EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2021

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2021, issue 5, 2021

Optimal Share of Privatisation in a Public Monopoly with Unionised Workers pp. 511-528 Downloads
Luciano Fanti and Domenico Buccella
Otcovský bonus v České republice, jeho vývoj a zdroje (Fatherhood Premium in the Czech Republic - Its Evolution and Sources) pp. 529-554 Downloads
Drahomira Zajickova and Miroslav Zajicek
Kolik nás může pracovat z domova? Výsledky pro Českou republiku (How Many of Us Can Work from Home? Evidence for the Czech Republic) pp. 555-570 Downloads
Matěj Bajgar, Petr Janský and Marek Šedivý
Real Convergence in EU: Is There a Difference Between the Effects of the Pandemic and the Global Economic Crisis? pp. 571-594 Downloads
Aleksandra Fedajev, Magdalena Radulescu, Ana-Gabriela Babucea and Vladimir Mihajlovic
Kvantifikácia optimálnej miery fiškálnej decentralizácie v krajinách OECD (Quantification of the Optimal Level of Fiscal Decentralization in OECD Countries) pp. 595-618 Downloads
Daša Belkovicsová and Matej Boór
Chtějí lidé skutečně vědět více? pp. 619-624 Downloads
Vojtěch Kotrba

Volume 2021, issue 4, 2021

Cenová konvergence zemí Evropské unie od východního rozšíření a její dopady na Českou republiku (Price Convergence of the EU Countries since the Eastern Enlargement and its Impacts on the Czech Republic) pp. 393-412 Downloads
Martin Gorčák, Stanislav Šaroch and Josef Bič
Novodobá pozice zlata v bilancích centrálních bank (The Contemporary Role of Gold in Central Banks' Balance Sheets) pp. 413-434 Downloads
Iveta Polášková and Luboš Komárek
Elasticity of Substitution in the Manufacturing Sector in the Czech Republic pp. 435-456 Downloads
Cristina Procházková Ilinitchi, Anastasie Pustovalová and David Procházka
Moderating Effect of Institutional Quality on Relationship Between Foreign Aid and Economic Growth in Africa pp. 457-478 Downloads
Oliver E. Ogbonna, Jonathan E. Ogbuabor, Afamefuna A. Eze and Walter O. Ugwuoke
Quo vadis, "nobelovské" ocenění za ekonomické vědy? (Quo Vadis, Nobel Prize in Economic Sciences?) pp. 479-504 Downloads
Pavel Sirůček
Tvorba škál ve společenských vědách pp. 505-508 Downloads
Ondřej Machek

Volume 2021, issue 3, 2021

Dynamický model spoločného trhu s emisnými povoleniami ako spôsob riešenia problému znečisťovania perzistentnými látkami (Dynamic Model of Common-pool Emission Permit Market as a Method for Solving the Persistent Pollutant Problem) pp. 273-297 Downloads
Anetta Čaplánová, Rudolf Sivák and Keith Willett
Service Exports and Productivity: Evidence from OECD Panel Data pp. 298-321 Downloads
Seymur Ağazade
Rozdiely v kapitálovej štruktúre verejne obchodovateľných podnikov Európy a USA (Differences in Capital Structure of Publicly Traded Companies in Europe and USA) pp. 322-339 Downloads
Peter Krištofík and Lea Šlampiaková
Analýza vzájemných vztahů v nekryté úrokové paritě (příklad měnového páru CZK/EUR) (Analysis of Relations in Uncovered Interest Rate Parity: Example of CZK/EUR Exchange Rate) pp. 340-359 Downloads
Martin Mandel and Jan Vejmělek
Okupační politika v průmyslu protektorátu Čechy a Morava na příkladu Škodových závodů (Occupation Policy in Protectorate of Bohemia and Moravia Industry: An Example of Škoda Works) pp. 360-381 Downloads
Klára Fabianková and Tereza Burianová
Nová kniha o mezinárodní měnové a finanční stabilitě pp. 382-390 Downloads
Jana Marková

Volume 2021, issue 2, 2021

Návrh progresivního zdanění právnických osob v České republice a jeho zhodnocení (Proposal for Progressive Taxation of Corporate Entities in the Czech Republic and Its Evaluation) pp. 145-169 Downloads
Danuše Nerudová, Veronika Solilová, Lucie Formanová and Marek Litzman
Vybrané determinanty zaměstnanosti osob v postproduktivním věku na trhu práce v České a Slovenské republice (Selected Determinants of Employment of Persons in Post Productive Age on Labour Market in Czech Republic and Slovakia) pp. 170-192 Downloads
Adéla Zubíková, Katarína Švejnová-Höesová and Zdeněk Chytil
Cultural Participation in Later Life Among Older-aged Immigrants in the Czech Republic pp. 193-226 Downloads
Eleftherios Giovanis and Sacit Akdede
Transmise měnové politiky a spodní efektivní hranice měnověpolitické úrokové sazby (Monetary Policy Transmission and Effective Lower Limit of Monetary Policy Interest Rates) pp. 227-253 Downloads
Milan Šimáček
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2020 pp. 254-262 Downloads
Pavel Sirůček and Lada Rusmichová
Příspěvek k poznání historie českého ekonomického myšlení pp. 263-270 Downloads
Zuzana Džbánková

