EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2022

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2018, issue 6, 2018

Názvy společností a jejich vliv na výkonnost firem (Corporate Names and Performance) pp. 671-688 Downloads
Jan Hanousek and Stepan Jurajda
Využitie skóringových modelov pri predikcii defaultu ekonomických subjektov v Slovenskej republike (Applicability of Scoring Models in Firms' Default Prediction. The Case of Slovakia) pp. 689-708 Downloads
Matúš Mihalovič
Nezaměstnanost a věková segmentace trhu práce (Unemployment and Age-based Labor Market Segmentation) pp. 709-731 Downloads
Vladislav Flek, Martin Hála and Martina Mysíková
Matematický model Giniho koeficientu a zhodnocení redistribuční funkce daňového systému České republiky (A Mathematical Model of the Gini Coefficient and Evaluation of the Redistribution Function of the Tax System in the Czech Republic) pp. 732-750 Downloads
Marian Genčev, Denisa Musilová and Jan Široký
Stimuluje spotřebu v situaci nulové nominální úrokové míry zvýšení inflačních očekávání? (Does an Increase in Inflation Expectations Stimulate Consumption at the Zero Lower Bound?) pp. 751-775 Downloads
Pavel Potužák
Omyly profesora Pikettyho pp. 776-780 Downloads
Marek Loužek
Alternativní pohled na teorii peněz a monetární politiku pp. 781-785 Downloads
Josef Klement

Volume 2018, issue 5, 2018

Citlivost českých domácností na úrokový a příjmový šok. Aplikace na mikroúdajích (Sensitivity of Czech Households to Interest Rate and Income Shock. Applications on Microdata) pp. 531-549 Downloads
Simona Malovana, Michal Hlaváček and Kamil Galuscak
Vnímání příjmových nerovností a preference ohledně rozdělení příjmů v České republice (Perceptions of Income Inequality and Preferences Regarding Income Distribution in the Czech Republic) pp. 550-568 Downloads
Ivan Petrúšek
Odhady daňových úniků v České republice založené na analýze nezjištěné ekonomiky (Estimates of Tax Evasions in the Czech Republic Based on Analysis of Non-observed Economy) pp. 569-587 Downloads
Jana Stavjaňová
Daňová konkurencieschopnosť členských krajín Európskej únie v kontexte korporátneho zdanenia (Tax Competitiveness of EU Member States in the Context of Corporate Taxation) pp. 588-608 Downloads
Lucia Mihóková, Alena Andrejovská and Slavomíra Martinková
Cezhraničné fúzie a akvizície v kontexte vnímania faktorov ich realizácie v pred- a postfúzijnom a akvizičnom procese (Cross-border Mergers and Acquisitions in the Context of Perception of the Factors of Their Implementation in the Pre- and-Post-Merger-and-Acquisition Process) pp. 609-632 Downloads
Jaroslava Hečková, Miroslav Frankovský, Zuzana Birknerová and Alexandra Chapčáková
Krytí peněz v současnosti mýty, varianty a realita (Backing of Money at Present - Myths, Variants and Reality) pp. 633-651 Downloads
Zbyněk Revenda
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2017 pp. 652-659 Downloads
Zdeněk Chytil and Arnošt Klesla
Konec "pohádky" o imigraci pp. 660-667 Downloads
Dagmar Brožová

Volume 2018, issue 4, 2018

Efektivita trhu práce ve světle opatření konceptu flexikurity: příklad České republiky a Švédska v období 20062015 (Efficiency of Labour Market Policy Changes in the Czech Republic and Sweden in 2006-2015) pp. 411-429 Downloads
Marcela Kantová, Šárka Prudká, Markéta Arltová and Magdaléna Kotýnková
Vliv relativního příjmu na sklon ke spotřebě případ České republiky (An Influence of Relative Income on the Propensity to Consume - Czech Republic Case Study) pp. 430-449 Downloads
Ondřej Badura
Stanovení mezery DPH - případ České republiky (VAT Gap Estimation - Czech Republic Case Study) pp. 450-472 Downloads
Lukáš Moravec, Jana Hinke and Stanislav Kaňka
Premietanie medzibankových úrokových sadzieb do klientskych sadzieb na Slovensku (20042016) (Interbank Interest Rate Pass-Through into Client Interest Rates in the Condition of Slovak Republic (2004-2016)) pp. 473-490 Downloads
Valéria Halamová and Kristína Kočišová
Agent-zákazník problém v distribuci finančních produktů (Agent-Principal Problem in Financial Distribution) pp. 491-507 Downloads
Jiří Šindelář and Petr Budinský
Odhad Hurstova exponentu v časových řadách denních výnosů akciových indexů (Estimation of the Hurst Exponent in Time Series of Daily Returns of Stock Indices) pp. 508-524 Downloads
Pavel Srbek
Konkurenceschopnost a slovenská ekonomika, pohled z roku 2015 pp. 525-528 Downloads
Ilya Bolotov

