EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2020

Current editor(s): Jiřina Bulisová

From Prague University of Economics and Business
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Stanislav Vojir ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2020, issue 5, 2020

Analýza vývoje čistých domácích a zahraničních aktiv bankovní soustavy (příklad České republiky v letech 1996-2017) (Analysis of Dynamics of Net Home and Foreign Assets of Banking Systems Using the Case of the Czech Republic in 1996–2017) pp. 489-514 Downloads
Karel Brůna and Martin Mandel
Známý versus neznámý vlastník: vazby mezi transparentním vlastnictvím a firemním rozhodováním (Known Versus Anonymous Ownership: Exploring Links Between Ownership Transparency and Firms’ Decisions) pp. 515-533 Downloads
Jan Hanousek and Jan Hanousek
Je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v České republice progresivní? (Is Personal Income Tax on Dependent Activity in the Czech Republic Progressive?) pp. 534-553 Downloads
Michal Krajňák
Vplyv nemeckého akciového trhu na akciové trhy krajín V4 (Influence of German Stock Market on Stock Markets of V4 Countries) pp. 554-568 Downloads
Peter Árendáš, Božena Chovancová and Ľuboš Pavelka
Mateřská sankce v České republice, její vývoj a zdroje (Motherhood Penalty in the Czech Republic: Its Evolution and Sources) pp. 569-604 Downloads
Drahomíra Zajíčková and Miroslav Zajicek

Volume 2020, issue 4, 2020

Ověření důvěry a spokojenosti zákazníků na českých slevových portálech metodou modelování strukturních rovnic (Verification of Trust and Customer Satisfaction with Czech Online Group Buying Applying Structural Equation Modelling) pp. 381-404 Downloads
Pavlína Kozáková
Nerovnosti a ekonomický rast v krajinách Európskej únie (Inequalities and Economic Growth in EU Countries) pp. 405-422 Downloads
Tomáš Domonkos
Kontroverze konceptu minimální mzdy, aplikace na Českou republiku (Concept of Minimum Wage Controversy: The Case of the Czech Republic) pp. 423-442 Downloads
Helena Chytilová and Petr Frejlich
Vzťah medzi prílevom priamych zahraničných investícií a nezamestnanosťou v Slovenskej republike (Relationship Between Foreign Direct Investment Inflow and Unemployment in the Slovak Republic) pp. 443-461 Downloads
Ľubomír Darmo, Marcel Novák and Ján Lisý
Vztah mezi saldem hospodaření a dluhem vládních institucí (Relation Between Government Balance and Debt) pp. 462-482 Downloads
Václav Rybáček and Petr Musil
Nové trendy v businessu pp. 483-486 Downloads
Petra Králová

Volume 2020, issue 3, 2020

Vykazování jiného výsledku hospodaření minulých let v českých společnostech (Reporting of Prior Period Errors and Changes in Accounting Policies by Czech Companies) pp. 245-266 Downloads
Jana Skálová, Ladislav Mejzlík and Marcel Bareš
Mohou být strnulosti nominálních mezd problémem v situaci deflace způsobené hospodářským růstem? (Is Nominal Wage Rigidity a Problem in the Case of Deflation Driven by Economic Growth?) pp. 267-289 Downloads
Tomáš Frömmel and Pavel Potužák
Analýza relativní přeinvestovanosti či podinvestovanosti ekonomik na panelových datech 122 zemí světa (Analysis of Relative Over-investment and Under-investment of Economies on Panel Data for 122 Countries of the World) pp. 290-321 Downloads
Jiří Pour
Reálná ekonomika jako zdroj nerovnováhy obchodní bilance - základní přístup (Real Economy as a Source of Trade Balance Disequilibrium - Basic Approach) pp. 322-347 Downloads
Ondřej Šíma
Sankce západních zemí a ruská odvetná opatření: dopad na české exporty (Sanctions by Western Countries and Russian Countermeasures: Impact on Czech Exports) pp. 348-366 Downloads
Lucie Coufalová
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2019 pp. 367-377 Downloads
Pavel Sirůček