Volume 2021, issue 1, 2021

Vývoj a porovnání konkurence a koncentrace v bankovním a pojistném sektoru v České republice v letech 2007-2019 (Development and Comparison of Competition and Concentration in the Banking and Insurance Sector in the Czech Republic in the Years 2007-2019) pp. 3-25 Downloads
Petra Budská and Luboš Fleischmann
Determinanty poptávky a nabídky na trhu s byty a jejich význam pro vysvětlení regionálních rozdílů (Demand and Supply Determinants on the Property Market and Their Importance in Explaining Regional Differences) pp. 26-47 Downloads
Libor Votava, Lenka Komárková and Jiří Dvořák
Dlouhodobá udržitelnost penzijních systémů zemí Evropské unie (Long-term Sustainability of Pension Systems of European Union Countries) pp. 48-72 Downloads
Lenka Lakotová
Jsou pravidla finanční fair play spravedlivá a udržitelná? Případ anglické Premier League (Are the Financial Fair Play Regulations Fair and Sustainable? Case of English Premier League) pp. 73-98 Downloads
David Procházka and Šimon Vanc
Examination of Chinese "Chopsticks" Mercantilist Policies in Africa pp. 99-134 Downloads
Semanur Soyyiğit and Murat Nişanci
Keynesova Obecná teorie stále inspirativní (a provokující) pp. 135-141 Downloads
Pavel Sirůček

Volume 2020, issue 6, 2020

Nezaměstnanost a volná pracovní místa (Unemployment and Job Creation) pp. 607-629 Downloads
Andrea Čížků
Aplikace Taylorova pravidla na měnovou politiku ČNB (Application of the Taylor Rule to CNB Monetary Policy) pp. 630-649 Downloads
František Táborský
Národní úspory a analýza relativní přespořenosti či podspořenosti ekonomik (National Saving and Analysis of Relatively Oversaving or Undersaving of Economies) pp. 650-678 Downloads
Jiří Pour
Účinnost rodinné politiky v České republice (Effectiveness of Family Policy in the Czech Republic) pp. 679-694 Downloads
Lucie Kábelová and Markéta Arltová
Vplyv fiškálnych pravidiel na úroveň ekonomického rastu v monetárnych úniách (Impact of Fiscal Rules on Level of Economic Growth in Monetary Unions) pp. 695-724 Downloads
Matej Boór
Svět 2050 pp. 725-727 Downloads
Otto Dostal

Volume 2020, issue 5, 2020

Analýza vývoje čistých domácích a zahraničních aktiv bankovní soustavy (příklad České republiky v letech 1996-2017) (Analysis of Dynamics of Net Home and Foreign Assets of Banking Systems Using the Case of the Czech Republic in 1996-2017) pp. 489-514 Downloads
Karel Brůna and Martin Mandel
Známý versus neznámý vlastník: vazby mezi transparentním vlastnictvím a firemním rozhodováním (Known Versus Anonymous Ownership: Exploring Links Between Ownership Transparency and Firms' Decisions) pp. 515-533 Downloads
Jan Hanousek and Jan Hanousek
Je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v České republice progresivní? (Is Personal Income Tax on Dependent Activity in the Czech Republic Progressive?) pp. 534-553 Downloads
Michal Krajňák
Vplyv nemeckého akciového trhu na akciové trhy krajín V4 (Influence of German Stock Market on Stock Markets of V4 Countries) pp. 554-568 Downloads
Peter Árendáš, Božena Chovancová and Ľuboš Pavelka
Mateřská sankce v České republice, její vývoj a zdroje (Motherhood Penalty in the Czech Republic: Its Evolution and Sources) pp. 569-604 Downloads
Drahomira Zajickova and Miroslav Zajicek

