. 789-803 Downloads
Tomáš Langer
Analýza vývoje ekonomické kondice a efektivnosti privatizačního procesu bank v České republice (Analysis of the Development of the Economic Condition and Efficiency of the Privatization Process of Banks in the Czech Republic) pp. 804-832 Downloads
Karel Zeman
Základní problémy v oblasti investičních fondů z hlediska daňové zátěže (Key Issues in Investment Funds in Terms of Tax Burden) pp. 833-850 Downloads
Tereza Krček
Spokojenost se životem a zaměstnáním v České republice (Life and Job Satisfaction in the Czech Republic) pp. 851-866 Downloads
Martina Mysíková and Jiri Vecernik
Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 20062015 a jejich potenciál měnit natalitní chování (Changes in the Financial Instruments of Family Policy in 2006-2015 and their Potential to Change Fertility Behaviour) pp. 867-890 Downloads
Sylva Höhne and Věra Kuchařová
Je formalizace projevem krize, nebo rozvoje ekonomické teorie? pp. 891-896 Downloads
Jan Kodera
Byly restituční procesy v ČR pouze nápravou majetkových křivd, anebo byly zájmovými skupinami zneužity k dobývání renty? pp. 897-902 Downloads
Tomáš Hřebík

Volume 2016, issue 6, 2016

Příspěvek k časnějším odhadům hodnot čtvrtletních národních účtů (Contribution to the Earlier Estimations of Quarterly National Accounts) pp. 633-650 Downloads
Luboš Marek, Stanislava Hronová and Richard Hindls
Ekonomický růst a lidský rozvoj v rozvojových zemích: zázračný, nebo začarovaný kruh? (Economic Growth and Human Development in Developing Countries: Virtuous or Vicious Circle?) pp. 651-673 Downloads
Martin Schlossarek, Jaromír Harmáček and Petr Pavlík
Vliv délky praxe na výši mezd zaměstnanců v České republice od počátku hospodářské recese v roce 2009 (Influence of Length of Practice on Wages of Employees in the Czech Republic in the Period from the Beginning of the Economic Recession in 2009) pp. 674-694 Downloads
Diana Bílková
Výskyt a vznik nezaměstnanosti u žen s předškolními dětmi: případ České republiky (Occurrence and Rise of Unemployment of Women with Pre-School Children: the Case of the Czech Republic) pp. 695-712 Downloads
Alena Bičáková and Klara Kaliskova
Nová kritéria pro přijetí Eura (New Euro Convergence Criteria) pp. 713-729 Downloads
Aleš Michl
Auditorské služby v České republice pohledem analýzy tržní koncentrace (se zaměřením na auditory subjektů veřejného zájmu) (Market Concentration of Audit Services in the Czech Republic: Empirical Evidence (Focusing on Auditors of Public Interest Entities)) pp. 730-746 Downloads
Michal Šindelář and Libuše Müllerová
Teorie her, formování koalic a koncentrace politické moci v zastupitelstvu hlavního města Prahy (Game Theory, Coalition Formation and Political Power Concentration in the Prague City Assembly) pp. 747-761 Downloads
Martin Dlouhý
Demiurg nahodilosti a chaosu vydal své ústřední dílo pp. 762-766 Downloads
Jaroslav Daňhel

