EconPapers    
Economics at your fingertips  
 

Politická ekonomie

1997 - 2019

Current editor(s): Martin Mandel

From University of Economics, Prague
Contact information at EDIRC.

Bibliographic data for series maintained by Frantisek Sokolovsky ().

Access Statistics for this journal.
Track citations for all items by RSS feed
Is something missing from the series or not right? See the RePEc data check for the archive and series.


Volume 2019, issue 4, 2019

Možnosti odhadů krátkodobých makroekonomických agregátů na základě výsledků konjunkturních průzkumů (Possibilities of Estimations of Short-term Macroeconomic Aggregates Based on Business Surveys Results) pp. 347-370 Downloads
Luboš Marek, Stanislava Hronová and Richard Hindls
Právní nejistota v daňové oblasti a její dopady na nabídku práce v České republice (Legal Uncertainty in Taxation and Its Impacts on Labour Supply in the Czech Republic) pp. 371-384 Downloads
Igor Kotlán, Daniel Němec and Zuzana Machová
Peníze a inflace: ztracená kointegrace (Money and Inflation: Lost Cointegration) pp. 385-405 Downloads
Aleš Michl
Reálna konvergencia logistickej výkonnosti krajín sveta, EÚ a V4 (Real Convergence of Logistics Performance of Countries of the World, EU and V4) pp. 406-425 Downloads
Martin Dluhoš, Jozef Gajdoš and Zuzana Hajduová
Aglomeračné výhody a technologická náročnosť odvetví priemyselnej výroby na Slovensku (Agglomeration Economies and Technology Intensity of Industry Sector in Slovakia) pp. 426-443 Downloads
Jaroslav Rusnák and Filip Lehocký
Aktuální stav řízení rizik a regulace bankovnictví pp. 444-447 Downloads
Jaroslav Daňhel
Hluboká a podnětná analýza fungování Evropské unie z pohledu teorie veřejné volby pp. 448-451 Downloads
Luboš Smrčka

Volume 2019, issue 3, 2019

Vzpomínka na profesora Václava Bakuleho pp. 227-230 Downloads
Martin Mandel
Obchodně-politické překážky vývozu zboží z Evropské unie do USA: význam liberalizace obchodních toků (Trade Policy Barriers to Imports of EU Goods to the USA: Importance of Liberalization of Trade Flows) pp. 231-252 Downloads
Milan Bednář
Vliv zdanění příjmů na zadlužení nefinančních podniků (Influence of Income Taxation on Indebtedness of Non-financial Firms) pp. 253-272 Downloads
Stanislav Klazar and Barbora Slintáková
Formálna dimenzia fiškálnej decentralizácie v kontexte vertikálnej fiškálnej nerovnováhy a finančnej autonómie miestnych samospráv Slovenskej republiky (Formal Dimension of Fiscal Decentralization in the Context of Vertical Fiscal Imbalance and Financial Autonomy of Municipalities in Slovakia) pp. 273-290 Downloads
Lenka Maličká
Vliv mobilní telefonie na ekonomický růst (Impact of Mobile Communications on Economic Growth) pp. 291-315 Downloads
Jakub Čihák
Analýza vlivu slaďování rodinného a pracovního života žen prizmatem míry nezaměstnanosti neakcelerující inflaci v České republice (Analysis of Effects of Reconciliation of Family and Work Life of Women Through the Prism of Non-accelerating Inflation Rate of Unemployment in the Czech Republic) pp. 316-332 Downloads
Emilie Jašová and Božena Kadeřábková
Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2018 pp. 333-343 Downloads
Pavel Sirůček