Volume 2020, issue 4, 2020

Ověření důvěry a spokojenosti zákazníků na českých slevových portálech metodou modelování strukturních rovnic (Verification of Trust and Customer Satisfaction with Czech Online Group Buying Applying Structural Equation Modelling) pp. 381-404 Downloads
Pavlína Kozáková
Nerovnosti a ekonomický rast v krajinách Európskej únie (Inequalities and Economic Growth in EU Countries) pp. 405-422 Downloads
Tomáš Domonkos
Kontroverze konceptu minimální mzdy, aplikace na Českou republiku (Concept of Minimum Wage Controversy: The Case of the Czech Republic) pp. 423-442 Downloads
Helena Chytilová and Petr Frejlich
Vzťah medzi prílevom priamych zahraničných investícií a nezamestnanosťou v Slovenskej republike (Relationship Between Foreign Direct Investment Inflow and Unemployment in the Slovak Republic) pp. 443-461 Downloads
Ľubomír Darmo, Marcel Novák and Ján Lisý
Vztah mezi saldem hospodaření a dluhem vládních institucí (Relation Between Government Balance and Debt) pp. 462-482 Downloads
Václav Rybáček and Petr Musil
Nové trendy v businessu pp. 483-486 Downloads
Petra Králová

Volume 2020, issue 3, 2020

Vykazování jiného výsledku hospodaření minulých let v českých společnostech (Reporting of Prior Period Errors and Changes in Accounting Policies by Czech Companies) pp. 245-266 Downloads
Jana Skálová, Ladislav Mejzlík and Marcel Bareš
Mohou být strnulosti nominálních mezd problémem v situaci deflace způsobené hospodářským růstem? (Is Nominal Wage Rigidity a Problem in the Case of Deflation Driven by Economic Growth?) pp. 267-289 Downloads
Tomáš Frömmel and Pavel Potužák
Analýza relativní přeinvestovanosti či podinvestovanosti ekonomik na panelových datech 122 zemí světa (Analysis of Relative Over-investment and Under-investment of Economies on Panel Data for 122 Countries of the World) pp. 290-321 Downloads
Jiří Pour
Reálná ekonomika jako zdroj nerovnováhy obchodní bilance - základní přístup (Real Economy as a Source of Trade Balance Disequilibrium - Basic Approach) pp. 322-347 Downloads
Ondřej Šíma
Sankce západních zemí a ruská odvetná opatření: dopad na české exporty (Sanctions by Western Countries and Russian Countermeasures: Impact on Czech Exports) pp. 348-366 Downloads
Lucie Coufalová
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2019 pp. 367-377 Downloads
Pavel Sirůček

Volume 2020, issue 2, 2020

Alternativní pojetí Feldsteinova-Horiokova modelu za předpokladu proměnlivých parametrů: studie dopadu vstupu České republiky do Evropské unie (Alternative Concept of the Feldstein-Horioka Model under a Variable Parameter Assumption: a Study of the Czech Republic's Accession to the European Union) pp. 121-141 Downloads
Lukáš Frýd
Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice (Analysis of the Start-up Subsidy for Unemployed in the Czech Republic) pp. 142-167 Downloads
Ondřej Dvouletý and Ondřej Hora
Úspešné koncepty politiky redukcie verejných dlhov po kríze (Successful Concepts of Post-Crisis Public Debt Reduction Policy) pp. 168-193 Downloads
Pavol Ochotnický and Jozef Jankech
Příčiny odchylek nominálních kurzů od absolutní parity kupní síly v tranzitivních ekonomikách (Causes of Deviations in Nominal Exchange Rates from Absolute Purchasing Power Parityin Transition Economies) pp. 194-212 Downloads
Viktar Dudzich
První teorie úvěru a její instituce: dobročinné úvěrové instituce v hospodářských dějinách západu (First Theory of Credit and its Institutions: Benevolent Credit Institutions in an EconomicHistory of the West) pp. 213-236 Downloads
Vojtěch Müllner and František Svoboda
Významný příspěvek k problematice modelů DSGE pp. 237-242 Downloads
Miloslav Vošvrda

Volume 2020, issue 1, 2020

Vliv agresivního daňového plánování na inkaso daně z příjmů právnických osob (Impact of Aggressive Tax Planning on Collection of Income Tax on Legal Entities) pp. 3-17 Downloads
Jakub Ječmínek, Lukáš Moravec and Gabriela Kukalová
Priestorové efekty v regionálnych inovačných aktivítách (Spatial Effects in Regional Innovation Activities) pp. 18-41 Downloads
Andrea Furková
Vplyv technologického pokroku na štruktúru zamestnanosti v krajinách V4 (The Impact of Technical Change on Employment Structure in the Visegrad Group Countries) pp. 42-61 Downloads
Dávid Martinák
Vliv zvolených faktorů na výsledek elektronických reverzních aukcí (Impact of Selected Factors on the Results of Electronic Reverse Auctions) pp. 62-85 Downloads
Vojtěch Klézl, Radoslav Delina, Lenka Senderáková and Michal Tkáč
Limity klasifikace determinant individuální podpory státu blahobytu (Limits of Classification of Determinants of Individual Support for the Welfare State) pp. 86-107 Downloads
Luděk Kouba
Popularizace ekonomických bublin pp. 108-112 Downloads
Kateřina Šímová
Průvodce světem národních účtů pp. 113-117 Downloads
Marek Rojíček
Page updated 2021-12-07