Volume 2020, issue 2, 2020

Alternativní pojetí Feldsteinova-Horiokova modelu za předpokladu proměnlivých parametrů: studie dopadu vstupu České republiky do Evropské unie (Alternative Concept of the Feldstein-Horioka Model under a Variable Parameter Assumption: a Study of the Czech Republic's Accession to the European Union) pp. 121-141 Downloads
Lukáš Frýd
Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice (Analysis of the Start-up Subsidy for Unemployed in the Czech Republic) pp. 142-167 Downloads
Ondřej Dvouletý and Ondřej Hora
Úspešné koncepty politiky redukcie verejných dlhov po kríze (Successful Concepts of Post-Crisis Public Debt Reduction Policy) pp. 168-193 Downloads
Pavol Ochotnický and Jozef Jankech
Příčiny odchylek nominálních kurzů od absolutní parity kupní síly v tranzitivních ekonomikách (Causes of Deviations in Nominal Exchange Rates from Absolute Purchasing Power Parityin Transition Economies) pp. 194-212 Downloads
Viktar Dudzich
První teorie úvěru a její instituce: dobročinné úvěrové instituce v hospodářských dějinách západu (First Theory of Credit and its Institutions: Benevolent Credit Institutions in an EconomicHistory of the West) pp. 213-236 Downloads
Vojtěch Müllner and František Svoboda
Významný příspěvek k problematice modelů DSGE pp. 237-242 Downloads
Miloslav Vošvrda

Volume 2020, issue 1, 2020

Vliv agresivního daňového plánování na inkaso daně z příjmů právnických osob (Impact of Aggressive Tax Planning on Collection of Income Tax on Legal Entities) pp. 3-17 Downloads
Jakub Ječmínek, Lukáš Moravec and Gabriela Kukalová
Priestorové efekty v regionálnych inovačných aktivítách (Spatial Effects in Regional Innovation Activities) pp. 18-41 Downloads
Andrea Furková
Vplyv technologického pokroku na štruktúru zamestnanosti v krajinách V4 (The Impact of Technical Change on Employment Structure in the Visegrad Group Countries) pp. 42-61 Downloads
Dávid Martinák
Vliv zvolených faktorů na výsledek elektronických reverzních aukcí (Impact of Selected Factors on the Results of Electronic Reverse Auctions) pp. 62-85 Downloads
Vojtěch Klézl, Radoslav Delina, Lenka Senderáková and Michal Tkáč
Limity klasifikace determinant individuální podpory státu blahobytu (Limits of Classification of Determinants of Individual Support for the Welfare State) pp. 86-107 Downloads
Luděk Kouba
Popularizace ekonomických bublin pp. 108-112 Downloads
Kateřina Šímová
Průvodce světem národních účtů pp. 113-117 Downloads
Marek Rojíček

Volume 2019, issue 6, 2019

Fiskální impuls a pokrizový odhad fiskálních multiplikátorů v české republice (Fiscal Impulse and Post-crisis Estimate of Fiscal Multipliers in the Czech Republic) pp. 577-592 Downloads
Zdeněk Pikhart
Modelování makroekonomických agregátů české a slovenské ekonomiky pomocí var modelů (Modelling Macroeconomic Aggregates of the Czech and Slovak Economies Using Var Models) pp. 593-610 Downloads
Radmila Krkošková
Odhad elasticity substitúcie vstupov v slovenskej ekonomike (Estimate of Elasticity of Substitution of Inputs in Slovak Economy) pp. 611-630 Downloads
Karol Szomolányi, Martin Lukáčik and Adriana Lukáčiková
Štruktúrne väzby exportných odvetví Slovenskej republiky (Structural Links of Slovak Exporting Sectors) pp. 631-654 Downloads
Júlia Ďurčová and Ľudmila Bartóková
Měnová politika – kudy dál? (Monetary Policy – the Way Forward?) pp. 655-671 Downloads
Eva Zamrazilová
Laureáti prestižní ceny za matematiku pp. 672-675 Downloads
Pavel Sirůček
Zdařilá inovace standardní učebnice hospodářské politiky pp. 676-677 Downloads
Milan Žák and Petr Vymětal