Volume 2018, issue 3, 2018

Investiční rozhodování firem v korupčním prostředí ve střední a východní Evropě (Innovation Decisions in Uncertain Business Environments of CEE Countries) pp. 287-301 Downloads
Jan Hanousek, Anastasiya Shamshur and Jiří Trešl
Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace (Asymmetry of Financial Time Series During the Financial Crisis: Asymmetric Volatility Outperforms the Asymmetric Importance of Correlation) pp. 302-329 Downloads
Lukáš Frýd
Ovlivňují české společnosti základ daně transakcemi se zahraničními spřízněnými osobami? (Do Czech Companies Influence Tax Base Using Intercompany Transactions?) pp. 330-343 Downloads
Jan Hájek
Hlavní determinanty ovlivňující poptávku po životním pojištění v České republice (Analysis of Determinants, Influencing Life Insurance Demand in the Czech Republic) pp. 344-365 Downloads
Markéta Arltová and Tomáš Kábrt
Bankovní sektor a státní riziko v Evropské unii (Banking Sector and Sovereign Risk in Euroepan Union) pp. 366-383 Downloads
Jan Bruha and Evžen Kočenda
Korekce tří metodologických omylů ekonomie autorského práva (Correction of Three Methodological Errors in the Economics of Authors' Rights) pp. 384-398 Downloads
Hana Moravcová
Odkaz Kennetha J. Arrowa (Legacy of Kenneth J. Arrow) pp. 399-402 Downloads
Božena Kadeřábková
Nový příspěvek k problematice rodinného podnikání v České republice pp. 403-406 Downloads
Ladislav Tyll
Hluboká analýza současných problémů finančního sektoru a ekonomiky pp. 407-408 Downloads
Kamil Janáček

Volume 2018, issue 2, 2018

prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc pp. 147-149 Downloads
Richard Hindls and Prokop Závodský
doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc pp. 150-156 Downloads
Miroslav Ševčík
Vliv realizace strukturální pomoci Evropské unie na hospodářský cyklus a fiskální politiku České republiky (The Influence of the Implementation of European Union Cohesion Policy on the Economic Cycle and the Fiscal Policy in the Czech Republic) pp. 157-177 Downloads
Pavla Chmelová
Vplyv verejného dlhu a jeho štruktúry na ekonomického rast vybraných vyspelých krajín (The Influence of Public Debt and Its Structure on Economic Growth of Advanced Economies) pp. 178-200 Downloads
Martin Murín
Investice v transmisním mechanismu cílování inflace verifikace zdrojů variability investic v České republice (Investment in the Transmission Mechanism of Inflation Targeting - Verification of Sources of Investment Variability in the Czech Republic) pp. 201-217 Downloads
Lukáš Kučera
Ceny biopaliv a souvisejících komodit: analýza s použitím metod minimální kostry grafu a hierarchických stromů (Prices of Biofuels and Related Commodities: an Analysis Using Methods of Minimum Spanning Tree and Hierarchical Tree) pp. 218-239 Downloads
Ondřej Filip, Karel Janda and Ladislav Krištoufek
Makroekonomické dopady rozšiřování sociálních služeb pro stárnoucí populaci České republiky (Macroeconomic Impacts of the Expansion of Social Services for Ageing Population of the Czech Republic) pp. 240-259 Downloads
Jitka Langhamrová, Martina Šimková and Jaroslav Sixta
Tradičný a alternatívny pohľad na synchronizáciu hospodárskych cyklov v Európskej únii (Traditional and Alternative Look at the Business Cycle Synchronisation in the European Union) pp. 260-277 Downloads
Marianna Siničáková, Veronika Šuliková and Ľubica Štiblárová
Další bublina, nebo opravdu epochální změna? pp. 278-283 Downloads
Pavel Sirůček