Volume 2019, issue 2, 2019

Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: veřejní a neveřejní příjemci podpory (Structural Funding and Disadvantage of Regions: Public and Non-Public Beneficiaries) pp. 113-132 Downloads
Oldřich Hájek, Jiří Novosák, Radek Jurčík, Daniela Spiesová and Jana Novosáková
Analýza mezd a vybraných ukazatelů v zemích OECD (Analysis of Wages and Selected Indicators in OECD Countries) pp. 133-156 Downloads
Diana Bílková
Zmena produktivity vo viacročných obdobiach: Hicksov-Moorsteenov index, jeho dekompozícia a banková aplikácia (Productivity Change in Multi-year Periods: the Hicks-Moorsteen Index, Its Decomposition and Bank Application) pp. 157-180 Downloads
Martin Boďa
Rozdiely v efektívnosti inovačných systémov Slovenska a vybraných krajín Európskej únie (Differences in Efficiency of National Innovation Systems of Slovakia and Selected EU Countries) pp. 181-197 Downloads
Peter Adamovský and Vladimír Gonda
Zakladatel chicagské školy Frank Hyneman Knight (Frank Hyneman Knight, the Founder of the Chicago School) pp. 198-214 Downloads
Marek Loužek
Je ekonomické chování lidí skutečně neočekávané? pp. 215-219 Downloads
Zdeněk Chytil and Arnošt Klesla
Komplexná monografia mapujúca vývoj financií na území Slovenska pp. 220-223 Downloads
Martin Kocúrek

Volume 2019, issue 1, 2019

Detekce změn v panelových datech: Změna parametrů Fama-French modelu u vybraných evropských akcií v období finanční krize (Detection of Changes in Panel Data: Change in Fama-French Model Parameters for Selected European Stocks During the Financial Crisis) pp. 3-19 Downloads
Jaromír Antoch, Marie Hušková, Jan Hanousek and Jiří Trešl
Multiplikátor vládních výdajů při nulové nominální úrokové míře (Government Expenditure Multiplier at Zero Nominal Interest Rate) pp. 20-47 Downloads
Tomáš Šestořád
Způsoby ukončení kvantitativního uvolňování na příkladech Japonska, Spojeného království a Spojených států amerických (Methods of Exiting Quantitative Easing on the Examples of Japan, the UK and the USA) pp. 48-64 Downloads
Stanislav Hába
Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany (Optimal Method of Entering a Derivative Contract in the Presence of Counterparty Risk) pp. 65-81 Downloads
Jan Šedivý
Vliv ekonomické krize na úroveň plodnosti ve státech Evropské unie (The Impact of the Economic Crisis on Fertility Levels in EU Member States) pp. 82-104 Downloads
Jiřina Kocourková, Anna Šťastná and Alena Černíková
Nepřehlížejme čínské vize ani zkušenosti pp. 105-109 Downloads
Pavel Sirůček

Volume 2018, issue 6, 2018

Názvy společností a jejich vliv na výkonnost firem (Corporate Names and Performance) pp. 671-688 Downloads
Jan Hanousek and Stepan Jurajda
Využitie skóringových modelov pri predikcii defaultu ekonomických subjektov v Slovenskej republike (Applicability of Scoring Models in Firms' Default Prediction. The Case of Slovakia) pp. 689-708 Downloads
Matúš Mihalovič
Nezaměstnanost a věková segmentace trhu práce (Unemployment and Age-based Labor Market Segmentation) pp. 709-731 Downloads
Vladislav Flek, Martin Hála and Martina Mysíková
Matematický model Giniho koeficientu a zhodnocení redistribuční funkce daňového systému České republiky (A Mathematical Model of the Gini Coefficient and Evaluation of the Redistribution Function of the Tax System in the Czech Republic) pp. 732-750 Downloads
Marian Genčev, Denisa Musilová and Jan Široký
Stimuluje spotřebu v situaci nulové nominální úrokové míry zvýšení inflačních očekávání? (Does an Increase in Inflation Expectations Stimulate Consumption at the Zero Lower Bound?) pp. 751-775 Downloads
Pavel Potužák
Omyly profesora Pikettyho pp. 776-780 Downloads
Marek Loužek
Alternativní pohled na teorii peněz a monetární politiku pp. 781-785 Downloads
Josef Klement