Volume 2019, issue 5, 2019

Za profesorom petrom balážom (Peter Baláž) pp. 455-457 Downloads
Peter Kažimír
Charakteristiky celkových výplat akcionářům soukromých firem v zemích visegradské skupiny (Firms’ Total Payout Characteristics in Visegrad Countries) pp. 458-475 Downloads
Jan Hanousek and Jiří Trešl
Determinanty forwardového kurzu a role rizikových prémií (příklad měnových párů czk/eur a czk/usd) (Determinants of Forward Exchange Rate and the Role of Risk Premiums (Case of CZK/EUR and CZK/USD Parities)) pp. 476-489 Downloads
Josef Arlt and Martin Mandel
Finanční charakteristiky podniků před vyhlášením moratoria (Financial Characteristics of Pre-Moratorium Companies) pp. 490-510 Downloads
Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj and Luboš Smrčka
Produktivita práce a odměňování v duální ekonomice: role zahraničních investic v České republice (Labour Productivity and Remuneration in a Dual Economy: The Role of Foreign Investment in the Czech Republic) pp. 511-529 Downloads
Kateřina Duspivová
Chudoba pracujúcich a jej dimenzie (Working Poverty and Its Dimensions) pp. 530-551 Downloads
Viera Labudová, Mária Antalová and Milena Bugárová
Modelovanie nákladov nezamestnanosti mladých absolventov na Slovensku: kontrafaktuálny prístup (Modelling the Costs of Unemployment for Young Graduates in Slovakia: A Counterfactual Approach) pp. 552-566 Downloads
Lucia Švábová, Marek Ďurica and Tomas Kliestik
Nová kniha o současných problémech mezinárodního měnového a finančního systému pp. 567-573 Downloads
Jana Marková

Volume 2019, issue 4, 2019

Možnosti odhadů krátkodobých makroekonomických agregátů na základě výsledků konjunkturních průzkumů (Possibilities of Estimations of Short-term Macroeconomic Aggregates Based on Business Survey Results) pp. 347-370 Downloads
Luboš Marek, Stanislava Hronová and Richard Hindls
Právní nejistota v daňové oblasti a její dopady na nabídku práce v České republice (Legal Uncertainty in Taxation and Its Impacts on Labour Supply in the Czech Republic) pp. 371-384 Downloads
Igor Kotlán, Daniel Němec and Zuzana Machová
Peníze a inflace: ztracená kointegrace (Money and Inflation: Lost Cointegration) pp. 385-405 Downloads
Aleš Michl
Reálna konvergencia logistickej výkonnosti krajín sveta, EÚ a V4 (Real Convergence of Logistics Performance of Countries of the World, EU and V4) pp. 406-425 Downloads
Martin Dluhoš, Jozef Gajdoš and Zuzana Hajduová
Aglomeračné výhody a technologická náročnosť odvetví priemyselnej výroby na slovensku (Agglomeration Economies and Technology Intensity of Industry Sector in Slovakia) pp. 426-443 Downloads
Jaroslav Rusnák and Filip Lehocký
Aktuální stav řízení rizik a regulace bankovnictví pp. 444-447 Downloads
Jaroslav Daňhel
Hluboká a podnětná analýza fungování evropské unie z pohledu teorie veřejné volby pp. 448-451 Downloads
Luboš Smrčka