Volume 2018, issue 1, 2018

Brexit a krize eura: jakou chceme Evropskou unii? (Brexit and the Euro Crisis: What Kind of Union Do We Want?) pp. 3-19 Downloads
Hans-Werner Sinn
Soukromé transakční náklady zadávání veřejných zakázek a faktory ovlivňující jejich výši (Private Transaction Costs of Procurement and Factors Affecting Their Value) pp. 20-34 Downloads
Jan Pavel
Vývoj národního důchodu České republiky od 80. let 20. století (Czech National Income since 1980s) pp. 35-56 Downloads
Kristýna Vltavská, Jaroslav Sixta and Martina Šimková
Vliv velikosti podniku na transakční násobitele (The Impact of the Company's Size on the Transaction Multiple) pp. 57-77 Downloads
Jana Skálová, Tomáš Podškubka and Petr Diviš
Výnosový potenciál společného konsolidovaného korporátního základu daně v Evropské unii (Revenue Potential of the CCCTB in the European Union) pp. 78-98 Downloads
Veronika Solilová and Danuše Nerudová
Analýza teorie vlastnických práv (Theory of Ownership Rights Analysis) pp. 99-115 Downloads
Karel Zeman
Hrozba sekulární stagnace (The Threat of Secular Stagnation) pp. 116-135 Downloads
Kamil Janáček and Stanislava Janáčková
Evropská unie a euro: riskantní experimentování s Evropou pp. 136-140 Downloads
Václav Klaus
Pozoruhodná kniha o insolvenčním řízení pp. 141-143 Downloads
Marek Loužek

Volume 2017, issue 6, 2017

Empirická verifikace exportní funkce s akcentem na vliv kurzu české koruny k euru (An Empirical Verification of Export Function Focused on the Impact of EUR/CZK Exchange Rate) pp. 649-668 Downloads
Martin Mandel and Tran Van Quang
Konkurenceschopnost a produktivita vývozu členských zemí Evropské unie (The EU Member States Export Competitiveness and Productivity) pp. 669-689 Downloads
Lenka Fojtíková and Michaela Staníčková
Kríza likvidity a finančná nákaza v rokoch 20072009: ponaučenie do budúcnosti (Liquidity Crisis and Financial Contagion in 2007-2009: Another Lesson) pp. 690-708 Downloads
Miroslav Titze
Proaktívny prístup k tvorbe súkromných dôchodkových úspor: kľúčové determinanty (Proactive Approach to Private Pension Savings: Key Determinants) pp. 709-727 Downloads
Erika Pastoráková, Zuzana Brokesova and Jana Peliova
Vliv obnovitelných zdrojů na českou soustavu přenosu elektřiny (The Impact of Renewable Energy Sources on the Czech Electricity Transmission System) pp. 728-750 Downloads
Karel Janda, Jan Málek and Lukáš Rečka
Alternativní stanovení jednotné sazby korporátní daně ve vybraných zemích EU pomocí analýzy obalu dat (Alternative Determination of a Corporate Tax Rate in Selected EU Countries by Using Data Envelopment Analysis) pp. 751-771 Downloads
Lukáš Frýd

Volume 2017, issue 5, 2017

Interakce kapitálové a likviditní regulace v bankovním sektoru (Interaction of Capital and Liquidity Regulation in the Banking Sector) pp. 525-545 Downloads
Lukáš Pfeifer, Libor Holub, Zdeněk Pikhart and Martin Hodula
Realokace kapitálu evropských firem po fúzích a akvizicích v období let 19972013 (Capital Diversion in European Firms after Merger and Acquisions, 1997/2013) pp. 546-561 Downloads
Jan Hanousek, Anastasiya Shamshur and Jiří Trešl
Štruktúrna dekompozícia globálnych hodnotových reťazcov: slovenská ekonomika v medzinárodnom porovnaní (Structural Decomposition of Global Value Chains: Slovak Economy in an International Context) pp. 562-582 Downloads
Martin Lábaj
Zmeny zloženia kompozitného predstihového indikátora Slovenska v čase (Changes of Composite Leading Indicator Composition over Time) pp. 583-600 Downloads
Andrea Tkáčová and Veronika Kišová
Základní nepodmíněný příjem co (ne)dokáže zajistit a v čem je jiný? (Unconditional Basic Income - What Can(not) It Guarantee and in What Way Is It Different?) pp. 601-622 Downloads
Jitka Špeciánová
VÝVOJ GENDEROVÉ MZDOVÉ NEROVNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZA POSLEDNÍCH 20 LET (The Gender Wage Gap Development in the Czech Republic over the Last Twenty Years) pp. 623-646 Downloads
Diana Bílková