Volume 2016, issue 5, 2016

Peněžní a úvěrové multiplikátory ve vybraných ekonomikách (Money and Credit Multipliers in Selected Economies) pp. 505-523 Downloads
Zbyněk Revenda
Daňové úniky v laboratoři: vliv kontextu na ochotu platit daně (Tax Evasion in the Lab: How Context Affects Tax Compliance) pp. 524-540 Downloads
Jiří Špalek and Zuzana Špačková
Stanovení nabídkových cen ve veřejných zakázkách: simulace (Price Determination in Public Procurement: Simulation) pp. 541-558 Downloads
Martin Schmidt
Návrh bezpečných přístavů v oblasti převodních cen pro malé a střední podniky (The Proposal of Safe Harbours in the Area of Transfer Prices for Small and Medium Sized Enterprises) pp. 559-572 Downloads
Veronika Solilová and Danuše Nerudová
Analýza závislosti exportu SR na vývoji ekonomiky SRN (Export Dependency of Slovakia on German´s Economy) pp. 573-590 Downloads
Peter Baláž and Andrej Hamara
Penzijní závazky stárnoucí populace České republiky (Pension Liabilities to Ageing Population of the Czech Republic) pp. 591-607 Downloads
Martina Šimková, Jaroslav Sixta and Jitka Langhamrová
Diverzifikácia spotreby potravín na Slovensku (Diversity of Food Consumption in Slovakia) pp. 608-626 Downloads
Andrej Cupak, Jan Pokrivcak and Marian Rizov
Měnová politika po Velké recesi (Monetary Policy after the Great Recession) pp. 627-629 Downloads
Hana Lipovská

Volume 2016, issue 4, 2016

Priepustnosť menových kurzov nových členských krajín Európskej unie (Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices in New EU Member Countries) pp. 377-404 Downloads
Rajmund Mirdala and Júlia Ďurčová
Verbální intervence ČNB: reaguje devizový kurz na slova bankovní rady? (Czech National Bank Verbal Interventions: Does the Exchange Rate React to Words from CNB Bank Board?) pp. 405-419 Downloads
Stanislav Hába
Aplikace modelů diskrétní volby k analýze příčin měnových krizí (Application of Discrete Choice Models on Analysis of Causes of Currency Crises) pp. 420-438 Downloads
Jiří Pour
Velikost veřejného sektoru a ekonomický růst (The Scope of Government and Economic Growth) pp. 439-450 Downloads
Petr Zimčík
Ekonomické teorie účetnictví: přehled moderních přístupů a jejich reflexe při tvorbě účetních standardů (Economic Theories of Accounting: The Review of Modern Approaches and their Relevance for Standard-Setting) pp. 451-467 Downloads
David Procházka and Jiří Pelák
Vztah genderové mezery, konkurenceschopnosti a udržitelnosti ekonomiky - postavení České republiky v mezinárodním srovnání (Relationship of Gender Gap, Competitiveness and Sustainability of Economy - Position of the Czech Republic in International Comparison) pp. 468-491 Downloads
Zuzana Křečková Kroupová and Hana Řezanková
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2015 pp. 492-499 Downloads
Pavel Sirůček
Makroekonomický a mikroekonomický pohled na mezinárodní finance pp. 500-501 Downloads
Josef Valach

Volume 2016, issue 3, 2016

Implementační zpoždění diskreční fiskální politiky (Implementation Lag of Discretionary Fiscal Policy) pp. 245-263 Downloads
Jakub Fischer, Hana Lipovská and Daniel Němec
Pohledávky státu - destruktivní faktor fiskální politiky ČR (State Receivables - Destructive Factor of the Czech Republic Fiscal Policy) pp. 264-292 Downloads
Karel Zeman
Udržitelnost dluhového financování státu a její interakce s kvantitativním uvolňováním: případ USA, UK a Japonska v letech 2000-2014 (Government Debt Financing Sustainability and Its Interaction with Quantitative Easing - a Case of US, UK and Japan in 2000-2014) pp. 293-318 Downloads
Jiří Štekláč and Miroslav Titze
Heterogenita mobilních výrobních faktorů jako narušení podmínky optimální měnové oblasti (příklad eurozóny) (Heterogeneity of Mobile Factors of Production as a Disruption of the Optimal Currency Area Condition (in case of Eurozone)) pp. 319-337 Downloads
Ondřej Šíma
Konkurecieschopnosť ako cieľ hospodárskej politiky (Competitiveness as a Goal of Economic Policy) pp. 338-350 Downloads
Petra Čekmeová
Změny v měření ekonomiky a dopady do odhadu produktivity (Changes in the Measuring of Economy and Its Impact on Productivity Estimation) pp. 351-368 Downloads
Jaroslav Sixta and Kristýna Vltavská
Pozoruhodná kniha o migraci pp. 369-373 Downloads
Marek Loužek