Volume 2019, issue 3, 2019

Vzpomínka na profesora Václava Bakuleho pp. 227-230 Downloads
Martin Mandel
Obchodně-politické překážky vývozu zboží z Evropské unie do USA: význam liberalizace obchodních toků (Trade Policy Barriers to Imports of EU Goods to the USA: Importance of Liberalization of Trade Flows) pp. 231-252 Downloads
Milan Bednář
Vliv zdanění příjmů na zadlužení nefinančních podniků (Influence of Income Taxation on Indebtedness of Non-financial Firms) pp. 253-272 Downloads
Stanislav Klazar and Barbora Slintáková
Formálna dimenzia fiškálnej decentralizácie v kontexte vertikálnej fiškálnej nerovnováhy a finančnej autonómie miestnych samospráv Slovenskej republiky (Formal Dimension of Fiscal Decentralization in the Context of Vertical Fiscal Imbalance and Financial Autonomy of Municipalities in Slovakia) pp. 273-290 Downloads
Lenka Maličká
Vliv mobilní telefonie na ekonomický růst (Impact of Mobile Communications on Economic Growth) pp. 291-315 Downloads
Jakub Čihák
Analýza vlivu slaďování rodinného a pracovního života žen prizmatem míry nezaměstnanosti neakcelerující inflaci v české republice (Analysis of Effects of Reconciliation of Family and Work Life of Women Through the Prism of Non-accelerating Inflation Rate of Unemployment in the Czech Republic) pp. 316-332 Downloads
Emilie Jašová and Božena Kadeřábková
Nositelé nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2018 pp. 333-343 Downloads
Pavel Sirůček

Volume 2019, issue 2, 2019

Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: veřejní a neveřejní příjemci podpory (Structural Funding and Disadvantage of Regions: Public and Non-Public Beneficiaries) pp. 113-132 Downloads
Oldřich Hájek, Jiří Novosák, Radek Jurčík, Daniela Spiesová and Jana Novosáková
Analýza mezd a vybraných ukazatelů v zemích OECD (Analysis of Wages and Selected Indicators in OECD Countries) pp. 133-156 Downloads
Diana Bílková
Zmena produktivity vo viacročných obdobiach: Hicksov-Moorsteenov index, jeho dekompozícia a banková aplikácia (Productivity Change in Multi-year Periods: the Hicks-Moorsteen Index, Its Decomposition and Bank Application) pp. 157-180 Downloads
Martin Boďa
Rozdiely v efektívnosti inovačných systémov Slovenska a vybraných krajín Európskej únie (Differences in Efficiency of National Innovation Systems of Slovakia and Selected EU Countries) pp. 181-197 Downloads
Peter Adamovský and Vladimír Gonda
Zakladatel chicagské školy Frank Hyneman Knight (Frank Hyneman Knight, the Founder of the Chicago School) pp. 198-214 Downloads
Marek Loužek
Je ekonomické chování lidí skutečně neočekávané? pp. 215-219 Downloads
Zdeněk Chytil and Arnošt Klesla
Komplexná monografia mapujúca vývoj financií na území Slovenska pp. 220-223 Downloads
Martin Kocúrek

Volume 2019, issue 1, 2019

Detekce změn v panelových datech: Změna parametrů Fama-French modelu u vybraných evropských akcií v období finanční krize (Detection of Changes in Panel Data: Change in Fama-French Model Parameters for Selected European Stocks During the Financial Crisis) pp. 3-19 Downloads
Jaromír Antoch, Jan Hanousek, Marie Hušková and Jiří Trešl
Multiplikátor vládních výdajů při nulové nominální úrokové míře (Government Expenditure Multiplier at Zero Nominal Interest Rate) pp. 20-47 Downloads
Tomáš Šestořád
Způsoby ukončení kvantitativního uvolňování na příkladech Japonska, Spojeného království a Spojených států amerických (Methods of Exiting Quantitative Easing on the Examples of Japan, the UK and the USA) pp. 48-64 Downloads
Stanislav Hába
Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany (Optimal Method of Entering a Derivative Contract in the Presence of Counterparty Risk) pp. 65-81 Downloads
Jan Šedivý
Vliv ekonomické krize na úroveň plodnosti ve státech Evropské unie (The Impact of the Economic Crisis on Fertility Levels in EU Member States) pp. 82-104 Downloads
Jiřina Kocourková, Anna Šťastná and Alena Černíková
Nepřehlížejme čínské vize ani zkušenosti pp. 105-109 Downloads
Pavel Sirůček
Page updated 2020-10-31