Volume 2017, issue 4, 2017

VLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA DODAVATELSKÉ VZTAHY A POSTAVENÍ DOMÁCÍCH VÝROBCŮ MEZIPRODUKTŮ (FDI's Impact on Inter-industry Interactions among Domestic Suppliers of Intermediate Goods) pp. 391-409 Downloads
Jan Hanousek, Evžen Kočenda and Pavla Vozárová
Analýza daňových systémů středoevropských zemí pomocí statistické simulace (An Analysis of Central European Tax Systems Using Statistical Simulation) pp. 410-423 Downloads
Jan Vlachý
Reakční funkce Evropské centrální banky (The Reaction Function of the European Central Bank) pp. 424-439 Downloads
Ondřej Čížek
Panelový regresní model: nástroj pro odhad obvyklé rentability tržeb pro účely převodních cen v kontextu malých a středních podniků (Panel Regression Model: A Tool for the Estimation of the Arm´s Length SME Profitability) pp. 440-459 Downloads
Danuše Nerudová, Veronika Solilová, Hana Bohušová, Patrik Svoboda and Marek Litzman
Ekonomická analýza referenda (Economic Analysis of a Referendum) pp. 460-475 Downloads
Petr Špecián
Jak může zahraniční migrace ovlivnit vývoj počtu a věkové struktury obyvatelstva České republiky? (Impact of Foreign Migration on the Development of the Size and Age Structure of the Population of the Czech Republic) pp. 476-500 Downloads
Tomáš Fiala and Jitka Langhamrová
Využití metod analýzy přežití pro modelování doby nezaměstnanosti v České republice (The Use of Survival Analysis Methods for the Modelling of Unemployment in the Czech Republic) pp. 501-519 Downloads
Adam Čabla and Ivana Malá
Příspěvek k diskusi o aplikaci ekonomie v právu pp. 520-522 Downloads
Luboš Smrčka

Volume 2017, issue 3, 2017

Peníze v bankovním systému analýza bilancí centrálních bank (Money in the Banking System - Analysis of the Balance Sheets of Central Banks) pp. 267-286 Downloads
Zbyněk Revenda
Charakteristiky insolvenčních řízení společností s virtuálními sídly (Characteristics of Insolvency Proceedings of Enterprises with Virtual Address) pp. 287-300 Downloads
Luboš Smrčka, Dagmar Čámská, Markéta Arltová and Jan Plaček
Determinanty zadĺženosti miestnych samospráv Slovenskej republiky (Determinants of the Municipal Indebtedness in the Slovakia) pp. 301-315 Downloads
Lenka Maličká
Analýza vývoje trhu veřejných zakázek v České republice v letech 20082015 (Analysis of the Development of the Public Procurement in the Czech Republic in the Years 2008-2015) pp. 316-334 Downloads
Pavla Chmelová and Vladimír Štípek
Podpora pracovní aktivity matek s dětmi do tří let (Measures to Increase Economic Activity of Mothers with Children under Three Years Old) pp. 335-350 Downloads
Lucia Bartůsková
Deflace, odklad spotřeby a hospodářské krize: rétorika centrálních bank vs. ekonomická literatura (Deflation and Economic Crisis: Central Banks' Rhetoric vs. Economic Literature) pp. 351-369 Downloads
Lukáš Kovanda and Martin Komrska
Nositelé nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2016 pp. 370-378 Downloads
Pavel Sirůček
Základní nepodmíněný příjem - oprávněnost a realizace pp. 379-382 Downloads
Jitka Špeciánová
Volání po zdanění bohatých pp. 383-388 Downloads
Marek Loužek and Hana Lipovská