Volume 2016, issue 2, 2016

Shluková analýza skoků na kapitálových trzích (Cluster Analysis of Jumps on Capital Markets) pp. 127-144 Downloads
Jan Hanousek, Evžen Kočenda and Jan Novotný
Vliv nepřímých daní na dlouhodobý ekonomický růst (The Impact of Indirect Taxes on Economic Growth) pp. 145-160 Downloads
Věra Vráblíková
Podnikový sektor - vybrané aspekty empirické analýzy zemí Evropské unie (Corporate Sector-Selected Aspects of Empirical Analysis of the EU Member States) pp. 161-175 Downloads
Vratislav Izák
Vplyv spôsobu tvorby fiškálneho deficitu na ekonomický rast (The Influence of Fiscal Deficit Creation on Economic Growth) pp. 176-192 Downloads
Martin Murín
Vliv migrace na specializaci občanů Evropské unie (The Impact of Immigration on Occupational Specialization of European Union Citizens) pp. 193-208 Downloads
Tatiana Polonyankina
Revize monetárního modelu Marca Lavoieho endogenizací parametru gama pp. 209-217 Downloads
Zdeněk Chytil and Lukáš Máslo
Politicko-ekonomická reflexe současného stavu globální společnosti pp. 218-236 Downloads
Miroslav Jurásek, Václav Leinweber and Radim Valenčík
Aktuální kondice japonské ekonomiky v souvislostech pp. 237-238 Downloads
Eva Karpová
Soudobé trendy evropského trhu práce pp. 239-241 Downloads
Michal Mirvald

Volume 2016, issue 1, 2016

Analýza cen komerčních nemovitostí v zemích střední Evropy (Analysis of the Commercial Property Prices in the Central European Countries) pp. 3-18 Downloads
Michal Hlaváček, Ondřej Novotný and Marek Rusnák
Ekonomická integrácia a jej vplyv na cezhraničné fúzie a akvizície v európskom priestore (Economic Integration and Its Influence on Cross-Border Mergers and Acquisitions within the European Area) pp. 19-33 Downloads
Jaroslava Hečková, Alexandra Chapčáková and Eva Litavcová
Působení institucionálních faktorů na strukturální a cyklickou nezaměstnanost v zemích Visegrádské skupiny (Influence of Institutional Factors on Structural and Cyclical Unemployment in the Countries of the Visegrad Group) pp. 34-50 Downloads
Emilie Jašová, Klára Čermáková, Božena Kadeřábková and Pavel Procházka
Efektívna priemerná daňová sadzba z kapitálu aplikovaná na slovenské podmienky (Effective Average Tax Rate of Capital Applied to the Slovak Conditions) pp. 51-64 Downloads
Nikola Šimková
Podmíněný politicko-rozpočtový cyklus v zemích OECD (Conditional Political Budget Cycle in the OECD Countries) pp. 65-82 Downloads
Jan Janků
Může být přirozená úroková míra nulová? Neoklasický přístup (Can the Natural Rate of Interest Be Zero? A Neoclassical Approach) pp. 83-108 Downloads
Pavel Potužák
Poučení z nerespektování elementárních pouček ekonomie - příklad řecké krize (Lessons Learned from the Disregard of Elementary Axioms of Economics - an Example of Greek Crisis) pp. 109-120 Downloads
Václav Klaus
Vratká budoucnost evropského integračního procesu (Uncertain Future of the European Integration Process) pp. 121-124 Downloads
Štěpán Pekárek
Page updated 2023-02-07