Volume 2018, issue 5, 2018

Citlivost českých domácností na úrokový a příjmový šok. Aplikace na mikroúdajích (Sensitivity of Czech Households to Interest Rate and Income Shock. Applications on Microdata) pp. 531-549 Downloads
Simona Malovana, Michal Hlaváček and Kamil Galuscak
Vnímání příjmových nerovností a preference ohledně rozdělení příjmů v České republice (Perceptions of Income Inequality and Preferences Regarding Income Distribution in the Czech Republic) pp. 550-568 Downloads
Ivan Petrúšek
Odhady daňových úniků v České republice založené na analýze nezjištěné ekonomiky (Estimates of Tax Evasions in the Czech Republic Based on Analysis of Non-observed Economy) pp. 569-587 Downloads
Jana Stavjaňová
Daňová konkurencieschopnosť členských krajín Európskej únie v kontexte korporátneho zdanenia (Tax Competitiveness of EU Member States in the Context of Corporate Taxation) pp. 588-608 Downloads
Lucia Mihóková, Alena Andrejovská and Slavomíra Martinková
Cezhraničné fúzie a akvizície v kontexte vnímania faktorov ich realizácie v pred- a postfúzijnom a akvizičnom procese (Cross-border Mergers and Acquisitions in the Context of Perception of the Factors of Their Implementation in the Pre- and-Post-Merger-and-Acquisition Process) pp. 609-632 Downloads
Jaroslava Hečková, Miroslav Frankovský, Zuzana Birknerová and Alexandra Chapčáková
Krytí peněz v současnosti - mýty, varianty a realita (Backing of Money at Present - Myths, Variants and Reality) pp. 633-651 Downloads
Zbyněk Revenda
Nositel Nobelovy ceny za ekonomii pro rok 2017 pp. 652-659 Downloads
Zdeněk Chytil and Arnošt Klesla
KONEC „POHÁDKY“ O IMIGRACI (Borjas, George J.: We Wanted Workers. Unraveling the Immigration Narrative) pp. 660-667 Downloads
Dagmar Brožová

Volume 2018, issue 4, 2018

Efektivita trhu práce ve světle opatření konceptu flexikurity: příklad České republiky a Švédska v období 2006-2015 (Efficiency of Labour Market Policy Changes in the Czech Republic and Sweden in 2006-2015) pp. 411-429 Downloads
Marcela Kantová, Šárka Prudká, Markéta Arltová and Magdaléna Kotýnková
Vliv relativního příjmu na sklon ke spotřebě - případ České republiky (An Influence of Relative Income on the Propensity to Consume - Czech Republic Case Study) pp. 430-449 Downloads
Ondřej Badura
Stanovení mezery DPH - případ České republiky (VAT Gap Estimation - Czech Republic Case Study) pp. 450-472 Downloads
Lukáš Moravec, Jana Hinke and Stanislav Kaňka
Premietanie medzibankových úrokových sadzieb do klientskych sadzieb na Slovensku (2004-2016) (Interbank Interest Rate Pass-Through into Client Interest Rates in the Condition of Slovak Republic (2004-2016)) pp. 473-490 Downloads
Valéria Halamová and Kristína Kočišová
Agent-zákazník problém v distribuci finančních produktů (Agent-Principal Problem in Financial Distribution) pp. 491-507 Downloads
Jiří Šindelář and Petr Budinský
Odhad Hurstova exponentu v časových řadách denních výnosů akciových indexů (Estimation of the Hurst Exponent in Time Series of Daily Returns of Stock Indices) pp. 508-524 Downloads
Pavel Srbek
Konkurenceschopnost a slovenská ekonomika, pohled z roku 2015 pp. 525-528 Downloads
Ilya Bolotov

Volume 2018, issue 3, 2018

Investiční rozhodování firem v korupčním prostředí ve střední a východní Evropě (Innovation Decisions in Uncertain Business Environments of CEE Countries) pp. 287-301 Downloads
Jan Hanousek, Anastasiya Shamshur and Jiří Trešl
Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace (Asymmetry of Financial Time Series During the Financial Crisis: Asymmetric Volatility Outperforms the Asymmetric Importance of Correlation) pp. 302-329 Downloads
Lukáš Frýd
Ovlivňují české společnosti základ daně transakcemi se zahraničními spřízněnými osobami? (Do Czech Companies Influences Tax Base Using Intercompany Transactions?) pp. 330-343 Downloads
Jan Hájek
Hlavní determinanty ovlivňující poptávku po životním pojištění v České republice (Analysis of Determinants, Influencing Life Insurance Demand in the Czech Republic) pp. 344-365 Downloads
Markéta Arltová and Tomáš Kábrt
Bankovní sektor a státní riziko v Evropské unii (Banking Sector and Sovereign Risk in Euroepan Union) pp. 366-383 Downloads
Jan Bruha and Evzen Kocenda
Korekce tří metodologických omylů ekonomie autorského práva (Correction of Three Methodological Errors in the Economics of Authors’ Rights) pp. 384-398 Downloads
Hana Moravcová
Odkaz Kennetha J. Arrowa (Legacy of Kenneth J. Arrow) pp. 399-402 Downloads
Božena Kadeřábková
Nový příspěvek k problematice rodinného podnikání v České republice pp. 403-406 Downloads
Ladislav Tyll
Hluboká analýza současných problémů finančního sektoru a ekonomiky pp. 407-408 Downloads
Kamil Janáček