Volume 2017, issue 2, 2017

Omezení nabídky úvěru solventní otevřené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavků Basel III (Credit Supply Constraint of Solvent Open Economy within Implementation of Basel III Capital Requirements) pp. 141-160 Downloads
Naďa Blahová and Karel Brůna
Posouzení modelů odhadu tržního rizika s využitím DEA přístupu (Examination of Market Risk Estimation Models via DEA Approach Modelling) pp. 161-178 Downloads
Aleš Kresta, Tomáš Tichý and Mehdi Toloo
Analýza faktorů selekce a alokace české rozvojové pomoci s využitím panelových dat a metod Probit a Tobit (Factors of Czech Aid Selection and Allocation: Panel Probit and Tobit Analysis) pp. 179-197 Downloads
Jaromír Harmáček, Miroslav Syrovátka and Zdeněk Opršal
Motívy zakladania onshore a offshore spoločností slovenskými podnikmi v roku 2014 (Motives of Establishing of New Onshore and Offshore Companies by the Slovak Enterprises in 2014) pp. 198-216 Downloads
Peter Krištofík, Michal Ištok and Gabriela Nedelová
Vplyv aglomeračných úspor na rast zamestnanosti v kreatívnych odvetviach na Slovensku (The Impact of Agglomeration Economies on Employment Growth in the Creative Industries in Slovakia) pp. 217-233 Downloads
Slávka Klasová, Iveta Korobaničová and Peter Burger
INŠTITUCIONÁLNE A MAKROEKONOMICKÉ PROSTREDIE FIRIEM (Institutional and Macroeconomic Environment of Corporations) pp. 234-248 Downloads
Zuzana Kittová and Dušan Steinhauser
Malé ohlédnutí za výjimečným člověkem pp. 249-250 Downloads
Václav Žďárek and Milan Žák
Moderní učebnice makroekonomické analýzy pp. 251-255 Downloads
Martin Mandel
Diskontinuitní vývoj vlastnictví k půdě od předválečné pozemkové reformy do současnosti pp. 256-263 Downloads
Václav Průcha

Volume 2017, issue 1, 2017

Dopady vlastnické struktury, firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků (Impact of Ownership Type, Firm Characteristics and Crisis on Efficiency of the Czech Firms) pp. 3-25 Downloads
Jan Hanousek and Evžen Kočenda
Diagnostikovanie finančného zdravia podnikov pomocou metódy DEA: Aplikácia na podniky v Slovenskej republike (Diagnosing of the Corporate Financial Health Using DEA: an Application to Companies in the Slovak Republic) pp. 26-44 Downloads
Viera Mendelová and Tatiana Bieliková
Jaká je optimální míra úspor z pohledu příjemců úroků? (What is the Optimum Saving Rate from the Perspective of the Receivers of Interest?) pp. 45-61 Downloads
Pavel Potužák
Dynamika inflácie v krajinách monetárnej únie: jej vplyv na spoločnú hospodársku politiku (Inflation Dynamics in Countries of the Monetary Union: What is its Impact on the Common Economic Policy?) pp. 62-81 Downloads
Patrik Kupkovic
Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce (Utilization of Multistate Demography Method at the Labour Market Analysis) pp. 82-95 Downloads
Martina Miskolczi and Jitka Langhamrová
Mikroekonomická analýza malé důchodové reformy v České republice (tzv. I. pilíř) (A Microeconomic Analysis of Small Pension Reform in the Czech Republic (the So-Called First Pillar)) pp. 96-118 Downloads
Jiří Vopátek
Environmentální Kuznetsova křivka v podmínkách České republiky v období let 1975-2012 (Environmental Kuznets Curve: Application for the Czech Republic for the Time Period 1975-2012) pp. 119-130 Downloads
Jaroslav Kreuz, Aleš Lisa and Petr Šauer
Kvalitní příspěvek k současné diskusi o systému financování vysokého školství pp. 131-133 Downloads
Jakub Fischer
První komplexní národohospodářské hodnocení procesu privatizace v České republice pp. 134-138 Downloads
Pavla Chmelová
Page updated 2023-01-30