Volume 2018, issue 2, 2018

Nekrolog - Prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc pp. 147-149 Downloads
Richard Hindls and Prokop Závodský
nekrolog - Doc. Ing. Tomáš Ježek pp. 150-155 Downloads
Miroslav Ševčík
Vliv realizace strukturální pomoci Evropské unie na hospodářský cyklus a fiskální politiku České republiky (The Influence of the Implementation of European Union Cohesion Policy on the Economic Cycle and the Fiscal Policy in the Czech Republic) pp. 157-177 Downloads
Pavla Chmelová
Vplyv verejného dlhu a jeho štruktúry na ekonomického rast vybraných vyspelých krajín (The Influence of Public Debt and Its Structure on Economic Growth of Advanced Economies) pp. 178-200 Downloads
Martin Murín
Investice v transmisním mechanismu cílování inflace - verifikace zdrojů variability investic v České republice (Investment in the Transmission Mechanism of Inflation Targeting - Verification of Sources of Investment Variability in the Czech Republic) pp. 201-217 Downloads
Lukáš Kučera
Ceny biopaliv a souvisejících komodit: analýza s použitím metod minimální kostry grafu a hierarchických stromů (Prices of Biofuels and Related Commodities: an Analysis Using Methods of Minimum Spanning Tree and Hierarchical Tree) pp. 218-239 Downloads
Ondřej Filip, Karel Janda and Ladislav Krištoufek
Makroekonomické dopady rozšiřování sociálních služeb pro stárnoucí populaci České republiky (Macroeconomic Impacts of the Expansion of Social Services for Ageing Population of the Czech Republic) pp. 240-259 Downloads
Jitka Langhamrová, Martina Šimková and Jaroslav Sixta
Tradičný a alternatívny pohľad na synchronizáciu hospodárskych cyklov v Európskej únii (Traditional and Alternative Look at the Business Cycle Synchronisation in the European Union) pp. 260-277 Downloads
Marianna Siničáková, Veronika Šuliková and Ľubica Štiblárová
Další bublina, nebo opravdu epochální změna? pp. 278-283 Downloads
Pavel Sirůček

Volume 2018, issue 1, 2018

Brexit a krize eura: jakou chceme Evropskou unii? (Brexit and the Euro Crisis: What Kind of Union Do We Want?) pp. 3-19 Downloads
Hans-Werner Sinn
Soukromé transakční náklady zadávání veřejných zakázek a faktory ovlivňující jejich výši (Private Transaction Costs of Procurement and Factors Affecting Their Value) pp. 20-34 Downloads
Jan Pavel
Vývoj národního důchodu České republiky od 80. let 20. století (Czech National Income since 1980s) pp. 35-56 Downloads
Kristýna Vltavská, Jaroslav Sixta and Martina Šimková
Vliv velikosti podniku na transakční násobitele (The Impact of the Company’s Size on the Transaction Multiple) pp. 57-77 Downloads
Jana Skálová, Tomáš Podškubka and Petr Diviš
Výnosový potenciál společného konsolidovaného korporátního základu daně v Evropské unii (Revenue Potential of the CCCTB in the European Union) pp. 78-98 Downloads
Veronika Solilová and Danuše Nerudová
Analýza teorie vlastnických práv (Theory of Ownership Rights Analysis) pp. 99-115 Downloads
Karel Zeman
Hrozba sekulární stagnace (The Threat of Secular Stagnation) pp. 116-135 Downloads
Kamil Janáček and Stanislava Janáčková
Evropská unie a euro: riskantní experimentování s Evropou pp. 136-140 Downloads
Václav Klaus
Pozoruhodná kniha o insolvenčním řízení pp. 141-143 Downloads
Marek Loužek
Page updated 2019-10-15